Smittestopp

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Norwegian (Norway)

Slik fungerer Smittestopp
Når du laster ned Smittestopp, vil du få varsel dersom du har vært i nærheten av andre brukere av appen som senere får påvist smitte med koronaviruset. Varselet, som sendes via SMS, gir deg råd om hvordan du kan beskytte egen og verne andres helse.

Sjekk telefonnummeret ditt
For å få SMS-varsel til riktig nummer må du ha oppdatert dine opplysninger i det sentrale Kontakt- og reservasjonsregisteret: http://eid.difi.no/nb/kontakt-og-reservasjonsregisteret

Fra prøvesvar til varsel
Alle som tester positivt for koronasmitte blir registrert i et nasjonalt helseregister kalt Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Dette skjer uavhengig av appen, og følger av lovpålagte plikter i helseregisterloven og MSIS-forskriften. Ved hjelp av fødselsnummer kobles denne informasjonen til mobilnumre som er lagret i det offentlige Kontakt- og reservasjonsregisteret.

Mer om SMS-varselet
Når personer varsles om at de har vært i nærheten av en smittet får nærkontaktene vite hvilken dag kontakten skjedde, slik at tiden for karantene kan beregnes. I situasjoner der få har kontakt med andre, kan vi likevel ikke utelukke at noen av de varslede kan forstå hvem den smittede er.
Slik registreres nærkontaktene
I denne versjonen av Smittestopp-appen, er kontakt nærmere enn to meter i mer enn 15 minutter, definert som nærkontakt. For å registrere nærkontaktene bruker appen GPS-posisjon og Bluetooth-nærhet.

Dine personopplysninger
Når du bruker Smittestopp, vil FHI behandle personopplysninger om deg. Les mer om dette i Smittestopps personvernerklæring (lenke). Personopplysningene som samles inn kan bare brukes til formålet definert i personvernerklæringen, og ikke til å følge med på om enkeltpersoner overholder råd eller pålegg. Helseopplysninger, eller lokasjonsdata gjøres ikke tilgjengelig for politi, påtalemyndighet, til bruk i forsikringsøyemed, eller arbeidsgivere. Personopplysningene kan ikke utnyttes kommersielt. Som hovedregel vil dine personopplysninger ikke behandles av mennesker.
Smittestopp samler inn følgende personopplysninger: Mobiltelefonnummer, alder, GPS-posisjon, generert UUID (en unik ID som følger telefonnummeret) operativsystem, versjonsnummer og telefonmodell. Bluetoothdata om nærkontakt med andre telefoner logges kontinuerlig og opplysninger om en bruker er smittet, eller har vært i nærkontakt med en smittet.

Om sletting
Du kan når som helst slette dine personopplysninger ved å bruke sletteknappen inne i appen, og deretter slette Smittestopp. Hvis du bare sletter Smittestopp fra mobiltelefonen, uten å bruke sletteknappen først, slettes dine personopplysninger sentralt først etter en ukes inaktivitet.
Så lenge du har aktivert appen vil GPS-data, opplysninger om hvor du har vært og hvilke andre mobiltelefoner du har vært i nærheten av, slettes automatisk etter 30 dager.
Alle innsamlede personopplysninger skal slettes når forskriften opphører å gjelde den 1. desember 2020.

Økt innsikt om epidemien
Anonymiserte uttrekk av data fra appen vil bidra til å følge smitteutbredelse og vurdere effekt av smitteverntiltak på befolkningsnivå. Disse dataene kan ikke knyttes til enkeltpersoner.

Frivillig
Det er frivillig å bruke Smittestopp, og du må lese gjennom beskrivelsen i Personvernerklæringen, og akseptere vilkårene før du kan ta appen i bruk.

Varsel ved endringer
Koronaepidemien er i rask utvikling og det kan medføre endringer både i tjenestens funksjonalitet og personvernerklæringen. Du blir informert via SMS om eventuelle endringer i så god tid som mulig og på en måte som gjør at du kan ta stilling til om du fortsatt ønsker å bruke Smittestopp før endringene trer i kraft.


Du finner mer informasjon på helsenorge.no/smittestopp
How to Stop Infection
When you download Infect Stops, you will be notified if you have been close to other users of the app who later become infected with the coronavirus. The notification, sent via SMS, gives you advice on how to protect your own and protect the health of others.

Check your phone number
To get the SMS notification to the correct number, you must have updated your information in the central Contact and Reservation Register: http://eid.difi.no/nb/kontakt-og-reservasjonsregisteret

From trial to notice
All who test positive for coronary infection are registered in a national health register called the Communicable Diseases Notification System (MSIS). This is done independently of the app and follows from statutory obligations in the Health Register Act and MSIS regulations. Using the birth number, this information is linked to mobile numbers stored in the public Contact and Reservation Register.

More about the SMS notification
When people are notified that they have been near an infected, the close contacts get to know the date of the contact so that the quarantine time can be calculated. However, in situations where few have contact with others, we cannot rule out that some of the notified persons can understand who the infected person is.
This is how close contacts are registered
In this version of the Smit Stop app, contact is closer than two meters for more than 15 minutes, defined as close contact. To register the close contacts, the app uses GPS location and Bluetooth proximity.

Your personal information
When you use Infect Stop, FHI will process your personal information. Read more about this in Smittestopp's privacy statement (link). The personal information collected can only be used for the purpose defined in the privacy statement, and not to monitor whether individuals comply with advice or instructions. Health information, or location data is not made available to police, prosecutors, for use for insurance purposes, or employers. The personal data cannot be exploited commercially. As a general rule, your personal information will not be processed by people.
Infection Stop collects the following personal information: Mobile phone number, age, GPS location, generated UUID (a unique ID that follows the phone number) operating system, version number and phone model. Bluetooth data on close contact with other phones is continuously logged and information about a user is infected, or has been in close contact with an infected.

About deletion
You can delete your personal information at any time by using the delete button inside the app, and then delete the Stop infection. If you simply delete Infection Stop from your mobile phone without using the delete button first, your personal information will be deleted centrally only after a week of inactivity.
As long as you have activated the app, GPS data, information about where you have been and what other mobile phones you have been near will be automatically deleted after 30 days.
All personal data collected shall be deleted when the regulations expire on 1 December 2020.

Increased awareness of the epidemic
Anonymized excerpts of data from the app will help to monitor the spread of infection and assess the effect of population protection measures. This data cannot be linked to individuals.

Voluntary
It is optional to use Infect Stop, and you must read through the description in the Privacy Statement and accept the terms before you can use the app.

Notification of changes
The corona epidemic is rapidly evolving and can lead to changes in both the functionality of the service and the privacy statement. You will be informed via SMS of any changes as early as possible and in a way that allows you to decide whether you still want to use Infection Stop before the changes take effect.


You can find more information at helsenorge.no/smittestopp
Read more
Collapse
2.3
2,158 total
5
4
3
2
1
Loading…

Additional Information

Updated
June 8, 2020
Size
4.2M
Installs
100,000+
Current Version
1.3.0
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Folkehelseinstituttet
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.