ASN Mobiel Bankieren

1,261
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Dutch (Netherlands)

Met de App ASN Mobiel Bankieren regelt u als particuliere klant en zakelijke klant met een rekening ASN Betalen Zelfstandigen altijd en overal uw duurzame bankzaken. De app kunt u installeren op Android toestellen met versie 4.0 en hoger.

Met ASN Mobiel Bankieren kunt u:

Bekijken en zoeken
- Saldo checken van uw ASN-rekening(en) voor de login.
- Bij- en afschrijvingen tot 24 maanden terug bekijken en doorzoeken.
- Geplande incasso’s en andere betalingen bekijken.
- Herkent u een transactie niet? Zoek via Google.
- Gemakkelijk zoeken naar betalingen van dezelfde afzender.

Geld overmaken
- Geld overmaken met mobiele pincode, vingerafdruk en/of digipas.
- Spaaropdracht(en) inplannen;
- Betaalopdracht(en) (periodiek) inplannen.
- Betalen met iDEAL.
- Geplande incasso’s vooraf weigeren.
- Vanuit de transactiedetails de gegevens van de afzender opslaan in uw adresboek, direct een (her)betaling doorvoeren of de transactie opslaan als pdf-bestand.
- Acceptgiro`s scannen en direct betalen vanaf uw betaalrekening (mits uw camera daarvoor geschikt is).
- uw ingevoerde (bewaarde, ingeplande en verzonden) opdrachten inzien en/of wijzigen.
- Adresboek: contacten toevoegen, wijzigen en verwijderen.

Extra instellingen mobiel bankieren
- Inloggen met mobiele pincode en/of vingerafdruk.
- Daglimiet mobiele pincode wijzigen.
- Mobiele pincode wijzigen.
- Geld overmaken naar onbekende rekeningen met uw mobiele pincode.
- Meerdere gebruikers toevoegen aan uw app (maximaal 10).
- Uw rekeningoverzicht persoonlijk maken: rekeningnaam wijzigen, rekeningvolgorde instellen en rekeningen wel of niet tonen.

Pasgebruik zelf wijzigen (alleen voor particulieren)
- De ASN Wereldpas activeren voor gebruik buiten Europa.
- Uw tijdelijke pinlimiet verhogen.
- Contactloos betalen aan- of uitzetten.
- Blokkeren van uw ASN Wereldpas bij diefstal.
- Deblokkeren van uw ASN Wereldpas bij 3x pincode fout.

Berichten en alerts
- Saldo- en transactie attenties instellen.
- Persoonlijke tips en serviceberichten ontvangen in uw inbox.

Financieel inzicht
- via ASN Kasboek meer inzicht krijgen in de maandelijkse uitgaven van uw particuliere betaalrekening.
- Inzicht in rentes: weet welke rente u krijgt en wat u betaalt bij roodstand.
- Spaarpotten aanmaken en beheren op uw rekening ASN Ideaalsparen.
- Saldografiek: bekijk het verloop van het saldo op een rekening.
- Persoonlijke tips en serviceberichten ontvangen in uw inbox.
- Het totaal saldo inzien van alle rekeningen waar u een rol op heeft.
- Inzicht in uw incasso’s en geplande opdrachten.
- Een afgeschreven incasso terugboeken.

Meldt u zich eenmalig aan:
Na het downloaden en installeren van de app, volgt u de stappen op uw scherm. Een van de stappen bestaat uit het registreren van uw toestel.

U kunt hierbij kiezen uit:
- Registreren met uw ASN Digipas (als u een betaalrekening heeft).
- Registreren met uw Toegangsnaam en Wachtwoord (als particuliere klant).

Na registratie kunt u direct gebruikmaken van de App ASN Mobiel Bankieren.

Mobiel bankieren en veiligheid
ASN Mobiel Bankieren is door ASN Bank ontwikkeld volgens onze hoge veiligheidsstandaard. Alleen u heeft toegang tot uw gegevens. Houd altijd uw zelfgekozen mobiele pincode geheim.

Vragen?
De medewerkers van de ASN Klantenservice beantwoorden ze graag. U kunt bellen naar 070 – 3569 335 op werkdagen van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur.

Blijf meedenken!
ASN Bank blijft de functies voor de app ontwikkelen. Maar u kunt ook bijdragen. Schrijf in een review uw vragen of ideeën. Zo maken we ASN Mobiel Bankieren samen beter!
With the App ASN Mobile Banking controls as private customers and business customers with a bill ASN Pay Self-employed wherever your sustainable banking. The app can be installed on Android devices with version 4.0 and higher.

ASN Mobile Banking you can:

View and search
- Balance check of your ASN account (s) for login.
- Continuing depreciation view and search back to 24 months.
- View Scheduled debits and other payments.
- you do not recognize a transaction? Search via Google.
- Easily search for payments from the same sender.

Transfer money
- Transfer money with mobile PIN, fingerprint and / or Digipass.
- Save Command (s) schedule;
- Payment Instruction (s) (periodically) schedule.
- Pay with iDEAL.
- Planned debits refuse beforehand.
- From the transaction details to save the sender information in your address book, instant (re) payment to make or save the transaction as a pdf file.
- Scan Acceptgiro`s and pay directly from your bank account (if your camera has this feature).
- see your imported (saved, scheduled and sent) orders and / or change.
- Address Book: add contacts, change and delete.

Additional settings mobile banking
- Log in with mobile PIN and / or fingerprint.
- Daily limit change mobile PIN.
- Changing Mobile PIN.
- Transfer money to unknown accounts with your mobile PIN.
- Add multiple users to your app (up to 10).
- Your statement personally: Change account name, account setup sequence and does not show or accounts.

Change Pasgebruik itself (for individuals)
- ASN Wereldpas activated for use outside Europe.
- Increase your temporary pinlimiet.
- Contactless payment on or off.
- Blocking of your ASN Wereldpas theft.
- Unlock your ASN Wereldpas at 3x wrong PIN.

Messages and Alerts
- balance and transaction set attentions.
- Personal tips and service messages to your inbox.

Financial insight
- ASN Kasboek better understand the monthly expenses of your private account.
- Understanding interest rates: interest know what you get and what you pay at overdrawn.
- Piggy banks create and manage your account ASN Ideaalsparen.
- Balance Chart: view the progress of the balance on the account.
- Personal tips and service messages to your inbox.
- Understanding the total balance of all accounts where you are on a roll.
- Understanding your direct debits and scheduled jobs.
- A reversal amortized debt.

Please register at once:
After downloading and installing the app, follow the steps on your screen. One step is to register your device.

You can choose from:
- Register your ASN Digipass (if you have a checking account).
- Register your Access Name and Password (if private customer).

After registration you can directly use the Mobile Banking App ASN.

Mobile banking and security
ASN Mobile Banking was developed by ASN Bank as our high safety standard. Only you have access to your data. Always keep your chosen mobile PIN secret.

Ask?
The employees of the ASN Customer happy to answer them. You can call 070 - 3569 335 weekdays from Monday / Friday between 8:00 and 18:00.

Keep thinking!
ASN Bank continues to develop features for the app. But you can also contribute. Write a review your questions or ideas. So we ASN Mobile Banking better together!
Read more
4.1
1,261 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Nieuw in versie 2.22.1
Een aantal technische fouten zijn opgelost.

Nieuw in versie 2.22.0
Heeft u een ook betaalrekening bij SNS of RegioBank? Dan kunt u deze toevoegen aan de app.
In minder stappen uw iDEAL-betaling afronden.
Verbeteringen in de stabiliteit van de app, het design en oplossen van technische fouten.

Als u een betaalrekening heeft dan raden wij u aan alleen te updaten als u de digipas binnen handbereik heeft.
Read more

Additional Information

Updated
May 23, 2018
Size
7.9M
Installs
100,000+
Current Version
2.22.1
Requires Android
4.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
ASN Bank
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.