Produsentappen

Everyone
2
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Norwegian (Norway)

Produsentappen er et modulbasert digitalt dokumentasjonssystem som vil gjøre dokumentasjonsarbeidet både enklere og bedre. Produsentappen kommer foreløpig med to moduler, Jordbruksmodul og Storfemodul. Produsentappen fungerer uten telefonddekning! Når den får kontakt, enten telefon/datadekning eller WIFI, synkroniserer den med databasen uten at brukeren trenger å tenke på det.

Skriv minimalt, benytt innebygde løsninger som sikrer rask og grei dokumentasjon. Det er lagt ned et betydelig arbeid i å gjøre registreringer og dokumentasjon så enkel som mulig. Underveis har vi fått tilbakemeldinger fra testbrukerne som har bidratt til å gjøre tjenesten bedre.

Storfemodul:
I Storfemodulen kan brukerne registrere alt fra; brunst, inseminering, kalving, besetningen, melkeveiing og veterinærbehandling. I Storfemodulen har vi tatt i bruk AI (kunstig intelligens) for å hjelpe brukerne til å huske viktige ting.

Når brukerne registrerer en brunst, som sliming, vil det bli sendt en notifikasjon (påminnelse) når brukeren ønsker påminnelse om å ringe veterinær/inseminør. Registreres en blødning på ei ku, vil brukeren få notifikasjon etter 20 dager, som minner om at det kan være lurt å sjekk kua for brunstsignaler.

For å gjøre Storfemodulen til et best mulig hjelpemiddel har vi utviklet en egen notifikasjonsserver som sørger for at alle påminnelser kommer til rett tid. Notifikasjonsserveren holder rede på svært mye og vil minne om alt fra drektighetskontroll, til avsining og kalving. Den vil også minne om når veterinærbehandlet ku kan gå på tanken, hvis brukeren har registrert veterinærbehandlingen i appen.

Det er mulig å registrere avlsplanen på den enkelte ku og ved inseminering kommer valgene automatisk opp. Det er også mulig å registrere melkeveiing. Når det er registrert melkeveiing en gang, så vil det kommer opp resultater på valgt ku forrige veiing. Brukeren vil også ha opplysninger fra melkeveiinger tilgjengelig i appen til en hver tid.

Dårlig telefondekning i fjøset? Ingen problemer, du kan gjøre alle registreringer som er nødvendig og så ordner appen opp selv når den får kontakt.

Jordbruksmodul:
Det er mulig å dokumentere alt fra våronn til innhøsting. Målet er at systemet skal ta seg av rapportering videre til andre fagsystemer (2018). Jordbruksmodulen oppfyller alle krav Mattilsynet har til dokumentasjon og rapportering etter forskrift for plantevern. Brukerne kan sende godkjent Sprøytejournal og Høsterapport til sin egen e-post på en enkel måte. Forutsetningen er at epost er aktivert på telefonen. Når du har brukt Sprøyteappen et år, vil den fortelle hvilket plantevernmiddel du brukte på skiftene i fjor. Viktig del av strategi for å unngå resistens.

Jordbruksmodulen regner ut hvor mye plantevernmidler det kan brukes basert på skiftets størrelse og plantevernmiddel. Den regner også ut hvor mye vann du trenger i sprøyta. Appen vet også hvilke plantevernmidler som er lov til å benytte på det enkelte skiftet, og brukeren velger ønsket middel i fra ei liste.

Jordbruksmodulen angir også minste avstand til åpne vannkilder. Viktig i forhold til riktig bruk og minst mulig negativ påvirkning for miljøet.

Jordbruksmodulen er laget for at brukeren skal skrive inn minst mulig. Svært mye i appen består av at brukeren bruker velgerhjul og gjør sitt valg. Jordbruksmodulen har innebygd kartløsning. Veldig enkel å bruke, all informasjon om dyrka areal som er registrert på gnr og brn registreres automatisk på skiftet. Her må brukerne angi hvor mange daa som er i hvert skifte av det totale arealet, og eventuelt gjennomføre prosessen en eller flere ganger til alt dyrkaarealet er fordelt.

For mer informasjon om Produsentappen:
https://ervi.no/produsentappen/p-index.php
Produsentappen is a modular digital documentation system that will make documentation work easier and better. Produsentappen comes initially with two modules, Farm module and Cattle module. Produsentappen works without telecommunications fund coverage! When it makes contact, either telephone / data coverage or WiFi, synchronize it with the database without the user having to think about it.
 
Enter minimum, use the built-in solutions that ensure quick and straightforward documentation. There is a substantial amount of effort into making the records and documentation as simple as possible. Along the way, we have received feedback from test users who have helped to make the service better.
 
Cattle Module:
In Cattle module, users can record everything from; oestrus, insemination, calving, herd, milk weighing and veterinary treatment. In Cattle module has adopted AI (artificial intelligence) to help users remember important things.
 
When users register a rut, as sliming, it will be sent a notification (reminder) when the user wants to be reminded to call the vet / inseminør. Recorded a bleeding of a cow, the user will receive notification after 20 days, which reminds us that it might be wise to check the cow oestrus signals.
 
To make Cattle module to the best possible tool we have developed a special notifikasjonsserver which ensures that all reminders come at the right time. Notifikasjonsserveren keeps track very much and would like to remind all of gestation control, to dry off and calving. It will also remind when veterinarian treated cow can go in the tank, if the user has registered veterinary treatment in the app.
 
It is possible to register breeding plan for each cow and by insemination elections will come up automatically. It is also possible to register milk weighing. After detecting milk weighing once, then it will come up results on selected cow last weighing. The user will also have information from melkeveiinger available in the app at any time.
 
Poor telephone coverage in the barn? No problem, you can make all records that are necessary and then arranges the app even when it makes contact.
 
Agricultural Module:
It is possible to document everything from spring work to harvest. The aim is that the system will take care of reporting to other professional systems (2018). Agriculture module meets all requirements FSA has to documentation and reporting for regulations for pesticides. Users can send approved spray Journal and Fall Report to their own e-mail in a simple way. The assumption is that email is enabled on your phone. Once you've used Sprøyteappen a year, it will tell which pesticide used on the shifts in the last year. Important part of the strategy to prevent resistance.
 
Agriculture module calculates how much pesticide can be used based on the shift size and pesticide. It also calculates how much water you need in the syringe. The app also know which pesticides that are allowed to use on each shift, and the user selects the desired agent from a list.
 
Farm module also sets the minimum distance to open waters. Important for the correct use and the smallest possible impact on the environment.
 
Agricultural Module is designed for the user to enter at least possible. Very much in the app consists of the user using the selector wheel and make their choice. Agriculture module has built-in mapping solution. Very easy to use, all information about the cultivated area registered on land no and blk automatically recorded on the shift. Here you must specify how many daa is in each change of the total area, and possibly implement the process one or more times to all cultivated land is distributed.
 
For more information about Produsentappen:
https://ervi.no/produsentappen/p-index.php
Read more
Collapse
5.0
2 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Oppdatert plantevernliste
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
June 4, 2019
Size
4.3M
Installs
100+
Current Version
1.0.18
Requires Android
6.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
ERVI AS
Developer
Brøderudvegen 157 2216 Roverud
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.