Učni listi za vse razrede Osnovne Šole

Contains Ads
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Slovenian

1. Razred

Slovenščina
Dolge/kratke besede, glasovi, prvi glas, zadnji glas, grafomotorika, labirint, podobnosti – razlike ...

Pisava
Velike in male pisane črke, pisane črke, tiskane črke, tiskana števila, prazen list A4 ...

Matematika
Aaritmetika, geometrija, odštevanje, seštevanje, prej za vmes, manjše večje enako, ...

Spoznavanje Okolja


2. Razred

Slovenščina
Mala tiskana, velika tiskana, beseda, črka, male tiskane črke, nadsprotja, pomanjševalnice, poved ...

Matematika
Besedilne naloge, geometrija, kombinatorika, manjkajoči člen, seštevanje in odštevanje do 10, seštevanje in odštevanje ...

Spoznavanje Okolja


3. Razred

Slovenščina
Nadpomenke in podpomenke, protipomenke, sopomenke, čestitka, opis osebe, opis predmeta ...

Matematika
Besedilne naloge, deli celote, geometrija, kombinatorika, liki, poštevanka, poštevanka 2. 4. 5. 10, poštevanka 3.6 ...

Spoznavanje Okolja


4. Razred

Slovenščina
Lepe besede, protipomenke, sopomenke, nadpomenke, podpomenke, izgovorim, napišem, preberem, glas e, opis živali, opis predmeta, opis osebe, povedi, poklici, beseda iz besede ...

Matematika
Besedilne naloge, deli celote, enačbe, geometrija, množenje in deljenje, pisno seštevanje in odštevanje, pisno množenje in deljenje, računamo do 1.000 ...

Družba, Naravoslovje, Angleščina


5. Razred

Slovenščina
Abecedni red, nadpomenke, podpomenke, pomanjševalnice, protipomenke, sopomenke, krajšave, besede l, lj, nj, na koncu besede, k in h, s in z, stopnevanje pridevnika, vrste pridevnika, samoglasniki in soglasniki ...

Matematika
Deli celote, deljenje z dvomestnim številom, enačbe, hektoliter, liter, deciliter, kilometer, meter, decimeter, mersko število in merska enota, tona, kilogram, dekagram, ura, minuta, sekunda ...

Družba, Naravoslovje, Gospodinjstvo, Angleščina


6. Razred

Slovenščina
Besedna družina, glagol, nedoločnik in namenilnik, osebni zaimki, oklepaj, premi in odvisni govor ...Matematika
Decimalna števila, enačbe in neenačbe, kot, krožnica in krog, merimo, merjenje kotov, množenje in deljenje decimalnih števil ...

Zgodovina, Geografija, Naravoslovje, Gospodinjstvo


7. Razred

Slovenščina
Glagol, kazalni zaimki, moške sklanjatve, opravičilo, pismo, poved in stavek, poved in osebek, povratni svojilni zaimek, predlog, stavčni členi, vprašalni zaimki ...

Matematika
Enačbe in neenačbe, funkcija, naravna števila, procentni račun, racionalna števila, računske operacije z ulomki, obdelava podatkov, geometrijske oblike, obsegi in ploščine likov, štirikotnik, transformacije, trikotnik ...

Zgodovina, Geografija, Naravoslovje

Dvz In Etika
Družina, kako se sporazumevamo in kako odločamo, množična občila in informacije, vzorniki in avtoritete, življenje v skupnosti ...


8. Razred

Slovenščina
Jezik, glagol, uradno besedilo, večstavčna poved, odvisni stavki, velika in mala začetnica, Anton Aškerc, Anton Tomaž Linhart, France Prešeren ...

Matematika
Enačbe, izrazi, kocka, koordinatni sistem, korenjenje, krog, kvader, kvadriranje, obdelava podatkov, obratno sorezmerje, pitagorov izrek, potence, premo sorazmerje, računanje racionalnih števil ...

Fizika
Kaj je fizika, sile, tlak, enakomerno gibanje, svetloba, vesolje ...

Kemija, Zgodovina, Geografija

Biologija
Veda o življenju, osnove ekologije, življenska raznovrstnost ...

Dvz In Etika
Družba prihodnosti, generacije in kulture, poklic in delo, urejanje skupnih zadev, vprašanja demokracije, vere in verovanja ...

9. Razred

Slovenščina
Besedoslovje, frazemi, krajšave, odnosi med besedami, prevzete besede, besedotvorje, glasoslovje ...

Matematika

Enačbe, geometrijski elementi, izrazi, krogla, linearna funkcija, piramide, prizme, sestavljena telesa ...

Fizika

Delo in energija, temperatura, notranja energija, toplota, električni tok, magnetna sila, pospešeno gibanje in drugi Newtonov zakon ...

Kemija, Zgodovina, Geografija

Biologija
Celica, čutila, dihala, droge, ne hvala, hormoni, izločala, koža, krvožilje, organski sistem gibal ...
1. Class

Slovene
Long / short words, voices, first voice, last voice, graphomotoric, maze, similarity - differences ...

The font
Large and small colored letters, colored letters, printed letters, printed numbers, blank A4 sheet ...

Mathematics
Aarithmetics, geometry, countdown, aggregation, earlier for the intermediate, smaller, the same, ...

Getting to Know the Environment


2. Class

Slovene
Small print, large print, word, letter, lower case letters, overlappings, diminutives, sentence ...

Mathematics
Text tasks, geometry, combinatorics, missing link, addition and subtraction up to 10, adding and subtracting ...

Getting to Know the Environment


3. Class

Slovene
Supplements and subpoenas, counterparts, synonyms, congratulations, description of a person, description of the subject ...

Mathematics
Text tasks, parts of the whole, geometry, combinatorics, characters, the postman, the postman 2. 4. 5. 10, the correspondent 3.6 ...

Getting to Know the Environment


4. Class

Slovene
Good words, counterparts, synonyms, suppositories, subpoenas, pronunciation, write, read, voice, description of animals, description of the subject, description of the person, sentences, professions, word from the word ...

Mathematics
Text tasks, parts of the whole, equations, geometry, multiplication and division, written addition and subtraction, written multiplication and division, we calculate up to 1,000 ...

Society, Natural Sciences, English


5. Class

Slovene
Alphabetical order, superscripts, subcommands, diminutives, counterparts, synonyms, abbreviations, words l, lj, n, at the end of the word, k and h, s and z, adjectives, adjectives, vowels and consonants ...

Mathematics
Parts of the whole, division with two-digit number, equations, hectoliter, liter, deciliter, kilometer, meter, decimeter, measure number and unit of measure, ton, kilogram, decagram, hour, minute, second ...

Company, Natural Sciences, Housekeeping, English


6. Class

Slovene
A verbal family, a verb, a non-believer and a devotee, personal pronouns, a bracket, a braid and a dependent speech ...Mathematics
Decimal numbers, equations and inequalities, angles, circles, and circles, measure, measure angles, multiply and decimate decimal numbers ...

History, Geography, Natural Sciences, Household


7. Class

Slovene
Verb, index pronouns, masculine declarations, excuse, letter, sentence and sentence, sentence and specimen, returnable title, proposal, sentences, questionnaires ...

Mathematics
Equations and inequalities, function, natural numbers, percentage account, rational numbers, calculus operations with fractions, data processing, geometric shapes, ranges, and graphs of characters, quadrilateral, transformations, triangles ...

History, Geography, Natural Sciences

Dvz In Ethics
The family, how we communicate and how we decide, mass media and information, role models and authorities, community life ...


8. Class

Slovene
Language, verb, official text, multi-sentence, dependent sentences, large and small initials, Anton Aškerc, Anton Tomaž Linhart, France Prešeren ...

Mathematics
Equations, expressions, cube, coordinate system, root, circle, square, squaring, data processing, reverse co-direction, questioning theorem, potency, proportionality, calculating rational numbers ...

Physics
What is physics, force, pressure, uniform motion, light, space ...

Chemistry, History, Geography

Biology
The science of life, the basics of ecology, life diversity ...

Dvz In Ethics
Society of the future, generation and culture, occupation and work, the organization of common affairs, issues of democracy, religion and belief ...

9. Class

Slovene
Words, Phrasems, Shortcuts, Word Relations, Accepted Words, Wordwriting, Phonetics ...

Mathematics

Equations, geometric elements, expressions, sphere, linear function, pyramids, prisms, composite bodies ...

Physics

Work and energy, temperature, internal energy, heat, electric current, magnetic force, accelerated motion and other Newton's law ...

Chemistry, History, Geography

Biology
Cell, sensory, respiratory, drug, no thanks, hormones, excreted, skin, blood vessels, organic system of gibl ...
Read more
Collapse
4.5
11 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Dodan gumb za Shranjevanje oz. tiskanje učnih listov
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
March 29, 2019
Size
3.6M
Installs
1,000+
Current Version
1.4
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
ARcom, Alojz Rakovec s.p.
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.