Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Norwegian (Norway)

RegIT en elektronisk mat- og symptomdagbok.

Kan brukes før, under og etter diagnose for å holde oversikt over eget eller barns sykdomsbilde.

“RegIT har ikke en gratis versjon fordi, gratis versjoner ofte ikke er gratis. Mange apper bruker integrert reklame og selger informasjonen om brukervaner videre til tredjeparter. Dette er fordi en “gratis” versjon også må bidra til app-utviklerens omsettning Hos RegIT ønsker vi å tilby den best mulige brukeropplevelsen og vi tar private opplysninger veldig alvorlig. Derfor ønsker vi ikke å tilby en gratis versjon, men heller gi deg en garanti at vi vil ta vare på våre kunder så godt som mulig”
Behandling
Bildelagring
Dyr
Eksem
Fravær
Humør
KG/Høyde
Mat
PDF
Pollen
Prøvesvar
Symptomer
Søvn
Registrer alt i RegIT app, skriv ut eller send all info på epost til legen din.
( Foreldre) Del kalender med alle som har med barnet og gjøre, og få overblikk over hele sykdomsbildet.

Hvem kan bruke RegIT?

Alle kan bruke RegIT! Men appen er særlig rettet mot personer med kostregulerte sykdommer som allergi, eksem, astma, IBS, me, fm og intoleranser. Brukere av Low FODMAP-dietten kan også ha fordeler av å bruke appen. Mange sykdommer kan ikke helbredes ved hjelp av kostholdsregulering, men i en del tilfeller kan kostholdet brukes bevisst for å oppleve bedring. RegIT kan hjelpe deg med å identifisere hvilke matvarer som bidrar til forverret helse.

RegIT er en helseapp som hjelper deg å holde oversikt i hverdagen. Du åpner ganske enkelt dagens dato i kalenderen, derfra registrerer du alt du ønsker. RegIT er laget slik at den skal hjelpe deg med å finne sammenheng mellom inntak av mat og symptomer. Du har også mulighet til å finne sammenheng mellom symptomer og allergener (Det du reagerer på). Du kan registrere søvn og humør. Søvnen registreres ved at du trykker på en knapp når barnet sovner, og igjen når barnet våkner - opplysningene lagres automatisk i appen.
Vekt og høyde legges inn så ofte du vil, og resultatet vises i form av en graf i appen. Dette hjelper deg med å holde oversikt over egen utvikling over tid.

Kontakt med helsevesenet kan også lettes; Eventuelle medisinske behandlinger gitt ved allergiske reaksjoner kan legges inn, i tillegg til alle prøvesvar fra lege. På denne måten får du full oversikt over variasjoner i egen helsesituasjon, samtidig som du har svaret klart dersom legen spør om forrige prøvesvar.
Du kan også laste inn bilder som lett kan vises til lege under legetimer. I en egen eksem-del i appen registreres det hvor eksemet er og hvilken grad eksemet har.

Fravær fra jobb, skole og barnehage legges kjapt inn slik at man ser hvilke fravær som skyldes sykdommen.
All informasjon kan gjøres om til ei PDF-fil som kan sendes til din behandlende lege.
Man kan velge mellom enkeltabonnement og familieabonnement på RegIT. Enkeltabonnement er for dem som registrer kun én person.

Familieabonnement tillater opp til fem brukere. I familieabonnementet kan flere brukere logge seg inn på samme kalender.

I tillegg kan også skole/barnehage logge seg på for å legge inn opplysninger. På denne måten får man oversikt over det som skjer både hjemme og i skole/
barnehage. Appen er beskyttet med passord eller fingeravtrykk. Vi møter selvfølgelig alle krav som stilles for ivaretagelse av personvern, og appen ligger på sikre servere så ingen får tilgang på dine opplysninger.
RegIT an electronic food and symptom diary.

Can be used before, during and after diagnosis to keep track of one's own or child's disease picture.

“RegIT does not have a free version because, free versions are often not free. Many apps use integrated advertising and sell the user habits information to third parties. This is because a "free" version must also contribute to the app developer's conversion At RegIT we want to offer the best possible user experience and we take private information very seriously. Therefore, we do not want to offer a free version, but rather give you a guarantee that we will take care of our customers as well as possible ”
Treatment
Image storage
Animals
Eczema
Absence
Mood
KG / Height
Food
PDF
Pollen
sample Answers
symptoms
Sleep
Register everything in the RegIT app, print or send all info by email to your doctor.
(Parents) Share a calendar with everyone who is with the child and do, and get an overview of the entire disease picture.

Who can use RegIT?

Everyone can use RegIT! But the app is especially aimed at people with diet-regulated diseases such as allergies, eczema, asthma, IBS, me, fm and intolerances. Users of the Low FODMAP diet may also benefit from using the app. Many diseases cannot be cured by dietary regulation, but in some cases the diet can be consciously used to experience improvement. RegIT can help you identify which foods contribute to worsening health.

RegIT is a health app that helps you keep track of everyday life. You simply open the day's date in the calendar, from there you register everything you want. RegIT is designed to help you find a connection between eating and symptoms. You also have the opportunity to find the relationship between symptoms and allergens (What you respond to). You can record sleep and mood. Sleep is recorded by pressing a button when the child falls asleep, and again when the child wakes up - the information is automatically stored in the app.
Weight and height are entered as often as you like, and the result is displayed in the form of a graph in the app. This helps you keep track of your own development over time.

Contact with the health service can also be facilitated; Any medical treatments given by allergic reactions may be included, as well as all test responses from a doctor. In this way you get a complete overview of variations in your own health situation, while you have answered clearly if the doctor asks for the previous test answer.
You can also upload images that can be easily displayed to a doctor during medical lessons. In a separate eczema part in the app it is registered where the eczema is and what degree the eczema has.

Absence from work, school and kindergarten is instantly entered so that you can see which absence is due to the disease.
All information can be converted into a PDF file that can be sent to your treating physician.
One can choose between individual subscription and family subscription at RegIT. Single subscriptions are for those who register only one person.

Family subscription allows up to five users. In the family subscription, several users can log in to the same calendar.

In addition, school / kindergarten can also log in to enter information. In this way you get an overview of what happens both at home and in school /
 kindergarten. The app is password protected or fingerprinted. Of course, we meet all requirements for privacy protection, and the app is located on secure servers so no one can access your information.
Read more
Collapse
5.0
2 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Feilrettinger.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
April 30, 2019
Size
81M
Installs
50+
Current Version
1.04
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
In-App Purchases
Permissions
Offered By
Better AS
Developer
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.