TTRSS-Reader

Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

NOTE: I won't respond to ratings on the app anymore since I really don't care for your bad reviews if you don't manage to write me about your problem by filing a bugreport or at least sending me an e-mail (ttrss@nilsbraden.de)!


This is a client application for the project "Tiny Tiny RSS" (from http://tt-rss.org/), a PHP-based online feedreader which runs on your own webspace. If you want to host your own feedreader, want a cross-device-solution and don't want to use Google Reader (for whatever reason) this is the app you want! This reader offers automatic update on startup, filtering articles by status and efficient browsing through categories and the virtual categories "Fresh", "Starred" and "Published Articles" as well as Labels you can define by yourself. You can browse the articles offline when they have been synchronized before and the ImageCache can be used to pre-load all included images from the articles too.

_________
FEATURES:
☆ Swipe for faster browsing
☆ Optional navigation with volume-buttons
☆ View and download attached media files
☆ Cache articles and images locally
☆ Share URLs
☆ Easily mark things as read, starred or publish/comment them
☆ SSL with self-signed certificates
☆ Fast JSON-Parsing with stream-based parser GSON
☆ Scheduled updates via Tasker/Locale
☆ Layout optimized for tablets
☆ Dark and light themes available
☆ many more, Changelog and Feature-List can be found on the project-page...

__________
IMPORTANT:
You need to enable the API for the user-account in the user-preferences.

____________
PERMISSIONS:
• "modify/delete SD card contents": Download of attached media files, ImageCache.
• "full Internet access": Connection to your Server.
• "view network state": Check for mobile network/wifi.
• "control vibrator": Vibrate when last article is reached.
• "wake lock": Keep CPU running, necessary for the ImageCache.

____
FAQ:
Q: Why can't I update this app ("Signature incorrect" error)?
A: Remove the application and install it again. Sorry about that but it's the only way. And not my fault. Someone included this app in a custom android build on your device or you installed it from a third-party-source and it isn't signed with my key, so there is no way you can update it.

Q: When I switch to offline-mode, how do I know when the caching is done?
A: There is no caching. The only difference to normal mode is that no connectivity is necessary and changes are stored locally. When switching to online again the spinning indicator should show while changes are uploaded. Caching occurs only when starting the app (everything except images) or the ImageCache is started (everything).

Q: Why don't articles appear as "read" when I did read them on my PC?
A: Most of the time this is no problem at all. But. There is simply no way to get this information from the Server-API. I have to guess how many articles could have been read since the last update of the local data and would probably transmit much more data then necessary in the end. So it *can* happen. But mostly it doesn't.

Q: Quote from the comments: "SSL doesn't work anymore -> deinstall"
A: Yeah, deinstall. Don't want people like you around. Thanks. My fault. I broke some functionality by trying to make the app more secure and I didn't have the resources to make sure this didn't happen. Mostly because THIS THING IS FREE. I fixed it btw, but people like you don't care. So yeah, deinstall please.


Please feel free to contact me via mail or on the project-page, I am happy to receive bug-reports, feature-requests, donations or (of course) also critique.
POZNÁMKA: Nebudu reagovat na hodnocení na app už, protože jsem opravdu nemají pečovat o své špatné recenze, pokud nechcete podaří mi psát o svém problému podáním bugreport nebo alespoň mi poslal e-mail ( ttrss@nilsbraden.de)!


Toto je klientská aplikace pro projekt "Tiny Tiny RSS" (od http://tt-rss.org/), PHP-based on-line FeedReader, který běží na vlastní webový prostor. Chcete-li hostovat vlastní FeedReader, chtějí cross-zařízení-řešení, a nechcete používat Google Reader (z jakéhokoli důvodu), to je aplikace, které chcete! Tato čtečka nabízí automatické aktualizace při startu, filtrování článků o stavu a efektivní procházení kategorií a virtuálních kategorií "čerstvé", "Oblíbená" a "Publikované články", stejně jako štítky můžete definovat sami. Můžete procházet články v režimu offline, pokud byly synchronizovány dříve a ImageCache může být použit k pre-load zahrnuty všechny obrázky z článků taky.

_________
FUNKCE:
☆ Přejeďte pro rychlejší prohlížení
☆ Volitelné navigace s objemem tlačítky
☆ Prohlížení a stahování multimediálních souborů připojen
☆ Cache články a obrazy lokálně
☆ Sdílení adresy URL
☆ snadno označit věci jako přečtené, hvězdičkou nebo publikovat / komentář je
☆ SSL s certifikátů s vlastním podpisem
☆ Fast JSON-Rozebrat s proudu na bázi parser GSON
☆ Naplánované aktualizace přes Tasker / Locale
☆ Layout optimalizovaný pro tablety
☆ tmavé a světlé motivy jsou k dispozici
☆ mnoho dalších, Changelog a rys-seznam lze nalézt na projektové stránce ...

__________
DŮLEŽITÉ:
Musíte povolit API pro uživatelský účet-v uživatelských preferencí.

____________
Oprávnění:
• "upravit / smazat obsah karty SD": Stáhnout připojených mediálních souborů, ImageCache.
• "plný přístup k internetu": Připojení k serveru.
• "Pohled sítě state": Zkontrolujte, zda pro mobilní sítě / Wi-Fi.
• "ovládání vibrací": Vibrace, když je dosaženo poslední článek.
• "probudit lock": Keep CPU běh, nezbytné pro ImageCache.

____
FAQ:
Otázka: Proč nemohu aktualizovat tuto aplikaci ("podpis nesprávné" chyba)?
Odpověď: Odstraňte aplikaci a nainstalujte ji znovu. Omlouvám se za to, ale je to jediná cesta. A nebyla moje chyba. Někdo zahrnuta tuto aplikaci ve vlastní android stavět na vašem zařízení nebo jste ho nainstalovali z třetích stran, zdroje, a to není podepsán s mým klíčem, takže není žádný způsob, jak ho můžete aktualizovat.

Otázka: Když přejdu offline-mode, jak to mám vědět, kdy je ukládání do mezipaměti udělat?
A: Není ukládání do mezipaměti. Jediný rozdíl do normálního režimu je to, že žádné připojení je nezbytné a změny jsou uloženy lokálně. Při přepnutí do on-line znovu ukazatel předení by měla ukázat, zatímco změny jsou odeslány. Ukládání do paměti cache nastane pouze při spuštění aplikace (vše kromě obrázků) nebo ImageCache je spuštěna (vše).

Otázka: Proč se články vypadat jako "číst", když jsem si je na mém PC?
A: Většinu času to není žádný problém. Ale. Tam je prostě žádný způsob, jak získat tyto informace ze serveru-API. Musím se odhadnout, kolik článků by jste si nepřečetli od poslední aktualizace místních údajů a pravděpodobně přenášet mnohem více údajů pak na konci nezbytné. Takže to * může * stát. Ale většinou to není.

Q: Citace z připomínek: "SSL nefunguje - & gt; odinstalovat"
A: Ano, odinstalovat. Nechci lidi, jako jste vy kolem. Díky. Moje chyba. Rozešla jsem se některé funkce, že se snaží, aby aplikace bezpečnější a já jsem neměl dostatek prostředků, aby se ujistil, toto nestalo se. Hlavně proto, že tahle věc je zdarma. Opravil jsem to btw, ale lidé, jako jste vy je to jedno. Tak jo, odinstalovat prosím.


Prosím, neváhejte mě kontaktovat prostřednictvím pošty nebo na projektové stránce, jsem rád, přijímat bug-reports, rys-požadavky, dary nebo (samozřejmě) i kritika.
Další informace
Sbalit
4,3
Celkem 603
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

Note: New permission READ_PHONE_STATE due to downgrade to lower API level!

Version 1.93.3
* Note for Android Oreo: I reverted changes and disabled the animations to make sure moving between articles works. This currently is the only solution I have for #374.
* Fix #371: feedname not shown and empty in overview
* Fix #376: Trust anchor for certification path not found
* Fix #372: Add option for disable feed icons downloading
* Fixed some preferences not beeing saved
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
4. dubna 2018
Velikost
3,9M
Instalace
10 000+
Aktuální verze
1.93.3
Vyžaduje Android
4.0 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
Nils Braden
©2018 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.