ដំណើរឆ្លងដែនរបស់ខ្ញុំ

100+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

កម្មវិធីអ៊ែប ដំណើរឆ្លងដែនរបស់ខ្ញុំ បានកសាងឡើងដោយបណ្តាញទូរសព្ទ័ជំនួយកុមារកម្ពុជា​ (CHC) និងអ៊ែបវិស្វករ InSTEDD ដែលជាផលិតផលក្រោមកម្មវិធី សុវត្ថិភាព និងយុត្តិធម៌ សម្រេចឲ្យបាននូវសិទ្ធិ និងឱកាសរបស់ពលករស្រ្តីក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ (ASEAN) គឺជាផ្នែកមួយនៃគំនិតផ្តួចផ្តើម Spotlight ដើម្បីលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់អំពើហិង្សាលើស្ត្រី និងក្មេងស្រីជាគំនិតផ្តួចផ្តើមជាសកលអនុវត្តច្រើនឆ្នាំរវាងសហភាពអឺរ៉ុប និងអង្គការសហប្រជាជាតិ។
Updated on
Mar 17, 2022

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

- ធ្វើការកែសម្រួល និងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅក្នុងផ្ទាំងស្វែងរកជំនួយ