iGCCheckIn

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Dutch (Netherlands)

De iGCCheckIn app helpt je in momenten, dat je verbinding nodig hebt met jezelf of een ander. Met behulp van het model voor geweldloze communicatie, wordt je stapsgewijs bewust gemaakt, van wat je hebt waargenomen, wat je voelt, wat je nodig hebt en wat je zou kunnen doen om dit te bereiken.

Verbinding met jezelf is dé sleutel om effectief om te gaan met alle triggers die in het dagelijks leven op ons af komen. Daarbij maakt het niet uit of deze triggers nu een zakelijke of privé-achtergrond hebben en of je ze als plezierig of onplezierig ervaart.

Dus of je nu van je leidinggevende zoveel taken krijgt dat je stress ervaart, iemand zegt: “Zo ben ik nu eenmaal...”, of een mede-weggebruiker op een zodanige manier met zijn auto invoegt dat jij genoodzaakt bent te remmen; in al deze situaties is verbinding met jezelf wezenlijk om strijd en stress te transformeren in harmonie en innerlijke rust.

Een Check-in is stil staan/zitten bij wat er nu in je leeft en op die manier verbinding met jezelf te creëren. De intentie van de makers van de ‘Check-in app’ is om bij te dragen aan jouw verbinding met jezelf door je te ondersteunen op momenten dat je:
- Uit een vicieuze cirkel van terugkerende gedachten (piekeren) wilt stappen
- Helderheid wilt hebben over waarom iets je raakt en wat je daar zelf aan kunt doen
- Je oordelen over jezelf en anderen wilt vertalen in ruimtegevende gevoelens en behoeftes

Met behulp van het Geweldloze Communicatie ™ model of Nonviolent Communication™ (NVC), de kleuren van de NVC Dancefloors en afbeeldingen van het giraffentraum project, maakt de NVC Check-in app je stapsgewijs bewust van wat je waarneemt, wat je daarbij voelt, welke behoefte wel of niet is ingevuld en wat je in deze situatie zou kunnen doen.

De volgende knoppen helpen je hier bij:
- Druk (herhaald) op W voor je Waarneming,
- Druk (herhaald) op G voor je Gevoel,
- Druk (herhaald) op B voor je Behoefte,
- Druk (herhaald) op V voor een verzoek aan jezelf of een ander.

Bij iedere stap wordt je ondersteund door een hulpvraag en hulp lijsten met veel voorkomende waarnemingen, gevoelens, behoeften en verzoeken. Uit deze lijsten kan je kiezen door meerdere keren op de WGBV knoppen te drukken of door aan het scroll wiel te draaien. De zin die je zo stapsgewijs maakt wordt continu geupdate in het venster zodat deze altijd actueel is.

In de praktijk kan dat er bijvoorbeeld zo uitzien:
W: Als ik merk dat mijn gedachten steeds gaan naar het sollicitatiegesprek van morgen,
G: Voel ik me onzeker
B: Omdat mijn behoefte aan vertrouwen op mijn capaciteiten niet is ingevuld.
V: Wil je, iedere keer dat die gedachtes opkomen, stil staan bij de werkervaring die je de afgelopen jaren hebt opgebouwd?

- Druk op save om de zin te bewaren. Hier kan je de zin ook inzetten als (geweldloze) Tweet op Twitter of verbindende status update/share message op Linkedin.

De knoppen onderaan het scherm:
- Druk op (herhaald) GC om je intentie aan te scherpen en de zin aan jezelf of aan een ander te richten. Je kan hier ook meer informatie vinden over de achtergrond van Geweldloze Communicatie en de makers, en een mailtje sturen naar de appmaster.
- Druk op Mail om je verbindingsverzoek (zelf gemaakte zin in GC formaat) op te slaan in het logboek en te mailen naar jezelf of een ander. Een mailtje wordt geopend en je kan de tekst nog aanpassen en evt. kopieren naar je agenda om hem dagelijks op een bepaald tijdstip aan jezelf te sturen.
- Druk op Log om terug te bladeren door wat je eerder nodig had en hielp.
- Druk op Apps voor nog meer ondersteunende apps gebaseerc op geweldloze communicatie.
- Druk op ? voor uitleg over de knoppen en om de terug te gaan naar de hulpvraag bij een WGBV knop.

Wij wensen je veel verbinding bij het gebruik van de app en hopen dat je je laat je inspireren door de openingszin:

Welkom ga even rustig zitten
en verbind je met jezelf
en wat je hier brengt.
Haal rustig adem
en probeer wezenlijk contact te maken
met wat je nu voelt
en nodig hebt
The iGCCheckIn app helps you in times that you need to connect with yourself or another. Using the model of nonviolent communication, you will gradually become aware of what you've seen, what you feel, what you need and what you could do to achieve this.

Connect with yourself is the key to effectively deal with all the triggers that are coming at us in everyday life. It does not matter whether these triggers now have a business or personal background and whether you experience them as pleasant or unpleasant.

So whether you are from and you better get you experience stress, someone says, "the way I am now ..." or a fellow road user in such a way to insert his car that you are forced to brake; in all these situations is connecting with yourself in order to transform struggle and stress into harmony and inner peace.

A Check-in is still standing / sitting in what is alive in you and create that way connection with yourself. The intention of the creators of the 'Check-In app would love to contribute to your connection with yourself by support at times when you:
- A vicious circle of recurring thoughts (worry) like steps
- Brightness want to talk about why something hits you and you can do it yourself
- You judge yourself and others want to translate in space giving feelings and needs

Using the NVC ™ model of Nonviolent Communication ™ (NVC), the colors of the NVC Dance Floors and pictures of giraffes traum project, the NVC Check-In app gradually increases your awareness of what you observe, what feelings you experience, which need be completed or not, and what you could do in this situation.

The following buttons help you here:
- Press (repeatedly) to W for observation,
- Press (repeatedly) to G for Sense,
- Press (repeatedly) to B for your Needs,
- Press (repeatedly) at V for a request to yourself or another.

At every step you will be supported by a request for help and assistance lists of common observations, feelings, needs and requests. From this list you can select by repeatedly pressing the WGBV buttons or by turning the scroll wheel. The phrase that makes you so incrementally is continuously updated in the window so that it is always current.

In practice, this may look like this:
W: When I notice that my thoughts always go to the interview tomorrow,
G: Do I feel insecure
B: Because my need is not filled with confidence in my abilities.
Q: Do you every time those thoughts arise, dwell on the experience you have accumulated over the years?

- Press Save to save the sentence. Here you can also use the phrase as a (nonviolent) tweet on Twitter or connecting status update / shared message on LinkedIn.

The buttons at the bottom:
 - Press (repeatedly) GC to sharpen your intention and purpose to yourself or to establish another. You can also find more information about the background of NVC and creators, and send an email to the appmaster.
- Press Mail to your connection request (homemade feel GC format) to save the log and email it to yourself or another. An email will open and you can even customize the text and possible. copy to your blog to send him every day at a certain time to yourself.
- Press Log to scroll back through what you needed before and helped.
- Press Apps for more supporting apps gebaseerc on nonviolent communication.
- Press ? For an explanation of the buttons and to go back to the request for help with a WGBV button.

We wish you good connection when using the app and hope you get inspired by the opening sentence:

Welcome go sit down
and connect with yourself
and what brings you here.
Breathe easy
and try to make real contact
with what you feel now
and need
Read more
3.0
1 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Versie 1.50 bevat de volgende verbeteringen:
- Stil zetten zin, door er op te klikken
- Hergebruik verbindende zin uit log, door er op te klikken
- Opstart scherm leesbaar (qua tijd en grootte) in beeld
- Timer knop op de Save pagina, om je periodiek te herinneren aan een verbindende zin van jezelf
Read more

Additional Information

Eligible for Family Library
Eligible if bought after 7/2/2016. Learn More
Updated
November 27, 2011
Size
695k
Installs
100+
Current Version
1.50
Requires Android
1.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
iConsultancy
Developer
Lange Tiendeweg 54 2801KJ Gouda The Netherlands
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.