Zdobądź Tatry SK - przewodnik GPS po T. Słowackich

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

- korzystaj z 12 gotowych tras wycieczek do popularnych miejsc dostępnych również w zimie (więcej tras na lato w przygotowaniu)
- dobierz trasę pod względem czasu, krajobrazu, rejonu Tatr Słowackich
- możesz też samodzielnie zaplanować własną trasę w oparciu o ponad 220 odcinków szlaków Tatr Słowackich
- ułatwi to intuicyjny interfejs graficzny planowania
- zobaczysz informację o długości, czasie przejścia i sumie podejść zaplanowanej trasy
- na trasie nawiguj w trybie mapy i w trybie listy punktów
- przeglądaj przewodnikowe informacje o ponad 570 miejscach na szlakach
- mijane punkty mogą być sygnalizowane dźwiękiem lub wibracją
- śledź dynamiczne statystyki trasy - droga, czas, kąt podejścia
- reaguj na ostrzeżenia o opuszczeniu trasy i czasie pozostającym do zmierzchu
- sprawdzaj aktualną prognozę pogody Krajowego Instytutu Meteorologii
- zgłaszaj się przez Facebook'a

------------------------------------------------------------

Opis szczegółowy

Wycieczki

Trasy gotowe
Aplikacja zawiera opracowane przez wydawcę trasy 12 wycieczek prowadzących do najbardziej popularnych i interesujących miejsc w Tatrach Słowackich - dostępnych również w zimie. Ich przeszukiwanie i wybór ułatwia zestaw prostych filtrów dotyczących: czasu wycieczki, charakteru przeważającego krajobrazu czy rejonu Tatr.

Trasy własne
Użytkownik samodzielnie tworzy trasy swoich wycieczek, wykorzystując do tego intuicyjny interfejs graficzny - schemat szlaków. Stworzona samodzielnie wycieczka posiada nadaną przez użytkownika nazwę, zaś informacje o długości trasy, sumie podejść i czasie przejścia zapewnia aplikacja.

Nawigacja
Odczytana przez GPS pozycja użytkownika widoczna jest nie tylko na mapie z zaznaczonym szlakiem - ale także na przejrzystym schemacie trasy, przedstawiającym kolejne punkty na szlaku. Podaje ona aktualizowane na bieżąco informacje o przebytej trasie, czasie pozostałym do celu i czasie pozostałym do zmierzchu a także kąt nachylenia odcinka trasy i odległość do najbliższego skrzyżowania szlaków.

Przewodnik
Aplikacja prezentuje zwięzłe, przewodnikowe informacje o mijanych punktach, sygnalizowanych dźwiękiem i wibracją. Są to opisy krzyżujących się szlaków, fakty geograficzne i historyczne a czasem anegdoty. Uzupełnieniem przewodnika na szlaku jest krótkie wprowadzenie w tatrzańskie klimaty: Krywaniu, Krywaniu oraz Tatrzański Park Narodowy - TANAP.

Bezpieczeństwo
W trosce o bezpieczeństwo użytkowników aplikacja ostrzega o zejściu z trasy szlaku, przekazuje dane o pogodzie na najbliższe godziny, a także udostępnia telefony alarmowe do Górskiej Służby Ratowniczej - HZS wraz z instrukcją postępowania w sytuacjach alarmowych w Tatrach. Stosownym uzupełnieniem jest przypomnienie zasad bezpieczeństwa w górach opracowanych przez ratowników tatrzańskich.

Mapy
Aplikacja korzysta z tworzonej przez społeczność internetową mapy OpenStreetMap a treść mapy dostępna jest na stałe w pamięci telefonu. Ta mapa obejmuje obszar Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz okolic Zakopanego i Bukowiny Tatrzańskiej. Jako opcję wykorzystać można wymagającą dostępu do internetu mapę OpenCycleMap - z warstwicami.

Facebook
Aplikacja umożliwia dzielenie się wrażeniami z tatrzańskich szlaków z przyjaciółmi i znajomymi z Facebook'a. Wymaga to zalogowania się wcześniej do swojego konta na Facebook'u.

Internet
Korzystanie z nawigacji turystycznej i przewodnika nie wymaga dostępu do internetu. Jedynie korzystanie z opcjonalnej mapy OpenCycleMap, aktualizacja prognozy pogody i meldowanie się na Facebook'u wymaga sygnału sieci telefonii komórkowej, którego dostępność dobra na szczytach i graniach może być - w zależności od operatora, gorsza w dolinach tatrzańskich.

UWAGA! Ciągłe wykorzystywanie funkcji GPS w tle może znacząco skrócić czas pracy baterii telefonu.
- 12 ready to use the routes of trips to popular destinations also available in winter (more routes for the summer in preparation)
- set a route in terms of time, the landscape, the region of Slovak Tatras
- You can also organize their own route based on more than 220 episodes of Slovak Tatras trails
- facilitate intuitive graphic interface planning
- you'll see information about the length, the transition and the total approaches the planned route
- Navigate the route in the map mode and the list mode points
- conduction browse information about more than 570 places on the trails
- passing points may be indicated by a sound or vibration
- herring dynamic route statistics - road, time, angle of approach
- react to the warnings about leaving the route and the time remaining until dusk
- Check the current weather forecast of the National Institute of Meteorology
- checkups through Facebook

-------------------------------------------------- ----------

detailed Description

Tours

routes ready
The application includes a route developed by the publisher of 12 tours leading to the most popular and interesting places in the Slovakian Tatras - also available in winter. Their selection makes it easy to search and filter on a set of simple: time tours, the prevailing character of the landscape or the area of ​​the Tatra Mountains.

your own route
The user creates a route independently of their trips, using the intuitive graphical interface - scheme trails. Developed independently trip has given a user name, and information about the route length, total time of transition approaches and provides an application.

navigation
Read by the user's GPS position is not only visible on the map with the marked trail - but also on a clear line diagram showing more points on the trail. It gives updated information about the route traveled, time remaining and the time remaining until dusk and the angle of the section of the route and the distance to the nearest intersection of routes.

Guide
The application presents concise information about conduction passing point, signaled sound and vibration. These are descriptions of intersecting routes, geographical and historical facts and anecdotes sometimes. Complementing the trail guide is a brief introduction in the Tatra climates: Krywaniu, Krywaniu and Tatra National Park - TANAP.

Security
Concerned about the safety of the user application warns about descending from the trail route, transmit weather data for the next hour, and also provides emergency calls to the Mountain Rescue Service - HZS with instructions in an emergency procedure in the Tatra Mountains. It is to guide the appropriate complement to the safety rules in the mountains Tatra developed by rescuers.

maps
The application uses the Internet community created by the OpenStreetMap maps and map content is available on a permanent basis in the phone memory. This map covers the area of ​​the Tatra National Park and the surrounding area of ​​Zakopane and the Tatra Bukovina. As an option, you can take advantage of requiring Internet access OpenCycleMap map - with contour lines.

Facebook
The application enables you to share your experiences with the Tatra routes with friends and friends of facebook. This requires logging in to your account earlier on Facebook.

Internet
Using the navigation tourist guide and does not require access to the Internet. Only use the optional OpenCycleMap maps, updated weather forecasts and check in on Facebook requires mobile network signal, the availability of goods on the peaks and ridges can be - depending on the operator, worse in the Tatra valleys.

WARNING! Continuous use of the GPS function in the background can significantly shorten the battery life of the phone.
Read more
Collapse
Loading...

What's New

Wersja zawiera dokładną mapę topograficzną offline
Read more
Collapse

Additional Information

Eligible for Family Library
Eligible if bought after 7/2/2016. Learn More
Updated
June 14, 2018
Size
21M
Installs
10+
Current Version
1.0
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
APPEN KARPATY Helena Bochyńska-Kubisa
Developer
Długa 4, Granica, 05-806 Komorów, Polska
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.