Torque Pro (OBD 2 & Car)

58 560
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

See what your car is doing in realtime, get OBD fault codes, car performance, sensor data and more!

Torque is a vehicle / car performance / diagnostics tool and scanner that uses an OBD II Bluetooth adapter to connect to your OBD2 engine management / ECU

Layout your own dashboard with the widgets / gauges you want!

It can use the GPS to provide tracker logs with OBD engine logging so you can see what you were doing at any point in time

It can also show and reset a DTC / CEL / fault code like a scantool. Helps you fix your car and helps keep repair costs down!

Torque also features:

* Dyno / Dynomometer and Horsepower/HP & Torque
* Can read Transmission Temperatures (vehicle dependant)
* 0-60 speed timings - more accurate than just using plain old GPS - see how fast your car is (or truck )
* CO2 emissions readout
* Customisable dashboard & profiles
* Video your journey using the Track Recorder plugin with onscreen OBDII data overlay - a black box for your car/truck!
* Automatically send GPS tagged tweets directly to twitter (for example if you are going on a road trip)
* Massive fault code database for lookup of fault codes from different manufacturers
* Theme support (choose from different themes to change the look of your dashboard)
* Send logging information to web or email CSV/KML for analysis via excel / openoffice reader
* Heads up display / HUD mode for night time driving
* Compass (GPS Based) that won't suffer magnetic interference
* GPS Speedometer/Tracking and realtime web upload capability - see what you were doing and your engine, at a point in time
* Turbo boost feature for vehicles that support MAP and MAF sensors (VW & Golf / Audi / Seat etc supported)
* Alarms and warnings (for example if your coolant temperature goes over 120C whilst driving) with voice/speech overlay
* Car dock support
* Graph data
* MPG
* Able to share screenshots to Facebook, Twitter, Google+, Email, etc
* AIDL API for third party apps, A simple Telnet interface for developers to talk to the adapter, and an OBD scanner.
* Works on tablet devices like the Motorola Xoom, Dell Streak, Samsung Galaxy Tab and Nook

Works on any vehicle that uses the OBD 2 standard (most vehicles built after 2000, but can work for vehicles as far back as 1996) if in doubt check with your manufacturer first or look for 'OBD2' on written on a big white label in your engine bay

Works on vehicles made by Ford, VW, GM/Vauxhall/Opel, Chrysler, Mercedes, Volkswagen, Audi, Jaguar, Citroen, Peugoet, Skoda, Kia, Mazda, Lexus, Subaru, Renault, Mitsubishi, Nissan, Honda, Hyundai, BMW, Toyota, Seat, Dodge, Jeep, Pontiac and many more vehicle makes, European, US, Far East, etc. Some vehicle ECUs may support more/less features than others

The app needs a Bluetooth OBD2 adapter to work. The adapter is small and plugs into the diagnostics socket on the car which gives your phone access. You can find a list of adapters on: http://torque-bhp.com/wiki/Bluetooth_Adapters (Garmin EcoRoute HD adapters not supported)

If you buy one of the cheap china OBD2 ELM327 bluetooth adapters from ebay / amazon, then make sure you have a good returns policy with the seller

Some of the best reliable OBD2 / OBD adapters are the Scantool.net adapter, the OBDKey, and PLX Devices, OBDLink, Bluetooth, ELM327 and other adapters are supported - search on google for them

More features added every release - there are forums at http://torque-bhp.com/forums/ - if you want something added then let me know and I'll try to add it if it is possible! Vehicle ECUs vary in the amount of sensors supported

*PLEASE NOTE* Any reports of hanging or reboots after quitting the app is due to a bug in HTC devices and Galaxy Tab,this can be triggered by using the Pandora/Vlingo/Other BT apps. Disabling Pandoras new bluetooth settings fixes the problem, but HTC/Samsung need to release a fix.Please contact their support and request a fix,Thanks!

Changelog:
http://torque-bhp.com/forums/?wpforumaction=viewtopic&t=3.0
Zobacz, co samochód robi w czasie rzeczywistym, uzyskać kody błędów OBD, wydajność samochodu, dane z czujników i więcej!

Moment obrotowy jest narzędziem wydajności pojazdu / samochód / diagnostyka i skaner, który używa adaptera OBD II Bluetooth do łączenia się z OBD2 zarządzania silnika / ECU

Układ własny pulpit z widgetami / mierników chcesz!

Można go użyć, aby dostarczyć logi GPS tracker z logowaniem silników OBD, więc można zobaczyć, co robisz w dowolnym momencie

Może również pokazać i reset kodu DTC / LRP / usterki niczym Scantool. Pomaga naprawić swój samochód i pomaga utrzymać koszty napraw w dół!

Moment obrotowy jest także:

* Dyno / Dynomometer i moc w KM / KM i moment obrotowy
* Można odczytać Temperatury transmisji (zależny od pojazdu)
* 0-60 prędkość taktowania - dokładniejsze niż tylko przy użyciu zwykłego starego GPS - zobacz jak szybko samochód jest (lub ciężarówka)
* Odczyt emisji CO2
* Możliwość dostosowania deska rozdzielcza i profile
* Wideo podróż za pomocą wtyczki utworu rejestrator z danymi nakładki OBDII ekranowej - czarna skrzynka do samochodu / ciężarówki!
* Automatyczne wysyłanie GPS oznaczone tweety bezpośrednio do Twitter (na przykład, jeśli zamierzasz w podróży)
* Ogromne bazy danych kod błędu dla wyszukiwania kodów błędów od różnych producentów
* Wsparcie Theme (wybrać z różnych tematów, aby zmienić wygląd deski rozdzielczej)
* Wyślij informacje z zalogowaniem się do sieci lub email CSV / KML do analizy za pomocą czytnika excel / openoffice
Szefowie tryb * Wyświetlacz / HUD dla nocnej jazdy
* Kompas (GPS Based), że nie będzie cierpieć zakłócenia magnetyczne
* GPS Prędkościomierz / Śledzenie w czasie rzeczywistym oraz możliwość wysyłania internetowej - patrz co robisz i silnik, w momencie
* Funkcja Turbo Boost dla pojazdów obsługujących MAP i czujników MAF i golf (VW / Audi / Seat etc obsługiwane)
* Alarmy i ostrzeżenia (na przykład, jeśli temperatura wody 120 ° C, podczas gdy przechodzi jazdy) z głosem / mowy nakładki
* Wsparcie dok samochodów
* Dane wykresu
* MPG
* W stanie dzielić się screeny na Facebook, Twitter, Google +, e-mail, itp.
* AIDL API dla aplikacji firm trzecich, prosty interfejs Telnet dla programistów, aby porozmawiać z kartą, a skaner OBD.
* Działa na urządzeniach typu tablet, takich jak Motorola Xoom, Dell Streak, Samsung Galaxy Tab i Nook

Działa na każdym pojeździe, który używa standardu OBD 2 (większość pojazdów produkowanych po roku 2000, ale może pracować do pojazdów już w 1996 r.) w razie wątpliwości należy sprawdzić u producenta lub szukać "OBD2" na napisane na etykiecie w duży biały Twój silnik

Prace nad pojazdów wykonanych przez Ford, VW, GM / Vauxhall / Opel, Chrysler, Mercedes, Volkswagen, Audi, Jaguar, Citroen, Peugoet, Skoda, Kia, Mazda, Lexus, Subaru, Mitsubishi, Renault, Nissan, Honda, Hyundai, BMW , Toyota, Seat, Dodge, Jeep, Pontiac i wiele innych pojazdów sprawia, Europejska, USA, Daleki Wschód, itp. Niektóre ECU pojazdu może obsługiwać więcej / mniej funkcji niż inne

Aplikacja potrzebuje OBD2 adapter Bluetooth do pracy. Adapter jest mały i jest podłączany do gniazda diagnostycznego w samochodzie, który daje dostęp telefoniczny. Możesz znaleźć listę adapterów na: http://torque-bhp.com/wiki/Bluetooth_Adapters (Garmin ecoRoute HD nie obsługiwane adaptery)

Jeśli kupisz jeden z porcelany OBD2 ELM327 tanie adaptery bluetooth z eBay / Amazon, a następnie upewnij się, że masz dobrą politykę powraca z sprzedawcy

Niektóre z najlepszych niezawodnych kart OBD2 / OBD są Adapter Scantool.net, OBDKey i PLX Devices, OBDLink, Bluetooth ELM327 i inne adaptery są obsługiwane - szukaj w google dla nich

Więcej funkcji dodania każdym wydaniu - są fora na http://torque-bhp.com/forums/ - jeśli chcesz coś dodaną daj mi znać, a ja postaram się go dodać, jeśli to jest możliwe! ECU pojazdów różnią się ilością obsługiwanych czujników

* UWAGA * Wszystkie raporty zawieszania lub restartuje po wyjściu z aplikacji jest spowodowane błędem w urządzeniach HTC i Galaxy Tab, to może być wywołane za pomocą Pandora / Vlingo / Inne aplikacje BT. Wyłączenie pandoras ustawienia bluetooth rozwiązuje problem, ale HTC / Samsung potrzeba wydać fix.Please kontakt z ich wsparcia i zażądać poprawkę, dzięki!

Lista zmian:
http://torque-bhp.com/forums/?wpforumaction=viewtopic&t=3.0
Więcej informacji
Zwiń
4,4
Łącznie: 58 560
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

* A couple of bugfixes in the profile screen
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Biblioteka rodzinna
Można udostępniać, jeśli kupiono po 2 lipca 2016 r. Więcej informacji
Zaktualizowano
31 października 2018
Rozmiar
12M
Instalacje
1 000 000+
Aktualna wersja
1.8.205
Wymaga Androida
2.0 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Sprzedawca
Ian Hawkins
Deweloper
Ian J Hawkins 7 St Pauls Yard Silver Street Newport Pagnell Buckinghamshire MK16 0EG
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.