Snakk sammen

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Norwegian (Norway)

SNAKK SAMMEN er en app som gjennom nøye utvalgte og formulerte samtalestartere får i gang den gode samtalen dere imellom, igjen og igjen.

God kommunikasjon er alfa og omega i et livslangt parforhold, og holder vedlike følelsen av nærhet, samhørighet og kjærlighet for hverandre. Ofte kan man imidlertid føle at man har sluppet opp for ting å snakke om, at man allerede vet alt om hverandre, og at alle tenkelige emner er «ferdig snakka». Da tar man grundig feil!

En liten gnist er som regel alt som skal til for å sette fart i samtalen. Nye historier hentes frem fra glemselen, ukjente sider ved både deg selv og din partner avdekkes, kreative idéer og løsninger blir til, og varme følelser for hverandre blusser opp.

Ved å ha SNAKK SAMMEN som en app på din mobil, fremfor som en boks med kort i, har dere alltid en samtalestarter for hånden, enten dere er hjemme, på restaurant, på hytta, på biltur, eller på spasertur.

Samtalestarterne i SNAKK SAMMEN er sortert i 8 kategorier:

BESKRIV HVERANDE
Denne kategorien inneholder mange anledninger til å skryte av din partner, og i noen tilfeller en sjanse til å ta opp små irritasjonsmomenter på en humoristisk måte.

BLI BEDRE KJENT
Her lærer dere mye nytt om hverandre! Å kjenne hverandre som sin egen bukselomme hjelper dere å fungere bedre i hverdagen. Regn med mange overraskelser her!

FAMILIE OG ØKONOMI
Som par har man et felles ansvar for mye forskjellig: Barn, økonomi, hus, m.m. Her får dere hjelp til å snakke om praktiske tiltak rundt dette.

FORHOLDET VÅRT
I denne kategorien handler det om utfordringer og gleder ved det å være et par.

FORTIDEN VÅR
Her kan dere begge fortelle om deres respektive liv før dere traff hverandre. Å kjenne til hverandres bakgrunn er med på å styrke grunnmuren i forholdet.

FREMTIDEN VÅR
I denne kategorien ser vi fremover, og oppfordrer både dere som par og som individer til å fylle livet med mye spennende i årene som kommer. Her er det også en del fokus og på utvikling av parforholdet og selvutvikling.

SEX OG INTIMITET
Her har vi samlet de mest intime samtaleemnene. En samtale i denne kategorien kan fort bli nokså pirrende og gå over i handling.

TENK DEG AT...
Hypotetiske spørsmål og tankeeksperimenter. Dette er en artig kategori som setter fantasien i sving og kan utløse mye latter. Samtaler i denne kategorien kan også ofte bli ganske filosofiske.

Slik bruker dere SNAKK SAMMEN:

Bli enige om en kategori på forhånd, eller bytt på å velge kategori. Et tilfeldig spørsmål fra den valgte kategorien vil da bli vist. Er dere ekstra eventyrlystne, kan dere velge «Tilfeldig kategori» i menyen. SNAKK SAMMEN vil da velge fritt blant alle kategoriene.

Når dere har kommet i gang med en samtale, kan dere trykke på knappen «Marker som brukt» under spørsmålet. Det vil da ikke dukke opp igjen på nytt før samtlige spørsmål i den samme kategorien er brukt opp.

I utgangspunktet skal man bruke spørsmålet man får opp, men hvis dere av en eller annen grunn ikke har lyst til å bruke det, kan man få et nytt ved å velge kategori igjen. SNAKK SAMMEN vil huske at spørsmålet har blitt vist, og holde det tilbake til alle andre spørsmål i samme kategori også har blitt vist eller brukt. Synes dere spørsmålet ikke passer for dere, kan dere trykke «Marker som brukt» på det, for å hindre at det stadig kommer igjen.

Hvert spørsmål skal stilles til den andre av dere begge, slik at dere bytter på å svare og å lytte.
TALK TOGETHER is an app that through carefully selected and formulated samtalestartere get started good conversation between you, again and again.

Good communication is everything in a life long relationships, and maintain the feeling of closeness, cohesion and love for each other. Often, however, feel that they have run out of things to talk about, that you already know everything about each other, and that every conceivable topic "finished talked." Then you take thorough mistake!

A small spark is usually all it takes to speed up the conversation. New stories retrieved from oblivion, unknown aspects of both yourself and your partner is revealed, creative ideas and solutions are, and warm feelings for each other flare up.

By having TALK TOGETHER as an app on your mobile, rather than as a box of cards, you have always a conversation starter at your fingertips, whether you're at home, at the restaurant at the lodge, on the car ride, or walk.

Conversation starters in TALK TOGETHER are sorted into 8 categories:

DESCRIBE EACH OF DUCK
This category contains many occasions to brag about your partner, and in some cases a chance to take up little niggles in a humorous way.

BECOME BETTER ACQUAINTED
Here you learn a lot about each other! Knowing each other as his hand helps you function better in everyday life. Expect many surprises here!

FAMILY AND ECONOMICS
As couple has a shared responsibility for much different: Children, finance, house, the like Here you will get help to talk about practical measures around this.

RELATIONSHIP OUR
In this category, it's about the challenges and joys of being a couple.

PAST SPRING
Here you can both tell about their respective lives before you met. Knowing each other's background is helping to strengthen the foundation of the relationship.

FUTURE OUR
In this category we look forward, and urge both you as a couple and as individuals to fill your life with a lot of exciting for years to come. There are also some focus and the development of the relationship and self-improvement.

SEX and intimacy
Here we have compiled the most intimate conversation topics. A conversation in this category may soon become quite titillating and go into action.

IMAGINE THAT ...
Hypothetical questions and thought experiments. This is a fun category as the imagination and can trigger a lot of laughter. Calls in this category can also often be quite philosophical.

How do you use TALK TOGETHER:

Agree on a category beforehand, or take turns selecting a category. A random questions from the selected category will be displayed. If you are very adventurous, you can choose "Random category" in the menu. TALK TOGETHER will then choose freely among all categories.

Once you have begun with a call, you can press the button "Mark as used" under question. It will not reappear again until all the questions in the same category are used up.

Basically, you should use the question to give up, but if you for some reason do not want to use it, one can get a new one by selecting a category again. TALK TOGETHER will remember that the question has been shown, and hold it back to all other issues in the same category also has been shown or used. Do you think the question is not suitable for you, you can press the "Mark as used" on it, to prevent it from ever coming again.

Each question should be set to the other of both of you, so that you take turns responding and listening.
Read more
5.0
1 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Nå også på Android!
Read more

Additional Information

Eligible for Family Library
Eligible if bought after 7/2/2016. Learn More
Updated
September 5, 2017
Size
1.3M
Installs
50+
Current Version
1.0
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Teen
Sexual Themes
Permissions
Offered By
Plaza Apps
Developer
Bosmyrveien 5B 4621 Kristiansand Norway
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.