Cool Reader

За всички възрасти
248 122
Предлага покупки в приложението
Да се преведе ли описанието на български с Google Преводач?Превод на описанието отново на английски (Съединени щати)

eBook reader. Supports epub (non-DRM), fb2, doc, txt, rtf, html, chm, tcr, pdb, prc, mobi (non-DRM), pml formats.

Pages or scroll view. Page flipping animation.
Table of contents, bookmarks, text search.
Bookmarks on text fragments (comments or corrections) - useful for proof reading.
Export of bookmarks to text file.
Built-in file browser, quick recent books access.
Online catalogs (OPDS) support.
LitRes online book store support.
Text to Speech (TTS) support.
Hyphenation dictionaries;
Most complete FB2 format support: styles, tables, footnotes.
Additional fonts support (place .ttf to /sdcard/fonts/)
Support for Chinese, Japanese, Korean languages; autodetection of TXT file encoding (GBK, Shift_JIS, BIG5, EUC_KR).
Day and night profiles (two sets of colors, background, backlight levels).
Brightness adjustments by flick on left edge of screen.
Background texture (stretched or tiled) or solid color.
Paperbook-like page turning animation or "sliding page" animation.
Dictionary support (ColorDict, GoldenDict, Fora Dictionary, Aard Dictionary).
Customizable tap zone and key actions.
Autoscroll (automatic page flipping) - start using menu/goto/autoscroll or assign action Autoscroll on key or tap zone; Change speed using volume keys or bottom-right and bottom-left tap zones; stop - tap any other tap zone or key.
Can read books from zip archives.
Automatic reformatting of .txt files (autodetect headings etc.)
Styles can be customised in wide range using external CSS.
Select text using double tap (optional).

Place additional textures to /sdcard/.cr3/textures/ -- to be used as tiled page backgrounds.
Place additional textures to /sdcard/.cr3/backgrounds/ -- to be used as stretched page backgrounds.
(/cr3/ directory can also be used instead of /.cr3/, and internal SD or internal storage instead of /sdcard/)

CoolReader requires following permissions:
WAKE_LOCK - to control screen backlight
WRITE_EXTERNAL_STORAGE - to access SD card
INTERNET - to use online catalogs

CoolReader is free, open source (GPL), multiplatform project.
Project homepage on SourceForge is http://sourceforge.net/projects/crengine/
To donate this project, you can buy Cool Reader Gold ($10), Silver ($3) or Bronze ($1) Donation package from Market

In case of issues after update (e.g. crashes while reading) try to remove directory SD/.cr3/cache and book database files SD/.cr3/*.sqlite

Windows version can be downloaded here:
http://sourceforge.net/projects/crengine/files/CoolReader3/cr3-newui-opengl/cr3-win32-qt-opengl-3.3.48.zip/download

As well, consider using "Cool Reader GL" - cross-platform Cool Reader version with UI rewritten in C++, with hardware acceleration based on OpenGL. Optimized for new devices with big high resolution screens. Both versions can be installed together.
електронен четец. Поддържа EPUB (без DRM), FB2, док, TXT, RTF, HTML, CHM, TCR, PDB, PRC, Моби (без DRM), PML формати.

Страници или вижте превъртане. Page обръщане анимация.
Съдържание, отметки, търсене на текст.
Отметките на текстови фрагменти (коментари или корекции) - полезни за доказателство четене.
Износ на отметки на текстови файл.
Вграден файлов браузър, бързи последните книги достъп.
Онлайн каталози (OPDS) подкрепа.
литри онлайн поддръжка книжарница.
Текст в реч (TTS) подкрепа.
Пренасяне речници;
Най-пълна подкрепа FB2 формат: стилове, таблици, бележки под линия.
Допълнителна подкрепа шрифтове (място .ttf да / SDCARD / шрифтове /)
Подкрепа за китайски, японски, корейски език; autodetection на TXT файл кодиране (GBK, Shift_JIS, Big5, EUC_KR).
Ден и нощ профили (две групи от цветове, фон, фоновото осветление).
Корекции на яркостта чрез движение на левия край на екрана.
Предистория текстура (опъната или плочки) или плътен цвят.
Paperbook подобни страница повратна анимация или "плъзгане страница" анимация.
Речник подкрепа (ColorDict, GoldenDict, Фора речник, речник Aard).
Персонализиране кран зона и ключови действия.
Autoscroll (автоматично страница обръщане) - започнете да използвате меню / Гото / Автоматично преместване или възлага действия Autoscroll на ключ или чешмяна зона; Промяна на скоростта използват сила на звука или най-долу вдясно и долу вляво зони за натискане; спрете - докоснете всеки друг кран зона или ключ.
Може да чете книги от пощенски архиви.
Автоматично преформатиране на .txt файлове (Автоматично позиции и т.н.)
Стилове могат да бъдат персонализирани в широк диапазон с помощта на външни CSS.
Изберете текст чрез двойно почукване (по желание).

Поставете допълнителни текстури да /sdcard/.cr3/textures/ - да се използва като плочки фонове страници.
Поставете допълнителни текстури да /sdcard/.cr3/backgrounds/ - да се използва като опъната фонове страници.
(/ CR3 / указател може да се използва вместо /.cr3/ и вътрешния SD или вътрешна памет вместо / SDCard /)

CoolReader изисква следните разрешения:
WAKE_LOCK - за контрол на подсветката на екрана
WRITE_EXTERNAL_STORAGE - за достъп до SD карта
ИНТЕРНЕТ - да използват онлайн каталози

CoolReader е безплатна, с отворен код (GPL), мултиплатформена проект.
начална страница на проекта на SourceForge е http://sourceforge.net/projects/crengine/
За да дарят този проект, можете да си купите Cool Reader Gold ($ 10), Silver ($ 3) или бронз ($ 1) Дарение пакет от Market

В случай на проблеми след актуализация (например катастрофи, докато четене) опитате да премахнете директория SD / .cr3 / кеш и бази данни книга файлове SD / .cr3 / *. SQLite

Windows версия може да бъде изтеглена от тук:
http://sourceforge.net/projects/crengine/files/CoolReader3/cr3-newui-opengl/cr3-win32-qt-opengl-3.3.48.zip/download

Както е добре, помислете за използване "Cool Reader GL" - междуплатформена Cool Reader версия с UI пренаписана в C ++, с хардуерно ускорение на базата на OpenGL. Оптимизиран за нови устройства с големи екрани с висока разделителна способност. И двете версии могат да бъдат инсталирани заедно.
Прочетете повече
4,5
Общо 248 122
5
4
3
2
1
Зарежда се...

Новите неща

Stability fixes (virxcane, buggins)
OPDS https connection issue fixed (virxkane)
Screen Orientation default setting is changed from Sensor to Portrait (buggins)
Прочетете повече

Допълнителна информация

Актуализирано
17 август 2018 г.
Размер
Варира според устройството
Инсталирания
10 000 000+
Текуща версия
3.2.9-1
Изисква Android
1.5 и по-нови версии
Класификация на съдържанието
За всички възрасти
Интерактивни елементи
Дигитални покупки
Продукти в приложението
0,99 щ.д. – 100,00 щ.д. за артикул
Предлага се от
Vadim Lopatin
Програмист
©2018 GoogleОбщи условия на сайтаПоверителностПрограмистиИзпълнителиAbout Google|Местоположение: Съединени щатиЕзик: български
С купуването на този елемент извършвате транзакция посредством Google Payments и приемате Общите условия и Съобщението за поверителност на услугата.