10K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

ಸತ್ಯವೇದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮುನ್ನುಡಿ:

ಈ ಸತ್ಯವೇದ ಅಧ್ಯಯನದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಕರು ಸತ್ಯವೇದದ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೈವಿಕ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ, 66 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲ ಬರಹಗಾರರನ್ನು ದೇವರು ತಾನೇ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದನೆಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಬಳಸಿದ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ (ಇಬ್ರಿಯ, ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಾಮಿಕ್), ನಿಖರವಾಗಿ ಅವರು ಬರೆಯಲು ಬಯಸಿದ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನು ನಂಬುವ ನಮ್ಮ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಅಧಿಕಾರವು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ. ಮತ್ತಾಯ 4:4ರಲ್ಲಿ, ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪದಗಳು "ದೇವರ ಬಾಯಿಂದ" ಬಂದವು ಎಂದು ಆತನು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿದನು. ಮೋಶೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವೆಲ್ಲಾ ನೆರವೇರಿದ ಹೊರತು ಅದರೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆಯಾದರೂ ಒಂದು ಗುಡುಸಾದರೂ ಅಳಿದುಹೋಗಲಾರದು ಎಂದು ಆತನು ಹೇಳಿದನು (ಮತ್ತಾಯ 5:18). ದಾವೀದನು ಬರೆದ ಪದಗಳು ದೇವರ "ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ" ಎಂದು ಆತನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ (ಮಾರ್ಕ 12:36). ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು "ದೇವರ ವಾಕ್ಯ" ಮತ್ತು "ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಮುರಿಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ" (ಯೋಹಾನ10:35) ಎಂದು ಆತನು ಹೇಳಿದನು. ಆತನ ಸ್ವಂತ ಬೋಧನೆಗಳು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಆತನು ಕಲಿಸಿದನು (ಯೋಹಾನ 12:49;14:24). ದೇವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಅಪೊಸ್ತಲರನ್ನು "ಎಲ್ಲಾ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ" (ಯೋಹಾನ 16:13) ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಆತನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು "ದೇವರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ" (2 ತಿಮೊ 3:16) ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆತನ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಕಲಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರವಾದನೆಯು ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಮನುಷ್ಯರ ಮೂಲಕ ಬಂದಿತು, ಅವರು "ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು" (2 ಪೇತ್ರ 1:21).
ಸತ್ಯವೇದದ ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ನಾವು ತಯಾರಿಸಿದ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಈ ಉನ್ನತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ.
ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು: ಓದುಗರಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಣೆಗೆ ತರಲು ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದೇ, ನಾವು ಈ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ನಮ್ಮ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯವೇದದ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಮತ್ತು ನಾವು ಹೊಂದಿರಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಗ್ರಹಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸಹಜವಾಗಿ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಮತ್ತು ಓದುಗರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸತ್ಯದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವಚನ ಅಥವಾ ಭಾಗದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಸೂಚಿಸುವುದಾದರ, ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳು ನಮಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾದರೆ, ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇವೆ. ಸತ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ನಿರಂತರದ ಗುರಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡುವ ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದು, ನಮಗೆ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ನೋವುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಓದುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದು ಇರಬೇಕು.
ನಾವು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ನಿಖರವಾಗಿವೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ತಿದ್ದುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಓದುಗರು ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಸೂಚಿಸುವುದಾದರೆ, ಒಳ್ಳೇದು.
ಸತ್ಯವೇದ ಪಠ್ಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ @ ಬೈಬಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 2021
ಅಧ್ಯಯನ ಟಿಪ್ಪಣಿ @ ಗ್ರೇಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ 2021
ಗ್ರೇಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಈ ಮಲಯಾಳಂ ಸ್ಟಡಿ ಬೈಬಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಬೈಬಲ್ ಪಠ್ಯವು ಬೈಬಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸೇರಿದೆ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಧ್ಯಯನ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರೇಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್‌ನ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಗ್ರೇಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಜಾರ್ಜ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ರೌ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರೇಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕೇರಳದ ದೈವಿಕ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಈ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು.
ಈ ಮಲಯಾಳಂ ಸ್ಟಡಿ ಬೈಬಲ್‌ನ ಮೊದಲ ಮುದ್ರಣವು ಡಸ್ಟಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಉದಾರ ಅನುದಾನದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಬೈಬಲನ್ನು ಬಳಸುವವರು ಅದರ ಮೂಲಕ ಸತ್ಯದ ಉತ್ತಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಬಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. “ನಮ್ಮನ್ನಲ್ಲ, ಕರ್ತನೇ ನಮ್ಮನ್ನಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸತ್ಯತೆಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನೇ ಘನಪಡಿಸು” (ಕೀರ್ತನೆ 115:1) ಎಂದು ಬರೆದ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಗ್ರೇಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕುಟುಂಬವು ಈ ಮಲಯಾಳಂ ಸ್ಟಡಿ ಬೈಬಲನ್ನು ತಂದೆ, ಮಗ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
Updated on
Sep 1, 2022

Data safety

Safety starts with understanding how developers collect and share your data. Data privacy and security practices may vary based on your use, region, and age. The developer provided this information and may update it over time.
No data shared with third parties
Learn more about how developers declare sharing
No data collected
Learn more about how developers declare collection