varsom

Everyone
12
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Norwegian (Norway)

Varsom er NVEs app for varsling av snøskredfare, flomfare og jordskredfare i Norge. Tjenesten leveres av NVE, i samarbeid med Meteorologisk institutt, Statens vegvesenet og Jernbaneverket.

== Snøskred ==

Snøskredvarslingen i Norge utgir varsler etter internasjonal standard. Formålet med varslingen er å unngå tap av liv og verdier som følge av snøskred.

Snøskredvarslingen i Norge utarbeider snøskredvarsler daglig som beskriver faregrad, skredproblem og utsatt terreng for hvert varslingsområde.

Varsler utarbeides i perioden 1. desember - 31. mai.

Dagens varsel oppdateres ved behov før kl 10, og varsler for morgendagen og dagen etter publiseres før kl 16.

Visjonen er et samfunn med aktivt friluftsliv og god trafikkavvikling uten snøskredulykker. Vi tror at et lærerikt og mye brukt varsel øker aktsomheten og skaper interesse for å lære mer om skredfare, slik at ulykker kan unngås. Hovedmålgruppene er innen friluftsliv og beredskap.

Skredvarslet er et viktig hjelpemiddel for å vurdere aktuelt skredfare og skredproblem, men varselet er ikke en fasit. Det utarbeides varsler basert på en femtrinns faregradskala for de områdene i Norge som har størst snøskredproblem.

== Flom ==

NVEs flomvarslingstjeneste har som formål å unngå tap av liv, og verdier som følge av flom, ved å utarbeide vannføringsprognoser og flomvarsler som beskriver aktsomhetsnivå på regionalt nivå (vassdrag, fylke og/eller gruppe av kommune). Tjenesten er operativ hele døgnet, alle årets dager. Dersom det blir utstedt et flomvarsel, vil det under flomsituasjonen bli oppdatert på varsom minimum morgen og kveld.

Et flomvarsel er ikke nødvendigvis et varsel om skadeflom. Når det er utstedt et flomvarsel må den lokale beredskapsmyndigheten (kommunen), uansett aktsomhetsnivå, vurdere hva dette kan føre til. Dette må gjøres på grunnlag av informasjon om lokale forhold, som kunnskap om skadepotensial og erfaring og kjennskap til tidligere flomsituasjoner.

Jordskredvarslingen informerer om regional fare for jordskred, flomskred og mindre utglidinger i løsmasser, samt sørpeskred. Jordskredvarslingen varsler ikke fare for fjellskred, steinskred eller steinsprang. Det varsles heller ikke fare for kvikkleireskred og leirskred, ettersom denne typen skred er utløst av erosjon over tid eller aktivitet som for eksempel deponering av masse, grave- og sprengningsarbeid.

== Jordskred ==

Jordskredvarslingen i Norge ble operativ i 2013. Formålet er å unngå tap av liv og verdier som følge av jord- og sørpeskred. Vi utarbeider jordskredvarsler som beskriver aktsomhetsnivå og skredtype på regionalt nivå (fylke og gruppe av kommuner). Tjenesten er operativ hele døgnet på alle årets dager.
Vi avdekker potensielt farlige hydrologiske situasjoner og varsler 66 til 6t på forhånd

Vi gir løpende informasjon om situasjonen og forventet utvikling slik at situasjonen kan håndteres best mulig lokalt.

Jordskredvarselene oppdateres minst to ganger daglig

En vurdering av situasjonen utarbeides minst to ganger daglig (før kl. 11:00 og før kl. 22:00) og inneholder en prognose for de neste tre dagene. Prognosen gjelder fra kl 06 den dagen varselet utarbeides og til kl 06 dagen etter. Varsel oppdateres oftere ved behov.
Careful is NVE app for warning of avalanche danger, flooding and landslides risk in Norway. The service provided by NVE, in cooperation with the Norwegian Meteorological Institute, Norwegian Public Roads Administration and the National Rail Administration.

== == Avalanche

Avalanche warning in Norway publishes forecasts by international standards. The purpose of notification is to avoid loss of life and property as a result of avalanches.

Avalanche warning in Norway prepares avalanche alerts daily describing the danger level, the avalanche problem and exposed terrain for each notification area.

Alerts drawn up for the period 1 December - 31 May.

Today's forecast updated as needed before 10am, and alerts for tomorrow and the day after published before at 16.

Our vision is a society with active outdoor life and good traffic without avalanche accidents. We believe that an educational and widely used forecast increase their vigilance and create interest in learning more about avalanche danger, so that accidents can be avoided. The main target groups are in outdoor activities and emergency preparedness.

Landslides Alerted is an important tool to assess the current risk of avalanches and landslides issue, but notification is not a blueprint. It worked out alerts based on a five-hazard level scale for the areas in Norway that has the greatest avalanche problem.

== == Flood

NVE's flood forecasting aims to avoid loss of life and property caused by floods, by devising flow forecasts and flood warnings describing the vigilance level at the regional level (watercourses, county and / or group of municipality). The service is operational around the clock, every day of the year. If it is issued a flood warning, it will during the flood situation will be updated on cautious minimum morning and evening.

A flood warning is not necessarily a notice of damage flooding. When it issued a flood warning should the local emergency authority (municipality), regardless care level, consider what this might lead to. This must be done on the basis of information about local conditions, such as knowledge of the damage potential and experience and knowledge of earlier flooding.

Landslide warning informs regional danger of landslides, debris flows and less backsliding in soils and slush avalanches. Landslide warning alerts no danger of avalanches, rockslides or rockfalls. It notified nor risk of quick clay landslides and mudslides, as this type of avalanche is triggered by erosion over time or activity such as deposition of sediments, excavation and blasting.

== == Landslide
 
Landslide warning in Norway became operational in 2013. The aim is to avoid loss of life and property as a result of landslides and mud-slides. We prepare landslide alerts describing care level and avalanche type at the regional level (county and group of municipalities). The service is operational around the clock in every day of the year.
We disclose potentially dangerous hydrological situations and alerts 66 to 6t in advance

We provide current information about the situation and anticipated development so that the situation can be handled best locally.

Jordskredvarselene updated at least twice daily

An assessment of the situation drawn up at least twice a day (before kl. 11:00 and before kl. 22:00) and contains a forecast for the next three days. The prognosis comes from at 06 the day of the notice drawn up and until 06 days after. Forecast update more frequently if necessary.
Read more
Collapse
4.7
12 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

* Trøndelag fix.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
November 7, 2018
Size
3.4M
Installs
10,000+
Current Version
5.1.0
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
NVE
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.