Innlandstrafikk Billett

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Norwegian (Norway)

Kjøp billett – helt enkelt.

Med Innlandstrafikk Billett kjøper du billetten før du går om bord. Billetten gjelder på alle Innlandstrafikks bussruter.

Dersom du av en eller annen grunn må reinstallere Innlandstrafikk Billett på din telefon, kan kjøpt/gyldig billett lastes ned inntil 2 ganger dersom telefonen fortsatt har samme telefonnummer.

Som betalingsmiddel i Innlandstrafikk Billett velger du mellom Vipps, dersom du har det installert på din telefon, eller Visa/Mastercard.

Du kan kjøpe enkeltbilletter, strekningsbestemte periodebilletter og områdebillett 30 dager Barn&Ungdom eller Ungdom Tog/Buss. Du er selv ansvarlig for å sjekke om det går buss på kjøpt strekning.

Enkeltbilletten er gyldig i 1 time i startsonen, og gyldigheten øker med 15 minutter for hver ny sone. Du må ha billetten tilgjengelig for kontroll på bussen.

Periodebillett Ungdom Tog/Buss aktiveres automatisk fra den dato og klokkeslett du setter når du kjøper billetten. Periodebillett Ungdom Tog/Buss er gyldig i 30 dager fra aktiveringstidspunkt, og gjelder på alle bussruter i regi av Innlandstrafikk og NSB Gjøvikbanen på strekningen Gjøvik-Harestua. Gjelder for Ungdom fom 6 tom 19 år.

Periodebillett Barn&Ungdom aktiveres automatisk fra den dato og klokkeslett du setter når du kjøper billetten. Periodebillett Barn&Ungdoms billett er gyldig i 30 dager fra aktiveringstidspunkt, og gjelder på alle bussruter i regi av Innlandstrafikk.

Hurtigkjøp baserer seg på dine tidligere kjøp, og gir deg ny billett med kun få tastetrykk.

Du kan kjøpe enkeltbillett til deg selv eller til flere som reiser sammen.

Enkeltbillett kan kjøpes i god tid, og du aktiverer den ved starttidspunkt.

Kvitteringer får du via e-post.

For at kjøpt billett skal være gyldig, må den aktiveres. Hvis aktiveringen ikke gjøres innen 12 timer, vil kjøpet bli annullert og reservert beløp vil bli opphevet.

For å gjøre kjøpet enklest mulig for deg, trenger billett-appen tillatelse til:

- Din plassering, finn (GPS) plassering
Ved å kjenne din plassering foreslås automatisk en billett i den sonen du befinner deg.

- Nettverkskommunikasjon, full Internett-tilgang
Internett-tilgang er nødvendig for å kunne kjøpe og laste ned billetter til din mobil. Ved å kjenne nettverkstatus kan antall forespørsler mot billett-tjeneren reduseres. Dette betyr lavere strømforbruk og raskere brukergrensesnitt.

- Telefonstamtaler, lese telefonstatus og ID
Applikasjonen har ikke tilgang til å utføre telefonsamtaler, men kjøpte billetter blir knyttet til telefonens unike ID slik at mobilen blir gyldig billettbærer.

- Systemverktøy, hindre telefonen i å deaktiveres
Sikrer at kommunikasjonen mellom telefonen og billett-tjeneren ikke avbrytes.

- Systemverktøy, automatisk start ved oppstart
Muliggjør varsling om at en periodebillett er i ferd med å utløpe.

- Maskinvarekontroll, kontrollér vibrering
Varsel om at periodebilletten utløper benytter din standard innstilling for varsling. Varslingen kan derfor vibrere om ønskelig.

- Nettverkskommunikasjon, motta data fra Internett.
Billettkjøp og validering av billetten, betinger at du er tilkoblet internett.

Hvis mobilappen krasjer, sendes en krasjrapport til mobilutvikleren.
http://www.innlandstrafikk.no

-Pushvarsel
Du får en påminnelse når det er kort tid igjen på billetten, og når billetten er utløpt.
Du kan ved spesielle tilfeller få informasjon fra Innlandstrafikk dersom vi har store problemer med billettsystemet eller betalingsløsningene.
Buy ticket - simply.

With Inland Traffic Ticket you buy the ticket before boarding. The ticket is valid on all Inland Traffic bus routes.

If for some reason you need to reinstall Inland Traffic Ticket on your phone, purchased / valid ticket can be downloaded up to 2 times if the phone still has the same phone number.

As a means of payment in Inland Traffic Ticket you choose between Vipps, if you have it installed on your phone, or Visa / Mastercard.

You can buy single tickets, stretch tickets and area tickets for 30 days Children & Youth or Youth Train / Bus. You are responsible for checking if there is a bus on a purchased route.

The single ticket is valid for 1 hour in the start zone, and the validity increases by 15 minutes for each new zone. You must have the ticket available for checking on the bus.

Period Ticket Youth Train / Bus is automatically activated from the date and time you set when purchasing the ticket. Period ticket Youth Train / Bus is valid for 30 days from the time of activation, and applies to all bus routes organized by Inland Traffic and NSB Gjøvikbanen on the Gjøvik-Harestua section. Applies to youth from 6 to 19 years.

Period ticket Children & Youth are automatically activated from the date and time you set when you purchase the ticket. Period ticket The Children & Youth ticket is valid for 30 days from the time of activation, and applies to all bus routes organized by Inland Traffic.

Quick Buy is based on your previous purchases, giving you a new ticket with just a few keystrokes.

You can buy a single ticket for yourself or for several people traveling together.

Single tickets can be purchased well in advance and you activate it at the start time.

Receipts will be sent to you via email.

In order for the purchased ticket to be valid, it must be activated. If the activation is not done within 12 hours, the purchase will be canceled and the amount reserved will be canceled.

To make the purchase easier for you, the ticket app needs permission to:

- Your location, find (GPS) location
Knowing your location automatically suggests a ticket in the zone you are in.

- Network communication, full Internet access
Internet access is required to purchase and download tickets for your mobile. Knowing the network status can reduce the number of requests to the ticket server. This means lower power consumption and faster user interface.

- Phone calls, read phone status and ID
The application does not have access to make phone calls, but purchased tickets are linked to the phone's unique ID so that the mobile becomes a valid ticket carrier.

- System utility, prevent the phone from being turned off
Ensures that communication between the phone and the ticket server is not interrupted.

- System tools, automatic start-up
Enables notification that a period ticket is about to expire.

- Hardware control, check vibration
Notification that the expiration date ticket uses your default notification setting. The alert can therefore vibrate if desired.

- Network communication, receive data from the Internet.
Ticket purchase and validation of the ticket, means that you are connected to the Internet.

If the mobile app crashes, a crash report is sent to the mobile developer.
http://www.innlandstrafikk.no

-Pushvarsel
You will receive a reminder when there is a short time left on the ticket and when the ticket has expired.
In special cases, you can get information from Inland Traffic if we have major problems with the ticketing system or payment solutions.
Read more
Collapse
Loading…

What's New

Mindre feilrettinger.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
May 27, 2021
Size
5.7M
Installs
10,000+
Current Version
4.2.0.2-3715
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
In-App Purchases
Permissions
Offered By
Innlandstrafikk
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.