CMAQHI

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Thai

สร้างขึ้นเพื่อให้ชาวเชียงใหม่ได้รับรู้คุณภาพอากาศ ในทุกอำเภอทั้งแบบเวลาจริงทุกนาที ชั่วโมง และแบบค่าเฉลี่ยใน 24 ชม.ที่ผ่านมา พร้อมคำอธิบายระดับดัชนีคุณภาพอากาศ และคำเตือนเพื่อลดความเสี่ยงจากผลกระทบของมลพิษอากาศต่อสุขภาพชาวเชียงใหม่ จากความร่วมมือของหลายภาคส่วนโดยมีที่มาตามลำดับเวลาดังนี้

1. กลุ่มแพทย์ พยาบาล นักวิชาการ และผู้สนใจศึกษาเรื่องคุณภาพอากาศกลุ่มเล็กๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รวมตัวกันพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ ความเห็นกันในไลน์กลุ่ม Suandok Air Alert จากไม่ถึง 10 ท่านจนปัจจุบันมีผู้สนใจเข้าร่วมเกือบ 200 ท่าน โดยปรึกษากันถึงผลกระทบต่อสุขภาพของฝุ่นละอองขนาดจิ๋ว (PM2.5) ที่มีความเข้มข้นในอากาศสูงในช่วงฤดูหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ที่เกิดจากการเผาเกษตรในภาคเหนือตอนบน เมียนม่าร์ ลาว และจีนตอนล่าง

2. ในกลุ่มมีความเห็นร่วมกันว่าภาครัฐโดยกรมควบคุมมลพิษ ให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการป้องกันตนจากปัญหาหมอกควันที่ผ่านมาไม่ถูกต้องเท่าที่ควร ทำให้อาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนชาวเชียงใหม่ได้ เนื่องจากกรมฯ แจ้งดัชนีคุณภาพอากาศโดยใช้ค่าเฉลี่ยรายวันและรายปีเฉพาะค่า PM10 ซึ่งไม่สามารถสะท้อนระดับมลพิษได้ดีเท่า PM2.5 แม้สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่จังหวัดเชียงใหม่สามารถวัดค่า PM2.5 ได้มาหลายปีแล้วก็ตาม ยิ่งไปกว่านั้นยังใช้ค่า PM10 ในการแบ่งระดับดัชนีคุณภาพอากาศที่สูงกว่าที่องค์การอนามัยโลกแนะนำกว่า 2 เท่า (ค่าเฉลี่ยรายวันกรมฯใช้ค่า PM10 120 มคก./ลบม. ในขณะที่องค์การอนามัยโลกใช้ ค่า 50 มคก./ลบม. ส่วนค่าเฉลี่ยรายปี กรมฯ ใช้ค่า 50 มคก./ลบม. ในขณะที่องค์การอนามัยโลกใช้ค่า 20 มคก./ลบม.) นอกจากนี้กรมฯ ประกาศเตือนแก่สาธารณะโดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 24 ชม. เพียงวันละ 1 ครั้ง ซึ่งไม่เพียงพอที่ประชาชนจะนำไปใช้ลดความเสี่ยงในการดำเนินกิจกรรมประจำวันได้ เพราะค่าดัชนีคุณภาพอากาศมีความแปรปรวนระหว่างวันสูง

3. ทางกลุ่มเห็นว่าสมควรนำค่าดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศสหรัฐอเมริกา (The United States Environmental Protection Agency หรือ EPA) มาใช้เนื่องจากมีหลักฐานเชิงวิชาการกำกับชัดเจนและมีหลายประเทศนำไปใช้ ศ. ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญและทีมงาน IT ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงดำริให้จัดทำเวบไซต์ www.cmaqhi.org ขึ้นโดยนำข้อมูล PM2.5 ของ รศ. ดร. พิศิษฐ์ สิงห์ใจ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งดำเนินการติดตั้งจุดตรวจวัดแบบ realtime ขึ้นหลายจุดในจังหวัดเชียงใหม่ และในปีแรกได้รับข้อมูลคุณภาพอากาศจาก ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Data Center) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้สามารถแสดงข้อมูลคุณภาพอากาศได้ครอบคลุมทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่อย่างทั่วถึง

4. ในวันที่ 2 เมษายน 2561 ศ. นพ. ชายชาญ โพธิรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เป็นตัวแทนไปให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของมลพิษหมอกควันต่อสุขภาพชาวเชียงใหม่ และมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ระดับดัชนีคุณภาพอากาศที่มีมาตรฐานสากล พร้อมคำแนะนำในการเตือนประชาชนที่เหมาะสมแก่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และทีมงานที่ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันในจังหวัด และได้รับคำชี้แนะจากที่ประชุมขอให้เว็บไซต์ www.cmaqhi.org เตือนด้วย 2 ดัชนีคุณภาพอากาศ ทั้งดัชนีที่คำนวณจากค่า PM10 และค่า PM2.5 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านและเพื่อป้องกันความสับสน โดยจะพยายามสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับค่า PM2.5 ให้สังคมรับทราบอย่างกว้างขวางมากขึ้น

5. เมื่อทางจังหวัดนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และตัวแทนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประสานงานกันจนได้ข้อสรุปร่วมกัน ในการเริ่มประกาศใช้ดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพชาวเชียงใหม่ในวันที่ 12 เมษายน 2561 เป็นต้นมา

6. ในปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้สนับสนุนงบประมาณในโครงการ "คืนลมหายใจบริสุทธ์ให้ชาวเชียงใหม่" ในการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ใช้เซนเซอร์ขนาดเล็กให้ครบ 205 ตำบลทั่วจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างเครือข่ายระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชนจากผลกระทบของปัญหาหมอกควันต่อสุขภาพอย่างทั่วถึงทั้งในเขตเมืองและชนบทเป็นจังหวัดแรกในประเทศไทย
เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ได้รับความอนุเคราะห์จาก รศ. ดร. พานิช อินต๊ะ หัวหน้าหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม (RUEE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด​ให้นำเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศด้วยเซนเซอร์ขนาดเล็กไปวัดเปรียบเทียบกับเครื่องวัดมาตรฐาน​ teom1405f ที่ได้รับการรับรองคุณภาพจาก​ US EPA และ รศ. ดร. พิศิษฐ์นำค่าความชื้นสัมพัทธ์มาปรับค่าของเครื่องวัด​ให้ได้ผลการวัดเปรียบเทียบใกล้เคียง​กับเครื่องวัดมาตรฐาน​
Created for the people of Chiang Mai to know the air quality. In all districts, both real time, every minute, hour and average in the last 24 hours, together with an explanation of the air quality index level And warnings to reduce the risk of air pollution impact on Chiang Mai's health From the cooperation of many sectors with the following sources in the following order:

1. A group of doctors, nurses, academics and people interested in studying air quality. In Chiang Mai University gathered together to talk Exchange knowledge Comments from the Suandok Air Alert line from less than 10 people to the present, nearly 200 people are interested in discussing the health effects of tiny dust (PM2.5) that are high in air concentration in During the haze season in Chiang Mai province caused by burning agriculture in the upper northern region, Myanmar, Laos and lower China.

2. In the group there is a common opinion that the government by the Pollution Control Department Give advice to people to protect themselves from past haze problems that are not as good as they should be. Causing serious harm to the health of the people of Chiang Mai Because the department Report the air quality index by using the daily and annual averages only for PM10, which cannot reflect the pollution level as well as PM2.5, although the air quality monitoring station in Chiang Mai has been able to measure PM2.5 for many years. Moreover, PM10 is used to divide the air quality index higher than the World Health Organization recommends more than 2 times (the average daily Department uses the PM10 value 120 mg / m3, while the Health Organization The world uses 50 mcg / m3, while the average annual cost is 50 mk / m3, while the World Health Organization uses 20 mcg / m3). Department Notify the public by using historical data 24 hours only 1 time a day, which is not enough for people to use to reduce the risk of daily activities. Because the air quality index has a high variation during the day

3. The group deems it appropriate to use the United States Environmental Protection Agency (EPA) because there is clear academic evidence and many countries use it. Prof. Khwanchai Suparatpinyo and the team IT job of the Institute of Health Sciences Chiang Mai University therefore decided to create a website. www.cmaqhi.org Created by using PM2.5 data of Assoc. Prof. Dr. Pisit Singchai, Faculty of Science Chiang Mai University Which carried out the installation of realtime measurement points in many places in Chiang Mai And in the first year, received the air quality data from Climate Change Data Center Chiang Mai University In order to be able to display air quality data covering all districts in Chiang Mai province thoroughly

4. On 2 April 2018, Prof. Dr. Chanchan Phothirat, Faculty of Medicine Chiang Mai University Was a representative to provide information on the effects of haze pollution on Chiang Mai's health And standards of the World Health Organization Air quality index level with international standards With suggestions for reminding the people appropriate for the governor of Chiang Mai And the team that attended the meeting monitored the situation to solve the smog problem in the province And received a suggestion from the meeting requesting that the website www.cmaqhi.org warns with 2 air quality indexes Both the index calculated from the PM10 and PM2.5 values ​​in order to provide knowledge and understanding for those involved during the transition period and to prevent confusion. By trying to create knowledge, understanding and awareness about the PM2.5 value to society more widely

5. When the province is led by the Governor of Chiang Mai Province And the representative of Chiang Mai University Coordinated until the joint conclusion. In the beginning of the announcement of the Air Quality Index for the health of Chiang Mai residents on 12 April 2018 onwards

6. In the year 2562, Chiang Mai University Supported the budget for the project "Return wholesome breath to Chiang Mai people" to install air quality monitors using small sensors to complete 205 sub-districts throughout Chiang Mai. To create a network of surveillance systems and alert people of the effects of smog on health, both in urban and rural areas, being the first province in Thailand
February 2019, supported by Assoc. Prof. Dr. Panich Intanta, Head of Applied Electrical Field Research Unit in Engineering (RUEE), Rajamangala University of Technology Lanna. Doi Saket to take the air quality detector with a small sensor to compare with the standard teom1405f certified by US EPA and Assoc. Prof. Dr. Pisit to adjust the humidity. Measured for comparative results, similar to standard instruments
Read more
Collapse
4.6
24 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

- Some bugs fixed.
- เพิ่มคำแนะนำสำหรับประชาชนในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ
- เพิ่มแสดงจุดความร้อนในแผนที่หรับให้ตรงกับแผนที่ Google Map
- เพิ่มการบันทึกสถานีล่าสุดอัตโนมัติ
- เพิ่มการค้นหาสถานี จากสถานที่ ตำบล อำเภอ
- เพิ่มการแสดงสถานีตรวจวัดฝุ่นใกล้เคียงมาแสดง
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
March 6, 2020
Size
16M
Installs
1,000+
Current Version
1.1.2
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
RIHES Developer
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.