ശ്രീമദ് ഭഗവദ് ഗീത - Bhagavad Gita in Malayalam

4.6
987 reviews
50K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Bhagavad Gita - in Malayalam (Slokas and meaning),
translated by Swami Vidyamritananda of Mata Amritanandamayi Math

ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീത പ്രതിദിനമനനം
- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -
'സമസ്തവേദങ്ങളുടെയും സാരമാണു ഭഗവദ്ഗീത. ചെറുതെങ്കിലും സമുദ്രംപോലെത്തന്നെ അഗാധവും വിശാലവുമാണതു്. മനുഷ്യരാശിക്കാകമാനം വേണ്ടിയുള്ളതാണു ഗീതാസന്ദേശം. ജീവിതത്തിന്‍റെ ഏതു തുറയില്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്കും ആത്മപദത്തിലേക്കുയരാനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗം ഗീത കാട്ടിത്തരുന്നു' എന്നാണു ഗീതയെപ്പറ്റി അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു്.

അര്‍ത്ഥ ബോധത്തോടെ പ്രതിദിനം ഗീത സ്വാദ്ധ്യായം ചെയ്തു് ഒരു വര്‍ഷംകൊണ്ടു് അനുഷ്ഠാനരൂപത്തില്‍ ഗീതാപാരായണം പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ ഉതകുന്നതാണു 'ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീത പ്രതിദിനമനനം' എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം. സ്വാമി വിദ്യാമൃതാനന്ദ പുരിയാണു ശ്ലോകങ്ങളുടെ ഭാവാര്‍ത്ഥം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതു്.
Updated on
Sep 27, 2020

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available
4.6
987 reviews
Sreeman
March 27, 2022
Very Nice app for learning & reciting Shrimad Bagavad Geeta, with meaning of each sloka. Kindly provide an option to increase the font size, so that we can read it with ease. Hare Krishna 🙏
Did you find this helpful?
A Google user
October 6, 2019
Beautiful App to study Gita sastr in Malayalam as it is. But need update for fixing bugs in the App. The app stops when trying to share the sloka parts..Hope the issue will be validated and resolved by updates.
13 people found this review helpful
Did you find this helpful?
Anila Mohan
July 18, 2020
Cannot share chapters. No audio for slokas. But very good for self study.
6 people found this review helpful
Did you find this helpful?

What's new

• Daily new Shlokas to learn
• Search Shlokas by Malayalam text
• Navigate directly to specific Shloka
• Share Shloka and its meaning
• Event based feed
• Added Landscape compatibility
• Added Tab support
• Improved performance
• Reduced app size
• Bug fixes and content correction