Cool Reader

За всички възрасти
251 137
Предлага покупки в приложението
Да се преведе ли описанието на български с Google Преводач?Превод на описанието отново на английски (Съединени щати)

eBook reader. Supports epub (non-DRM), fb2, doc, txt, rtf, html, chm, tcr, pdb, prc, mobi (non-DRM), pml formats.

Pages or scroll view. Page flipping animation.
Table of contents, bookmarks, text search.
Bookmarks on text fragments (comments or corrections) - useful for proof reading.
Export of bookmarks to text file.
Built-in file browser, quick recent books access.
Online catalogs (OPDS) support.
LitRes online book store support.
Text to Speech (TTS) support.
Hyphenation dictionaries;
Most complete FB2 format support: styles, tables, footnotes.
Additional fonts support (place .ttf to /sdcard/fonts/)
Support for Chinese, Japanese, Korean languages; autodetection of TXT file encoding (GBK, Shift_JIS, BIG5, EUC_KR).
Day and night profiles (two sets of colors, background, backlight levels).
Brightness adjustments by flick on left edge of screen.
Background texture (stretched or tiled) or solid color.
Paperbook-like page turning animation or "sliding page" animation.
Dictionary support (ColorDict, GoldenDict, Fora Dictionary, Aard Dictionary).
Customizable tap zone and key actions.
Autoscroll (automatic page flipping) - start using menu/goto/autoscroll or assign action Autoscroll on key or tap zone; Change speed using volume keys or bottom-right and bottom-left tap zones; stop - tap any other tap zone or key.
Can read books from zip archives.
Automatic reformatting of .txt files (autodetect headings etc.)
Styles can be customised in wide range using external CSS.
Select text using double tap (optional).

Place additional textures to /sdcard/.cr3/textures/ -- to be used as tiled page backgrounds.
Place additional textures to /sdcard/.cr3/backgrounds/ -- to be used as stretched page backgrounds.
(/cr3/ directory can also be used instead of /.cr3/, and internal SD or internal storage instead of /sdcard/)

CoolReader requires following permissions:
WAKE_LOCK - to control screen backlight
WRITE_EXTERNAL_STORAGE - to access SD card
INTERNET - to use online catalogs

CoolReader is free, open source (GPL), multiplatform project.
Project homepage on SourceForge is http://sourceforge.net/projects/crengine/
To donate this project, you can buy Cool Reader Gold ($10), Silver ($3) or Bronze ($1) Donation package from Market

In case of issues after update (e.g. crashes while reading) try to remove directory SD/.cr3/cache and book database files SD/.cr3/*.sqlite

Windows version can be downloaded here:
http://sourceforge.net/projects/crengine/files/CoolReader3/cr3-newui-opengl/cr3-win32-qt-opengl-3.3.48.zip/download

As well, consider using "Cool Reader GL" - cross-platform Cool Reader version with UI rewritten in C++, with hardware acceleration based on OpenGL. Optimized for new devices with big high resolution screens. Both versions can be installed together.

Project homepage: https://github.com/buggins/coolreader
електронен четец. Поддържа epub (без DRM), fb2, doc, txt, rtf, html, chm, tcr, pdb, prc, mobi (без DRM), pml формати.

Страници или преглед. Анимиране на страници.
Съдържание, показалци, текстово търсене.
Маркери на текстови фрагменти (коментари или корекции) - полезни за четене на доказателства.
Експортиране на отметки в текстов файл.
Вграден файлов браузър, бърз достъп до последните книги.
Поддръжка на онлайн каталози (OPDS).
Литра онлайн книжарница поддръжка.
Поддръжка на текст в реч (TTS).
Речници за пренасяне;
Най-пълната поддръжка на FB2 формат: стилове, таблици, бележки под линия.
Поддръжка на допълнителни шрифтове (поставете .ttf в / sdcard / fonts /)
Поддръжка на китайски, японски, корейски езици; автоматично разпознаване на TXT кодиране на файлове (GBK, Shift_JIS, BIG5, EUC_KR).
Дневни и нощни профили (два комплекта цветове, фон, нива на задно осветяване).
Корекции на яркостта чрез лек удар по левия край на екрана.
Фонова текстура (опъната или плочка) или плътен цвят.
Анимация на страници, подобна на книга от книгата, или анимация "плъзгаща се страница".
Поддръжка на речника (ColorDict, GoldenDict, Fora Dictionary, Aard Dictionary).
Приспособима зона на докосване и ключови действия.
Autoscroll (автоматично прелистване на страници) - започнете да използвате меню / goto / autoscroll или да зададете действие Autoscroll на клавиш или зона за докосване; Промяна на скоростта чрез клавишите за сила на звука или долния десен и долния ляв кран; стоп - докоснете всяка друга зона или клавиш.
Може да чете книги от zip архиви.
Автоматично преформатиране на .txt файлове (автоматично разпознаване на заглавия и др.)
Стиловете могат да бъдат персонализирани в широк диапазон с помощта на външен CSS.
Изберете текст с двойно натискане (по избор).

Поставете допълнителни текстури в /sdcard/.cr3/textures/ - за да се използват като фонови страници с плочки.
Поставете допълнителни текстури в /sdcard/.cr3/backgrounds/ - за да използвате като разтегнати страници на страници.
(/ cr3 / директорията може да се използва и вместо /.cr3/, и вътрешна SD или вътрешна памет вместо / sdcard /)

CoolReader изисква следните разрешения:
WAKE_LOCK - за контрол на подсветката на екрана
WRITE_EXTERNAL_STORAGE - за достъп до SD карта
INTERNET - за използване на онлайн каталози

CoolReader е свободен, отворен код (GPL), мултиплатформен проект.
Начална страница на проекта на SourceForge е http://sourceforge.net/projects/crengine/
За да дарите този проект, можете да закупите Cool Reader Gold ($ 10), сребърен ($ 3) или бронзов ($ 1) пакет от дарения от Market

В случай на проблеми след актуализацията (напр. Сривове при четене) опитайте да премахнете директория SD / .cr3 / cache и запишете файлове с бази данни SD / .cr3 / *. Sqlite

Версията на Windows може да бъде изтеглена тук:
http://sourceforge.net/projects/crengine/files/CoolReader3/cr3-newui-opengl/cr3-win32-qt-opengl-3.3.48.zip/download

Също така, помислете за използването на "Cool Reader GL" - междуплатформена Cool Reader версия с потребителски интерфейс, преработен в C ++, с хардуерно ускорение на базата на OpenGL. Оптимизиран за нови устройства с големи екрани с висока резолюция. И двете версии могат да бъдат инсталирани заедно.

Начална страница на проекта: https://github.com/buggins/coolreader
Прочетете повече
Свиване
4,5
Общо 251 137
5
4
3
2
1
Зарежда се...

Новите неща

Crash fixes.
EInk devices support fixes.
CHM file format fixes.
Прочетете повече
Свиване

Допълнителна информация

Актуализирано
15 февруари 2019 г.
Размер
Варира според устройството
Инсталирания
10 000 000+
Текуща версия
3.2.29-1
Изисква Android
1.5 и по-нови версии
Класификация на съдържанието
За всички възрасти
Интерактивни елементи
Дигитални покупки
Продукти в приложението
0,99 щ.д. – 100,00 щ.д. за артикул
Предлага се от
Vadim Lopatin
Програмист
©2019 GoogleОбщи условия на сайтаПоверителностПрограмистиИзпълнителиAbout Google|Местоположение: Съединени щатиЕзик: български
С купуването на този елемент извършвате транзакция посредством Google Payments и приемате Общите условия и Съобщението за поверителност на услугата.