Stop, Breathe & Think: Meditation & Mindfulness

Umożliwia zakupy w aplikacji
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Meditation & mindfulness to help you feel strong, connected and inspired through life’s ups and downs. Voted Best Health App, Webby People’s Voice Award. Meditate with a community! Over 3,500,000 downloads and 11 million emotional check-ins and counting!

Stop, Breathe & Think, the app for meditation & mindfulness, has a unique approach that allows you to check in with your emotions, and then recommends short, guided meditations, yoga and acupressure videos, tuned to how you feel. Our personalized meditation and mindfulness experience has been featured by the Today Show, Apple, GQ, Cosmopolitan and more.

TAME YOUR ANXIETY: According to a recent study, users felt 46% less anxiety with consistent usage of our app. Full study here: https://www.stopbreathethink.com/youre-not-alone-anxiety-common/

REDUCE STRESS: Meditation, breathing exercises and acupressure are just a few of the activities in our app that can help you manage your stress.

BREATHE MORE MINDFULLY: The beauty of the breath is that anyone can do it anytime, anywhere. Learn how to cultivate the breath to help you find calm and focus.

SLEEP BETTER: Discover ways to find more peaceful sleep with our soundscapes, meditations and breathing activities crafted just for sleep.

TRACK YOUR MOOD & PROGRESS: You can track daily streaks, weekly settledness, top emotions, total time meditated and more.

STAY MOTIVATED: We know keeping a daily mindfulness routine can be tough. Our daily feed is filled with tips, inspiration and more mini-practices to help you along the way. Plus, we have mindfulness challenges frequently.

CHECK IN WITH YOURSELF DAILY: Stop, Breathe & Think allows you to check in with your emotions, and recommends short, guided activities, tuned to how you feel. Meditate and breathe, based on your mood.

MEDITATION & MINDFULNESS FOR EVERYONE: Our meditation & mindfulness app is great for both beginners and experienced meditators. We have a variety of activities in a variety of lengths to fit your schedule: 40+ free and 80+ premium activities. You can also choose from multiple topics including:
+ Slay your Stress
+ Breathe Mindfully
+ Tame Anxiety
+ Sleep Better
+ Cultivate Kindness
+ Strengthen Focus
+ Manage Depression
+ Commute to School or Work
+ Mindfulness for the College Student Life
+ Meditations for Teens & Tweens
+ 20+ Activities in Spanish for Free

AS SEEN IN THE PRESS
"Here, the killer feature is the app asking you to check yourself before you start. It asks you how you're feeling mentally, physically and emotionally before you begin. It then offers... meditations customized for your current state of mind." - Lifehacker

“There are many meditation services out there, but Breathe stands out with its customization tools: it analyzes your current mood through a short survey, then leads you through guided meditations based on the results." - Cosmopolitan

SUBSCRIPTION INFO
Stop, Breathe & Think is free to use for the foundational meditations. We also offer two options for a premium membership that will unlock 80+ premium activities and features.

MEDITATION PACKS
Don’t worry, if you previously purchased a Meditation Pack you will still have access to those meditations without upgrading to a subscription. Going forward though all new premium content will be made available via the subscription.

SUBSCRIPTION PRICING AND TERMS
Stop, Breathe & Think offers two auto-renewing subscription options:
$9.99 per month
$59.88 per year

Prices are in US dollars. Your price may be converted to your local currency.

Subscriptions automatically renew at the end of each term and you will be charged through your Play Store Account. You may turn off subscription auto-renewal at any time through your Play Store Account Settings. We cannot offer a refund for unsubscribing early.

Privacy Policy: http://stopbreathethink.org/privacy.html
Terms of Service: http://stopbreathethink.org/terms.html
Medytacja i uważność, aby pomóc Ci poczuć silne, połączone i inspirowana przez życiowych wzlotów i upadków. Wziął Najlepszy Zdrowie App, Webby Awards Voice Ludowej. Medytować ze społecznością! Ponad 3.500.000 pobrań i 11 mln emocjonalnych check-in i liczenia!
 
Zatrzymać, oddychać i Pomyśl, aplikację do medytacji i uważności, posiada unikalne podejście, które pozwala sprawdzić się z emocjami, a następnie zaleca krótkie przewodnikiem medytacji, jogi i akupresury filmy, dostrojone do tego, jak się czujesz. Nasza medytacja i uważność spersonalizowane doświadczenie została wyróżniona przez Today Show, Apple, GQ, Cosmopolitan i więcej.
 
TAME swój lęk: Według ostatnich badań, użytkownicy filc 46% mniejszy niepokój z konsekwentnego wykorzystania naszej aplikacji. Pełne studium tutaj: https://www.stopbreathethink.com/youre-not-alone-anxiety-common/
 
Zmniejszenie stresu: medytacja, ćwiczenia oddechowe i akupresury to tylko niektóre z działań w naszej aplikacji, które mogą pomóc w zarządzaniu stresem.
 
Oddychać świadomie: Piękno oddechu jest to, że każdy może to zrobić w dowolnym miejscu. Dowiedz się, jak pielęgnować oddech, aby pomóc Ci znaleźć spokój i skupienie.
 
Lepiej spać: Odkryj sposoby, aby znaleźć bardziej spokojny sen z naszych dźwięków, medytacje i działania oddychaniem spreparowanych tylko do snu.
 
TRACK nastroju i Postęp: Można śledzić codzienne, cotygodniowe settledness smugi, najlepsze emocje, całkowity czas medytował i więcej.
 
Utrzymać motywację: wiemy utrzymanie dzienną rutynę uważność może być trudne. Nasze codzienne pasza jest pełen porad, inspiracji i więcej mini-praktyk, które pomogą Ci w drodze. Dodatkowo, mamy wyzwania uważności często.
 
CHECK IN z siebie Codziennie: stop, oddychać i Myśl pozwala sprawdzić się ze swoimi emocjami i zaleca krótkie, kierując działania, dostrojone do tego, jak się czujesz. Medytować i oddychać, na podstawie nastroju.
 
MEDYTACJA i uważności dla wszystkich: Nasza medytacja i uważność aplikacja jest idealnym miejscem zarówno dla początkujących jak i doświadczonych medytujących. Mamy szereg działań w różnych długościach, aby dopasować swój harmonogram: 40+ i 80+ darmowych premii działalności. Można także wybierać spośród wielu tematów, w tym:
+ Zabij stres
+ Oddychaj świadomie
+ Tame Anxiety
+ Lepiej spać
+ Pielęgnuj Życzliwość
+ Wzmocnienie ostrości
+ Zarządzanie Depresja
+ Dojazd do szkoły lub pracy
+ Mindfulness dla życia studiuję
+ Rozważania dla młodzieży i Tween
+ 20 + Aktywności w hiszpańskim za darmo
 
Jak widać w PRASIE
„Tu, funkcja zabójca jest aplikacja z prośbą, by sprawdzić się przed rozpoczęciem pracy. Pyta, jak się czujesz psychicznie, fizycznie i emocjonalnie przed rozpoczęciem. Następnie oferuje ... medytacje dostosowane do aktualnego stanu umysłu. " - Lifehacker
 
„Istnieje wiele usług medytacyjne tam, ale Oddychaj wyróżnia się z jego narzędzi dostosowywania: analizuje aktualny nastrój poprzez krótką ankietę, a następnie prowadzi przez przewodnikiem medytacji w oparciu o wyniki.” - Cosmopolitan
 
Rejestracją INFO
Stop Oddychaj & Myśl jest do wykorzystania dla fundamentalnych rozważań. Oferujemy również dwie opcje dla premium, które będzie odblokować 80 + czynności i funkcji premium.

KACZKI medytacja
Nie martw się, jeśli wcześniej zakupionych medytacji Paczka będzie nadal mieć dostęp do tych rozważań bez uaktualniania do subskrypcji. Idąc dalej mimo wszystko nowa treść premia zostanie udostępniona za pośrednictwem subskrypcji.
 
Rejestracją CENNIK I ZASADY
Zatrzymać, oddychać i Myśl oferuje dwie opcje auto-odnowienie subskrypcji:
9,99 $ miesięcznie
59,88 $ rocznie

Ceny są w dolarach amerykańskich. Twoja cena może być zamienione na walutę lokalną.
 
Zapisy automatycznie odnowić na koniec każdego semestru i będzie za pośrednictwem swojego konta w Sklepie Play. Możesz wyłączyć automatyczne odnawianie subskrypcji w dowolnym momencie poprzez Ustawieniach konta Play. Nie możemy zaoferować zwrot pieniędzy za wypisywanie wcześnie.
 
Polityka prywatności: http://stopbreathethink.org/privacy.html
Warunki korzystania z usługi: http://stopbreathethink.org/terms.html
Więcej informacji
4,3
Łącznie: 8 519
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

We just made the Meditation Timer so much better!
+ Added chime intervals to help reinforce mindfulness during long sessions
+ Created custom chimes to personalize your experience
+ Created enhanced background soundscapes with video to help you relax wherever you are

It wouldn't be a release without bug fixes!
+ Fixed the emotions leaving their proper categories and trying new categories out :-(
+ Other minor bugs and performance improvements
Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
4 czerwca 2018
Rozmiar
Zależy od urządzenia
Instalacje
1 000 000+
Aktualna wersja
Zależy od urządzenia
Wymaga Androida
Zależy od urządzenia
Ocena treści
Dla wszystkich
Elementy interaktywne
Zakupy cyfrowe
Produkty w aplikacji
0,99 USD-59,99 USD za element
Sprzedawca
Stop, Breathe & Think
©2018 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten produkt, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi Google Payments i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.