codeSpark Academy: Kids Coding

Per a tothom
De 6 a 8 anys
4.784
Ofereix compres des de l'aplicació
Vols fer servir el Traductor de Google per traduir la descripció a català?Recupera la descripció en l'idioma original: anglès (Estats Units)

codeSpark Academy with The Foos is the #1 learn to code program for kids 4+! Our award-winning app has introduced over 20 million kids in 264 countries to the ABCs of computer science.

codeSpark Academy uses a patent pending "no words" interface to teach the basics of computer programming through a variety of interactive learning activities including puzzles, games, step-by-step creative projects, game design and offline printables – all of which can be monitored by parents.

KEY FEATURES:

* Kids learn key programming concepts and use them to code their own projects in Foo Studio.
* Personalized daily activities based on your child’s progress.
* Curriculum developed based on collaboration with and research from MIT, Princeton and Carnegie Mellon.
* Word-free. Anyone, anywhere can play.
* Perfect for pre-readers, ELL students and kids with reading and focus-related challenges.
* Supports 3 individual child profiles.
* No collection of your child’s private data.
* No advertising or micro-transactions
* No written communication between players or external parties.
* No commitments or hassles and you can cancel at any time.

PRESS & AWARDS:

codeSpark teaches basic computer programming skills — "the ABCs of coding"— with no reading necessary - NPR

"[codeSpark Academy] is easy to learn, full of playful characters and it's easy to experiment." - Children's Technology Review

"Most appealing to me as a parent was seeing how my children enjoyed working together on the puzzles" - Parents' Choice Awards

*** 2016 American Association of School Librarians - Best Apps for Teaching and Learning
*** 2016 Kidscreen Awards - Best Learning App for Kids ***
*** 2016 KAPi Awards – Best App or Product for Younger Children ***
*** 2015 Parents’ Choice — Gold Medal ***

EDUCATIONAL CONTENT:

codeSpark Academy is inspired by visual programming languages such as Scratch from MIT, Alice from Carnegie Mellon University and other ‘beginner’ programming languages like Logo, SmallTalk, and Squeak.

Our word-free interface allows anyone, anywhere to play. They’ll master core computer science concepts such as pattern recognition, problem solving, sequencing, algorithmic thinking, debugging, loops and conditionals.

Our creative space Foo Studio allows kids to put programming concepts to work by making video games and programming interactive stories. Creations can then be played and remixed by other coders around the globe.

To be successful, kids must:

* Determine the actions needed to solve each Foo’s problem
* Order actions in a logical sequence
* Recognize patterns
* Use those patterns to make their code more efficient
* Test solutions
* Learn from tests and try revised solutions

DOWNLOAD AND SUBSCRIPTION:

* Download and try for free. Trial offers the full codeSpark Academy experience for a limited time
* After the trial expires, subscription automatically renews unless auto-renew is turned off at least 24 hours before the end of the current period.
* Payment will be charged to your Google Play account at confirmation of purchase
* Subscription automatically renews unless auto-renew is turned off at least 24-hours prior to renewal
* Any unused portion of a free trial period, if offered, is forfeited when the user purchases a subscription

FOR EDUCATORS:

codeSpark Academy is FREE for teachers, librarians, and verified non-profit educational institutions. codeSpark Academy was voted top choice by teachers and librarians for introducing computer science in elementary schools. Additionally our FREE teacher dashboard allows educators to track student progress and turn on and off parts of the app.

ABOUT CODESPARK:

codeSpark is delivering computer science education to kids in over 200 countries by turning programming into play.
codeSpark Acadèmia amb L'Foos és el # 1 aprendre a programar el codi per als nens 4+! El nostre guardonat aplicació ha introduït més de 20 milions de nens a 264 països per l'ABC de la informàtica.

codeSpark Acadèmia utilitza una patent pendent "no hi ha paraules" interfície per ensenyar els conceptes bàsics de la programació d'ordinadors a través d'una varietat d'activitats d'aprenentatge interactius que inclouen trencaclosques, jocs, pas a pas projectes creatius, disseny de jocs i dibuixos fora de línia - tots els quals poden ser monitoritzats pels pares.

CARACTERÍSTIQUES CLAU:

* Els nens aprenen els conceptes clau de programació i les fan servir per codificar els seus propis projectes a Foo estudi.
* Personalitzat activitats diàries basades en el progrés del seu fill.
* Pla d'estudis desenvolupat sobre la base de la col·laboració i la investigació del MIT, Princeton i la Universitat Carnegie Mellon.
* Paraula-lliure. Qualsevol persona, en qualsevol lloc pot jugar.
* Perfecte per pre-lectors, estudiants ELL i nens amb la lectura i desafiaments relacionats amb el focus.
* Suporta 3 perfils individuals de cada nen.
* No hi ha recollida de dades privades del seu fill.
* Sense publicitat o microtransacciones
* No hi ha comunicació escrita entre els jugadors o les parts externes.
* No hi ha compromisos o molèsties i es pot cancel·lar en qualsevol moment.

PREMSA I PREMIS:

codeSpark ensenya habilitats de programació d'ordinador bàsica - "L'ABC de la codificació" - sense llegir necessari - NPR

"[CodeSpark Acadèmia] és fàcil d'aprendre, ple de personatges lúdics i és fàcil d'experimentar." - Examen de la tecnologia dels Nens

"El més atractiu per a mi com a pare estava veient com els meus fills van gaudir de treballar junts en el trencaclosques" - Premis dels pares

*** 2016 Associació Americana de Bibliotecaris Escolars - Les millors aplicacions d'Ensenyament i Aprenentatge
*** 2016 Premis Kidscreen - Millor aplicació d'aprenentatge per als nens ***
*** 2016 Premis Kapi - Millor aplicació o producte per a nens més petits ***
*** 2015 Parents 'Choice - Medalla d'Or ***

CONTINGUTS EDUCATIUS:

codeSpark Acadèmia està inspirat en llenguatges de programació visuals com ara el principi del MIT, Alicia de la Universitat Carnegie Mellon i altres llenguatges de programació per a principiants '' com a logotip, Smalltalk, i Squeak.

La nostra interfície lliure de la paraula permet a qualsevol persona, en qualsevol lloc per jugar. Que van a dominar els conceptes bàsics de la informàtica, com ara el reconeixement de patrons, resolució de problemes, la seqüenciació, pensament algorítmic, depuració, bucles i condicionals.

El nostre espai creatiu Foo Studio permet als nens a posar els conceptes de programació per treballar fent videojocs i programació d'històries interactives. Creacions poden ser reproduïts i remesclat per altres desenvolupadors de tot el món.

Per tenir èxit, els nens han de:

* Determinar les accions necessàries per resoldre el problema de cadascun Foo
Demana accions en una seqüència lògica
* Reconèixer patrons
* Utilitzar els patrons per fer el seu codi més eficient
* Les solucions d'assaig
* Aprendre de proves i provar solucions revisades

Descàrrega i subscripció:

* Descàrrega i prova de forma gratuïta. Assaig ofereix l'experiència completa codeSpark Acadèmia per un temps limitat
* Després que expiri el judici, la subscripció es renova automàticament a menys que la renovació automàtica es desactiva almenys 24 hores abans del final del període actual.
* El pagament es carregarà al seu compte de Google Play a la confirmació de la compra
* Registre es renova automàticament a menys que la renovació automàtica estarà desactivada almenys 24 hores abans de la renovació
* Qualsevol porció no utilitzada d'un període de prova gratuït, si s'ofereix, es perd quan l'usuari compra una subscripció

Per als educadors:

codeSpark Acadèmia és gratuïta per als professors, bibliotecaris, i les institucions educatives sense ànim de lucre verificats. codeSpark Acadèmia va ser triat com a millor opció pels mestres i bibliotecaris per a la introducció de la informàtica a les escoles primàries. A més el nostre tauler mestre LLIURE permet als educadors per realitzar un seguiment del progrés de l'estudiant i s'encenen i s'apaguen les parts de l'aplicació.

SOBRE CODESPARK:

codeSpark és el lliurament de l'ensenyament de computació a nens en més de 200 països de programació girant en joc.
Més informació
Replega

Comentaris

Ressenya Policy
4,1
4.784 en total
5
4
3
2
1
S'està carregant...

Novetats

Here's what's new in Fooville:

- Bug fixes and optimizations

If you are experiencing any trouble please contact support@codespark.com. If you're enjoying codeSpark Academy please leave us a review. Reviews help us continue to make coding accessible for schools and improve the app.
Més informació
Replega

Informació addicional

Actualitzada
4 de febrer de 2019
Mida
55M
Instal·lacions
500.000+
Versió actual
2.26.00
Requereix Android
4.1 i versions posteriors
Classificació del contingut
Per a tothom
Elements interactius
Els usuaris interaccionen
Productes de compra a l'aplicació
3,99 USD - 119,99 USD per cada element
Oferta per
codeSpark
Desenvolupador
©2019 GoogleTermes i condicions del llocPrivadesaDesenvolupadorsArtistesQuant a Google|Ubicació: Estats UnitsIdioma: català
En comprar aquest article, fas una transacció amb Google Payments i n'acceptes les condicions del servei i l'avís de privadesa.