Norgeskart outdoors

Umożliwia zakupy w aplikacji
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

The most popular map app in Norway has now changed its name to Norgeskart outdoors. We give you the best maps of Norway free of charge, available offline and always up to date. If you are in need of a map when traveling in Norway, you will not find better maps. We have maps and layers for most needs whether you are going fishing, hiking or skiing in the vast Norwegian nature.

Trip destinations from www.telltur.no! Download recommend trip destinations and check in on arrival. Compete against others by visiting the most. Subscription is needed.

Cultural history content from Norvegiana! Find out about interesting archaeological findings, cultural heritages, architecture, histories and more in your proximity.

Our Norgeskart outdoors app has now been available for more than 8 years. Join more than 150.000 active users and discover why Norgeskart outdoors has become so popular.

Norgeskart outdoors contains additional paid content and functionality. We ask for your understanding that income is needed in order to further develop and maintain Norgeskart. By paying for a yearly subscription, you help us make Norgeskart reach its full potential.

Please visit www.avinet.no to see what we can do for you when it comes to developing mobile and web based map solutions. Our speciality is cost effective solutions for field registrations.

Free content:
------------------
- Maps of Norway: Topographical and sea maps
- Map layers for Norway: Avalanche awareness and sea depth
- Cultural history content from Norvegiana.
- Downloaded maps available offline for 2 weeks
- GPS recording and 3 minutes GPS tail.
- Driving directions.
- Import of GPX.
- Details and graphs for recordings.
- Export of POIs and tracks to GPX.
- Retrieve exact height of POIs.

Pro subscription:
------------------
- Offline maps available as long as you want
- Create routes
- Upload POIs, tracks and routes to map portal
- Access to map portal norgeskart.avinet.no
- Sync pois, tracks and routes across devices
- Pistes layer for Alpine and Cross-country
- Property borders layer
- Clay, conservation areas, radon and snow depths layers
- Orienting maps from www.okartkiosken.no

TellTur subscription:
------------------
- Download trip destiations from www.telltur.no (available offline)
- Check in upon arrival at destination
- Keep cached maps as long as you want

Dynamic point subscription:
------------------
- Connect to one or more dynamically updated KML files on the internet
- Tested against telespor.no for tracking sheeps

Known issues:
------------
* If you have a Moto G or DROID MAXX 2 phone, you must upgrade from Android 6.0 as this version of the OS has a bug which crashes Norgeskart during zoom. This is not our fault.

* If you change the DPI of the device using adb you might experience tiling problems in the map. You must then reset your changes by using "adb shell wm density reset" from PC.

* We uses several external map services. These can at times be slow or nor available.

* People that do not find Norgeskart in Play store should check that their content filter is not set to "Everyone". It must at least be set to "low maturity".

* There is a limit of 10.000 tiles per day per IP-address which is handled by the servers of the Norwegian Mapping Authorities. Other people on the same wireless network might therefore spend the limit.
Najpopularniejsza aplikacja mapowa w Norwegii zmieniła nazwę na Norgeskart na zewnątrz. Dajemy Ci najlepsze mapy Norwegii bezpłatnie, dostępne w trybie offline i zawsze aktualne. Jeśli potrzebujesz mapy podczas podróży po Norwegii, nie znajdziesz lepszych map. Mamy mapy i warstwy dla większości potrzeb, niezależnie od tego, czy wybierasz się na wędkowanie, piesze wędrówki czy jeździsz na nartach w ogromnej norweskiej naturze.

Miejsca podróży z www.telltur.no! Pobierz polecane miejsca podróży i zamelduj się w dniu przyjazdu. Rywalizuj z innymi odwiedzając najbardziej. Wymagana jest subskrypcja.

Treść historii kultury od Norvegiana! Dowiedz się o ciekawych odkryciach archeologicznych, dziedzictwach kulturowych, architekturze, historiach i innych sprawach w Twojej okolicy.

Nasza aplikacja zewnętrzna Norgeskart jest już dostępna od ponad 8 lat. Dołącz do ponad 150 000 aktywnych użytkowników i odkryj, dlaczego Norgeskart outdoor stał się tak popularny.

Norgeskart outdoors zawiera dodatkową płatną zawartość i funkcjonalność. Prosimy o zrozumienie, że dochód jest potrzebny, aby dalej rozwijać i utrzymywać Norgeskart. Płacąc za roczną subskrypcję, pomagasz nam w maksymalnym wykorzystaniu potencjału Norgeskart.

Odwiedź stronę www.avinet.no, aby dowiedzieć się, co możemy dla Ciebie zrobić, jeśli chodzi o tworzenie rozwiązań map mobilnych i internetowych. Naszą specjalnością są opłacalne rozwiązania do rejestracji w terenie.

Bezpłatne treści:
------------------
- Mapy Norwegii: mapy topograficzne i morskie
- Warstwy mapy dla Norwegii: świadomość lawinowa i głębia morza
- Treść historii kultury od Norvegiana.
- Pobrane mapy są dostępne w trybie offline przez 2 tygodnie
- Nagrywanie GPS i 3-minutowy ogon GPS.
- Wskazówki dojazdu.
- Import GPX.
- Szczegóły i wykresy nagrań.
- Eksport punktów POI i utworów do GPX.
- Odzyskaj dokładną wysokość punktów POI.

Pro subskrypcja:
------------------
- Mapy offline dostępne tak długo, jak chcesz
- Utwórz trasy
- Prześlij punkty POI, ścieżki i trasy do portalu mapy
- Dostęp do portalu mapowego norgeskart.avinet.no
- Synchronizuj dane, ścieżki i trasy na różnych urządzeniach
- Warstwa stoków dla narciarstwa alpejskiego i biegowego
- Warstwa granic właściwości
- Glina, obszary chronione, warstwy radonu i śniegu
- Orientowanie map z www.okartkiosken.no

Subskrypcja TellTur:
------------------
- Pobierz trasy podróży z www.telltur.no (dostępne w trybie offline)
- Zameldowanie po przyjeździe do miejsca przeznaczenia
- Przechowuj mapy w pamięci podręcznej tak długo, jak chcesz

Subskrypcja punktu dynamicznego:
------------------
- Połącz się z jednym lub więcej dynamicznie aktualizowanych plików KML w Internecie
- Przetestowane na telespor.no dla śledzenia owiec

Znane problemy:
------------
* Jeśli posiadasz telefon Moto G lub DROID MAXX 2, musisz dokonać aktualizacji z systemu Android 6.0, ponieważ ta wersja systemu operacyjnego ma błąd powodujący awarię Norgeskart podczas powiększania. To nie jest nasza wina.

* W przypadku zmiany DPI urządzenia za pomocą adb mogą wystąpić problemy z układaniem kafelków na mapie. Następnie należy zresetować zmiany za pomocą "adb shell wm density reset" na PC.

* Używamy wielu zewnętrznych usług mapowych. Mogą one czasami być wolne lub niedostępne.

* Osoby, które nie znajdą Norgeskart w sklepie Play, powinny sprawdzić, czy ich filtr treści nie jest ustawiony na "Wszyscy". Musi on być przynajmniej ustawiony na "niską dojrzałość".

* Istnieje limit 10.000 płytek dziennie na adres IP obsługiwany przez serwery norweskich władz mapujących. Dlatego inne osoby w tej samej sieci bezprzewodowej mogą wydać limit.
Więcej informacji
4,4
Łącznie: 1 080
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

3.5.3:
- Log in no longer needs any permission.
- Fixed reading of files (before writing 1. time)
- A few crash fixes
3.5.x:
- TellTur content from www.telltur.no !!
- New location button with menu for rotation.
- Dedicated buttons maps, my data and scale of map.

Previous highlights:
- Name changed to Norgeskart outdoors.
- GDPR
- Property borders as own layer for Pro subscription
Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
16 września 2018
Rozmiar
8,4M
Instalacje
100 000+
Aktualna wersja
3.5.3
Wymaga Androida
4.0 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Elementy interaktywne
Interakcja użytkowników, Zakupy cyfrowe
Produkty w aplikacji
0,99 USD-4,74 USD za element
Sprzedawca
Asplan Viak Internet AS
Deweloper
Asplan Viak Internet AS Postboks 701 Stoa, 4808 Arendal, Norway
©2018 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten produkt, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi Google Payments i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.