Ace Stream Media

Съдържа реклами
·
Предлага покупки в приложението
Да се преведе ли описанието на български с Google Преводач?Превод на описанието отново на английски (Съединени щати)

Discover a new level of high-quality multimedia space in the Internet with the Ace Stream Media.

Ace Stream Media is a multi functional multimedia application with the following features:

- Full-featured multimedia player and media server, with support for P2P data storage and transfer protocols, with convenient content cataloging and the ability to use local and external databases, with presets and plugins, user settings and recommendations, with filters and equalizer, and many other features
- Playback of any video and audio files, including MKV, MP4, AVI, MOV, Ogg, FLAC, TS, M2TS, Wv and AAC, as well as playback of network streams that are broadcasted via the Ace Stream, BitTorrent, HTTP(S) protocol, RTMP, FTP, etc. All codecs are included, without the need for separate downloads. Subtitles, teletext and closed captions are supported.
- Watching online huge number of broadcasts (TV channels, sports and cybersport broadcasts, user-generated channels, movies, cartoons, etc.), which are broadcasted in P2P networks, with a level of audiovisual quality and stream stability, in many ways surpassing all existing broadcasts in Internet, which are broadcasted using standard technologies (unicast).
- Play torrents online with single click without waiting for content download
- Listen to high quality radio and music online, in lossless formats
- Watch content on remote devices (Apple TV, Chromecast etc.) over such communication protocols as AirPlay, Google Cast and others

Note: In this release the default output format in settings is set to "auto", which means that the stream is transcoded when playing video in MKV container with AC3 codec on devices and players with no support for this audio codec (Apple TV, Chromecast etc.). This leads to considerable delays when starting playback and increases response when seeking (especially on low-powered devices). Therefore, if your remote device or player supports AC3 audio codec, then you can go to settings and switch the output format to something more convenient.

Important! To maximize the comfort and stability of the broadcast, when playing content from P2P networks (BitTorrent / Ace Stream) on a remote device, use Ace Cast communication. To use Ace Cast it is necessary that the Ace Stream application is installed on the device from which the broadcast will be transmitted, as well as on the device on which the broadcast will be played.

Ace Stream Media is an aggregate application which contains the following products:

- Ace Stream Engine (Server) is a universal multimedia stream manager which uses the most advanced P2P technologies for efficient data storage and transmission (MIT License, https://github.com/acestream/acestream-engine-android)
- Ace Media Library - an improved modification of the most popular cross-platform multimedia player "VLC media player", with support for P2P-protocols and additional functionality. Distributed as open source (GPLv3 or later, https://github.com/acestream/ace-media-library-android)
- Ace Stream TV service - module for Android TV, for viewing broadcasts in the system "Live Channels" application (module for Android TV Input Framework, https://source.android.com/devices/tv)

Attention! Ace Stream Media does not contain any video and audio content, including links to such content. This application is intended solely for cataloging and/or playing by the user personal content (which is either owned by him or is at his disposal), as well as for playing other legal content, including content that is freely available on the Internet, by self-adding such content (video, audio, photos, texts or any other materials) in the application.
Открийте ново ниво на висококачествено мултимедийно пространство в интернет с Ace Stream Media.

Ace Stream Media е мултифункционално мултимедийно приложение със следните функции:

- Пълнофункционален мултимедиен плейър и медиен сървър, с поддръжка на протоколи за съхранение и пренос на P2P данни, с удобно каталогизиране на съдържанието и възможност за използване на локални и външни бази данни, с предварително зададени настройки и приставки, потребителски настройки и препоръки, с филтри и еквалайзер, и много други функции
- Възпроизвеждане на видео и аудио файлове, включително MKV, MP4, AVI, MOV, Ogg, FLAC, TS, M2TS, Wv и AAC, както и възпроизвеждане на мрежови потоци, които се излъчват чрез Ace Stream, BitTorrent, HTTP (S) ) протокол, RTMP, FTP и т.н. Всички кодеци са включени, без да е необходимо отделно сваляне. Поддържат се субтитри, телетекст и затворени надписи.
- гледане на огромен брой онлайн предавания (телевизионни канали, спортни и киберспортни предавания, генерирани от потребителите канали, филми, анимационни филми и др.), Които се излъчват в P2P мрежи, с ниво на аудиовизуално качество и стабилност на потока, в много отношения превъзхождащи всички съществуващи излъчвания в Интернет, които се излъчват с помощта на стандартни технологии (unicast).
- Възпроизвеждане на торенти онлайн с едно кликване, без да се чака за изтегляне на съдържание
- Слушайте висококачествено радио и музика онлайн, без загуби
- Гледайте съдържание на отдалечени устройства (Apple TV, Chromecast и др.) През такива комуникационни протоколи като AirPlay, Google Cast и други

Забележка: В тази версия изходният формат по подразбиране в настройките е настроен на "auto", което означава, че потокът се транскодира при възпроизвеждане на видео в MKV контейнер с AC3 кодек на устройства и плейъри без поддръжка на този аудио кодек (Apple TV, Chromecast и т.н.). Това води до значителни закъснения при стартиране на възпроизвеждането и увеличава отговор при търсене (особено при устройства с ниско захранване). Ето защо, ако вашето отдалечено устройство или плейър поддържа AC3 аудио кодек, можете да отидете в настройките и да превключите изходния формат на нещо по-удобно.

Важно! За да увеличите комфорта и стабилността на излъчването, когато възпроизвеждате съдържание от P2P мрежи (BitTorrent / Ace Stream) на отдалечено устройство, използвайте комуникацията Ace Cast. За да използвате Ace Cast, е необходимо приложението Ace Stream да бъде инсталирано на устройството, от което ще се предава предаването, както и на устройството, на което ще се излъчва предаването.

Ace Stream Media е съвкупно приложение, което съдържа следните продукти:

- Ace Stream Engine (сървър) е универсален мултимедиен поток мениджър, който използва най-съвременните P2P технологии за ефективно съхранение и предаване на данни (MIT License, https://github.com/acestream/acestream-engine-android)
- Ace Media Library - подобрена модификация на най-популярния мултиплатформен мултимедиен плейър "VLC media player", с поддръжка на P2P-протоколи и допълнителна функционалност. Разпространява се като отворен код (GPLv3 или по-късно, https://github.com/acestream/ace-media-library-android)
- Ace Stream TV услуга - модул за Android TV, за разглеждане на предавания в системата "Live Channels" (модул за Android TV Input Framework, https://source.android.com/devices/tv)

Внимание! Ace Stream Media не съдържа видео и аудио съдържание, включително връзки към такова съдържание. Това приложение е предназначено единствено за каталогизиране и / или възпроизвеждане от личното съдържание на потребителя (което или е собственост на него или е на негово разположение), както и за възпроизвеждане на друго правно съдържание, включително съдържание, свободно достъпно в интернет, чрез самостоятелно добавяне на такова съдържание (видео, аудио, снимки, текстове или други материали) в приложението.
Прочетете повече
Свиване
4,5
Общо 34 172
5
4
3
2
1
Зарежда се...

Новите неща

* Fix some issues with authorization
* Fixed bug: engine session was not stopped after clicking "stop" button when casting to Chromecast
* Fixed crashes on some Samsung devices
* Optimizations in broadcast stability
Прочетете повече
Свиване

Допълнителна информация

Актуализирано
19 май 2019 г.
Размер
Варира според устройството
Инсталирания
1 000 000+
Текуща версия
3.1.41.1
Изисква Android
4.2 и по-нови версии
Класификация на съдържанието
За всички възрасти
Интерактивни елементи
Взаимодействие между потребители
Продукти в приложението
0,99 щ.д. – 8,49 щ.д. за артикул
Предлага се от
INNOVATIVE DIGITAL TECHNOLOGIES, LLC
©2019 GoogleОбщи условия на сайтаПоверителностПрограмистиИзпълнителиAbout Google|Местоположение: Съединени щатиЕзик: български
С купуването на този елемент извършвате транзакция посредством Google Payments и приемате Общите условия и Съобщението за поверителност на услугата.