RC Flight and Battery Log

Κατάλληλο για όλους
73
Προσφέρει αγορές εντός εφαρμογής
Μετάφραση της περιγραφής στα Ελληνικά (Ελλάδα) χρησιμοποιώντας τη Μετάφραση Google;Μετάφραση της περιγραφής ξανά στα Αγγλικά (Ηνωμένο Βασίλειο)

Radio Control flyers, use this App to log your flights, battery & fuel use and more.

Keep track of model configuration, tasks and spares lists for each model.
Quick and easy identification of batteries and models using NFC RFID Tags (Revo Bump tags) or QR Code labels. Please note: anti-metal RFID tags are recommended when applied to batteries due to metal content affecting the tag performance.

Model types:
- planes, gliders, helicopters, multi-rotors (drones), jets, cars etc

Model power:
- electric, nitro, gas, kerosene, diesel, Jet-A, powerless
- tracks fuel usage for each model (nitro, gas and kerosene) in metric (ml) and gallons (US and UK)
- logs quantity of each fuel type used

Battery types:
- LiPo, LiHV, LiFe, NiCad, etc
- Stick packs (virtual pack containing other batteries)
- Receiver packs (configurable flights per charge)

Flight log:
- Model and batteries used
- Pilot (from list of pilots)
- Flight style (from configurable list)
- Good flight or crash (with reason)
- Flight duration
- Weather temperature and wind speed
- Location (using GPS)

Logs model flights, crashes, repairs and maintenance.
Log battery charge state, cycle count, IR (pack and individual cells).
Stores photos of models, batteries, pilots and spare parts.
Backup and restore data to Dropbox and share between devices.
Export data via Dropbox
Import T3chDad RC Flight Log data and from other apps by request.

Release History:
v.3.5.0
Improved landscape display for small screens like Spektrum iX12.
Filters added to model and battery pages.

v.3.4.0
German translation. Sort packs by IR, and IR in battery description.
Added C-charge rating to pack setup.

v.3.3.2
Added Home button to various pages.

v.3.3.1
Map and Task improvements

v.3.3.0
Log summary improvements.
Tasks due after number of flights.

v.3.2.0
Import rcFlightbook from Dropbox
Fixed photo bug.

v.3.1.0
Added Pilot listing.
Fixed bug in Dropbox backup

v.3.0.4
Delete photos buttons added. Other minor changes and bug fixes.

v.3.0.3
Allow different sets of batteries when adding multiple flights.
Favourite models.

v.3.0.0-2
Support for reading NFC RFID Tags (including Revo Bump tags) on batteries and models.
QR Code labels on models now supported.
Stick packs (virtual pack containing other batteries) added.
Improved model maintenance tasks and location setup.
Other minor changes.

v.2.1.0
Option to read other barcode types (or optionally just QR Codes).
Option to disable translation and used defined currency.
Model supports sub-type, and supports sorting using this.
Per fuel stats in summary.

v.2.0.6
Coloured flight log, aborted flight option.

v.2.0.5
Bug fix related to series/parallel discharge.

v.2.0.4
Series or parallel pack option added to model.
Option to add percentage left in pack when logging flight.
Large text option for notes/descriptions.

v.2.0.3
Warning when receiver pack empty
Minor bug fixes/changes.

v.2.0.2
Increased maximum batteries per model from 4 to 8.
Dropbox optionally keeps previous backups.

v.2.0.1
Added Setup/Configuration details for each model.
Minor bug fixes/spelling corrections.

v.2.0.0
Added QR Code labelling of batteries.
Added Spanish and Czech translation.
Weather add to flight log.
Move task to maintenance log.
Default receiver pack and favourite packs per model.
φυλλάδια Ελέγχου Ραδιόφωνο, χρησιμοποιήστε αυτό το App για να συνδεθείτε πτήσεις, μπαταρία και καυσίμων χρήση σας και πολλά άλλα.

Παρακολουθήστε διαμόρφωση του μοντέλου, τα καθήκοντα και τις λίστες ανταλλακτικών για κάθε μοντέλο.
Γρήγορη και εύκολη αναγνώριση των ηλεκτρικών στηλών και μοντέλα που χρησιμοποιούν τεχνολογία NFC RFID ετικέτες (Revo χτύπημα tags) ή QR Code ετικέτες. Παρακαλώ σημειώστε: Οι ετικέτες RFID αντι-μετάλλων συνιστάται όταν εφαρμόζεται σε μπαταρίες λόγω μέταλλο περιεχόμενο που επηρεάζουν την απόδοση ετικέτας.

Μοντέλο τύπους:
- αεροπλάνα, ανεμόπτερα, ελικόπτερα, multi-ρότορες (drones), πίδακες, τα αυτοκίνητα κ.λπ.

Μοντέλο εξουσία:
- ηλεκτρικό, νίτρο, αέριο, κηροζίνη, ντίζελ, Jet-Α, ανίκανος
- παρακολουθεί τη χρήση καυσίμου για κάθε μοντέλο (νίτρο, φυσικό αέριο και κηροζίνη) σε μετρικούς (ml) και γαλόνια (US και UK)
- ποσότητα κορμών για κάθε τύπο καυσίμου που χρησιμοποιείται

Τύποι μπαταριών:
- LiPo, LiHV, τη ζωή, NiCad, κ.λπ.
- συσκευασίες Stick (εικονικό πακέτο περιέχει άλλες μπαταρίες)
- συσκευασίες δέκτη (ρυθμιζόμενο πτήσεις χρέωση)

Πτήση ημερολόγιο:
- Μοντέλο και μπαταρίες που χρησιμοποιούνται
- Pilot (από τον κατάλογο των πιλότων)
- το στυλ πτήσης (από το ρυθμιζόμενο λίστα)
- Καλή πτήση ή συντριβή (με λόγο)
- Διάρκεια πτήσης
- θερμοκρασία καιρού και ταχύτητα ανέμου
- Θέση (με χρήση GPS)

Logs μοντέλο πτήσεις, ατυχήματα, επισκευές και συντήρηση.
Σύνδεση κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας, αρίθμηση κύκλων, IR (πακέτο και μεμονωμένα κύτταρα).
Καταστήματα φωτογραφίες των μοντέλων, μπαταρίες, τους πιλότους και τα ανταλλακτικά.
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά δεδομένων σε Dropbox και να μοιραστούν μεταξύ των συσκευών.
Εξαγωγή δεδομένων μέσω του Dropbox
Εισαγωγή δεδομένων T3chDad RC Flight Μητρώο και από άλλες εφαρμογές του αιτήματος.

Αφήστε Ιστορία:
v.3.5.0
Βελτιωμένη απεικόνιση του τοπίου για μικρές οθόνες, όπως Spektrum iX12.
Φίλτρα προστίθεται στο μοντέλο και τις σελίδες της μπαταρίας.

v.3.4.0
Γερμανική μετάφραση. Ταξινόμηση πακέτα με IR και IR στην περιγραφή της μπαταρίας.
Προστέθηκε βαθμολογία C-χρέωση σε πακέτο εγκατάστασης.

v.3.3.2
Προστέθηκε Home κουμπί σε διάφορες σελίδες.

v.3.3.1
Χάρτης και Task βελτιώσεις

v.3.3.0
Συνδεθείτε περίληψη βελτιώσεις.
Καθήκοντα που οφείλονται από τον αριθμό των πτήσεων.

v.3.2.0
Εισαγωγή rcFlightbook από το Dropbox
Fixed bug φωτογραφία.

v.3.1.0
Προστέθηκε Pilot λίστα.
Fixed bug στο Dropbox αντιγράφων ασφαλείας

v.3.0.4
Διαγραφή φωτογραφιών κουμπιά πρόσθεσε. Άλλες μικρές αλλαγές και διορθώσεις σφαλμάτων.

v.3.0.3
Επιτρέψτε διαφορετικά σύνολα των μπαταριών κατά την προσθήκη πολλών πτήσεων.
Αγαπημένο μοντέλα.

v.3.0.0-2
Υποστήριξη για την ανάγνωση NFC RFID ετικέτες (tags συμπεριλαμβανομένων Revo Χτύπημα) για τις ηλεκτρικές στήλες και μοντέλα.
QR Code ετικέτες για μοντέλα που υποστηρίζονται τώρα.
πακέτα Stick (εικονική συσκευασία που περιέχει άλλες μπαταρίες) προστέθηκε.
Βελτιωμένη εργασίες συντήρησης μοντέλο και ρύθμιση τοποθεσίας.
Άλλες μικρές αλλαγές.

v.2.1.0
Επιλογή για να διαβάσετε άλλους τύπους γραμμωτού κώδικα (ή ενδεχομένως απλά κώδικες QR).
Επιλογή για να απενεργοποιήσετε τη μετάφραση και να χρησιμοποιηθούν ορίζεται νόμισμα.
Μοντέλο υποστηρίζει υπο-τύπου, και υποστηρίζει τη διαλογή χρησιμοποιώντας αυτό.
Ανά στατιστικά καυσίμων στην περίληψη.

v.2.0.6
Χρωματιστά καταγραφής πτήσης, ματαιώθηκε η επιλογή της πτήσης.

v.2.0.5
Bug fix σχετίζονται με σειρά / παράλληλο εκφόρτισης.

v.2.0.4
Σειρά ή επιλογή παράλληλα πακέτο προστίθεται στο μοντέλο.
Επιλογή για να προσθέσετε το ποσοστό αριστερά στο πακέτο κατά τη σύνδεση της πτήσης.
Μεγάλη επιλογή κειμένου για τις σημειώσεις / περιγραφές.

v.2.0.3
Προειδοποίηση όταν ο δέκτης πακέτο άδειο
Μικρά διορθώσεις σφαλμάτων / αλλαγές.

v.2.0.2
Αυξημένη μέγιστη μπαταρίες ανά μοντέλο από 4 έως 8.
Dropbox κρατά προαιρετικά προηγούμενα αντίγραφα ασφαλείας.

v.2.0.1
Προστέθηκε λεπτομέρειες εγκατάστασης / ρύθμισης παραμέτρων για κάθε μοντέλο.
Μικρές διορθώσεις σφαλμάτων / ορθογραφία διορθώσεις.

v.2.0.0
Προστέθηκε QR Code επισήμανση των μπαταριών.
Προστέθηκε Ισπανίας και της Τσεχίας μετάφραση.
Καιρός να προσθέσετε στο αρχείο καταγραφής πτήσης.
Μετακίνηση εργασία σε ημερολόγιο συντήρησης.
πακέτο δέκτη Προεπιλογή και το αγαπημένο πακέτα ανά μοντέλο.
Διαβάστε περισσότερα
Σύμπτυξη
4,8
73 συνολικά
5
4
3
2
1
Φόρτωση…

Τι νέο υπάρχει

5.0.8 Repackaged.
Note editors are sizeable to allow more text.
Updated libraries.
Διαβάστε περισσότερα
Σύμπτυξη

Πρόσθετες πληροφορίες

Οικογενειακή βιβλιοθήκη
Κατάλληλο εάν αγοραστεί μετά από τις 7/2/2016. Μάθετε περισσότερα
Ενημερώθηκε
7 Σεπτεμβρίου 2020
Μέγεθος
26M
Εγκαταστάσεις
500+
Τρέχουσα έκδοση
5.0.11
Απαιτεί Android
6.0 και νεότερες εκδόσεις
Αξιολόγηση περιεχομένου
Κατάλληλο για όλους
Προϊόντα εντός εφαρμογής
1,49 $ ανά στοιχείο
Προσφέρεται από
S. Impey Software
©2021 GoogleΌροι Παροχής Υπηρεσιών ιστότοπουΑπόρρητοΠρογραμματιστέςΣχετικά με την Google|Τοποθεσία: Ηνωμένες ΠολιτείεςΓλώσσα: Ελληνικά
Με την αγορά αυτού του στοιχείου, πραγματοποιείτε συναλλαγή με το Google Payments και αποδέχεστε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και τη Σημείωση Απορρήτου του Google Payments.