ДивенСвіт Календар УГКЦ (old)

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Ukrainian

Увага!

Підтримку та оновлення даної версії додатку буде припинено з наступного року

Якщо бажаєте і надалі користати з ДивенСвіт Календаря, будь ласка встановіть нову вдосконалену версію: http://bit.ly/DyvenSvitCalendar

"ДивенСвіт Календар" є волонтерською розробкою ентузіастів Молодіжної та Літургійної комісії УГКЦ.

Метою цього календаря є удоступнити вірним УГКЦ та іншим бажаючим молитись Літургією Церкви за традицією візантійського обряду.

Основою є офіційний літургійний календар УГКЦ, який щорічно готує для усієї церкви Патріарша Літургійна Комісія УГКЦ.

Тексти Божественної Літургії слідують текстам молитовника "Прийдіте поклонімся", який є найбільш вживаним вірянами УГКЦ молитовником.

Тексти богослужінь добового кола укладені за літургійними виданнями оо.Василіян, а саме: Молитвослов 1990р. та додатково виданими до нього щоденними Постовою та Квітною тріодями. Розробники свідомо слідували часто помилковими у виданнях оо.Василіян порядками текстів у службах добового кола, які можуть розходитись із офіційним уставом Патріаршої Літургійної Комісії, оскільки їх бажанням було уможливити спільне моління вірних, які вживатимуть паперові видання та тих, які вживатимуть електронний молитвослов.

Додаткові тексти, відсутні в Молитвослові оо.Василіан, але передбачені уставом, як наприклад канони неділь і свят доповнені із октоїха М.Кобрина та київської минеї 1927р. Тексти канонів постової тріоді слідують перекладу тріоді Завітневича, тексти канонів Квітної тріоді з видань УПЦ КП.

Так буде доти, поки в УГКЦ не буде власних літургійних перекладів цих текстів.

Оскільки без знання історії святого дня важко молитись на його честь, у календарі передбачено короткі витяги з житій святих, а також уривки із творів Отців церкви зібрані о.Юліаном Катрієм у його книжечці "Перлини східних отців".

Укладачі календаря намагаються робити молитву церкви доступною для Вас свідомо і відповідально. Водночас, вони розуміють, що безгрішним є лише Господь Бог, тому перепрошують за різноманіття помилок і неузгоджень в календарі.

Ви можете допомогти проекту:
- зголосившись у когорту розробників
- підтримуючи проект фінансово
- підтримуючи проект Вашими святими молитвами

"Коли ж хто сперечатися хоче, ми такого звичаю не маємо, ані Церкви Божі" (1 Кор 11:16)

Упорядники текстів - о.Василь Рудейко, о.Андрій Микитюк, о.Олександр Селезінка, Роман Крайчик, Олег Скульський
Тексти читань – Святе Письмо в перекладі І.Хоменка
Цитати - Перлини Східних Отців. Зібрав о. Юліян Катрій, ЧСВВ. Л.: Місіонер, 2006
Тропарі і кондаки святим в перекладі о.Василя Рудейка
Група для обговорення у Facebook - https://www.facebook.com/groups/ugcc.calendar
Питання щодо уставу чи текстів богослужень просимо надсилати на адресу plc.ugcc@gmail.com
Warning!

Support and updates to this version of the app will be discontinued from next year

If you would like to continue using the Divine World Calendar, please install the new version: http://bit.ly/DyvenSvitCalendar

Divine World Calendar is a volunteer development of enthusiasts of the UGCC Youth and Liturgical Commission.

The purpose of this calendar is to allow the faithful of the UGCC and others to pray the Liturgy of the Church according to the tradition of the Byzantine rite.

The basis is the official liturgical calendar of the UGCC, which annually prepares for the whole church the Patriarchal Liturgical Commission of the UGCC.

The texts of the Divine Liturgy follow the texts of the "Come Worship" prayer book, which is the most used by the UGCC believers.

The texts of liturgical services of the daily circle were concluded according to the liturgical editions of Rev. Vasiliyan, namely: Prayer Book 1990. and additionally issued to him by the Daily Post and Flower Trios. The developers deliberately followed the often erroneous editions of O. Vasiliyan's editions of the texts in the services of the daily circle, which could disagree with the official charter of the Patriarchal Liturgical Commission, since their desire was to make it possible to pray jointly to the faithful, who would use paper editions and texts.

There are no additional texts in the Prayer Book of Vasilyan, but are provided for in the charter, such as the canons of Sundays and holidays supplemented with the octopus of M. Kobrin and the Kiev Mines of 1927. The texts of the canons of the fasting triode follow the translation of the Zavitnevich triode, the canons of the Floral Triode from the editions of the UOC KP.

This will be the case until the UGCC has its own liturgical translations of these texts.

As it is difficult to pray in his honor without knowing the history of the holy day, the calendar provides brief excerpts from the lives of the saints, as well as excerpts from the works of the Church Fathers collected by Father Julian Katri in his book "Pearls of the Oriental Fathers".

The compilers of the calendar try to make the prayer of the church accessible to you consciously and responsibly. At the same time, they understand that only the Lord God is sinless, so they apologize for the variety of errors and inconsistencies in the calendar.

You can help the project by:
- by speaking in a cohort of developers
- supporting the project financially
- supporting the project with your holy prayers

"But whosoever will argue, we have no custom, neither the church of God" (1 Cor. 11:16).

Compiled by - Vasyl Rudeyko, Andriy Mykytyuk, Oleksandr Selezinka, Roman Kraychyk, Oleg Skulsky
Reading texts - Holy Scripture translated by I. Khomenko
Quotes - Pearls of the Eastern Fathers. Collected by Fr. Julian Katriy, OSBM. L .: Missionary, 2006
Troparians and Kondaks to the saints translated by Vasily Rudyko
Facebook discussion group - https://www.facebook.com/groups/ugcc.calendar
Questions about worship statutes or texts are requested to be sent to plc.ugcc@gmail.com
Read more
Collapse
4.7
2,724 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Тексти на липень 2020
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
June 29, 2020
Size
12M
Installs
50,000+
Current Version
3.20.0629
Requires Android
4.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Андрій Мартинишин, ДивенСвіт
©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.