Przetargi GBP

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

UWAGA: Dostęp do pełnej funkcjonalności aplikacji wymaga aktywacji w serwisie https://www.biznes-polska.pl/

Przetargi GBP to pierwsza na rynku aplikacja, zapewniająca stały dostęp do ogłoszeń oraz wyników: zamówień publicznych, zapytań ofertowych, ofert kupna, sprzedaży, publikowanych przez jednostki administracji publicznej oraz przedsiębiorstwa prywatne. Nasi pracownicy codziennie przeglądają dziesiątki tysięcy stron internetowych oraz prasę w poszukiwaniu najnowszych ogłoszeń o zamówieniach. Zebrane informacje są przez nas katalogowane a następnie wysyłane do naszych Klientów.
Aplikacja połączona jest z kontem, które Użytkownik posiada w serwisie www.biznes-polska.pl i pobiera na urządzenie nowe ogłoszenia, które zostały dodane do serwisu przetargowego. Ogłoszenia selekcjonowane są w oparciu o profile zdefiniowane na koncie Użytkownika, utworzonym w serwisie www.biznes-polska.pl. Dzięki temu Użytkownik otrzymuje ogłoszenia o toczących się postępowaniach wg własnych preferencji.

Cechy aplikacji:
- Dostęp do bazy najaktualniejszych postępowań przetargowych, zapytań ofertowych, zaproszeń do składania ofert, zapytań o cenę a także wyników przetargów
- Informacje o ogłoszeniach publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, Suplemencie do Dziennika Zamówień Publicznych Unii Europejskiej (TED) oraz publikowanych bezpośrednio na stronach internetowych instytucji publicznych a także firm prywatnych
- Bieżące powiadomienia o nowych postępowaniach oraz wynikach z wybranych profili
- Możliwość dodania wybranych ogłoszeń do schowka
- Synchronizacja z profilami utworzonymi w serwisie www.biznes-polska.pl

Jeżeli chciałbyś korzystać z aplikacji, a nie posiadasz konta w naszym serwisie przetargowym, zainstaluj aplikację, a następnie wyślij zgłoszenie rejestracyjne w celu utworzenia konta i zdefiniowania profilu do wysyłania powiadomień o nowych ogłoszeniach. Po wysłaniu zgłoszenia rejestracyjnego, nasi pracownicy skontaktują się z Tobą w celu utworzeniu bezpłatnego konta testowego na okres 1 miesiąca. Po upływie tego okresu sam decydujesz, czy chcesz nadal korzystać z naszych usług. Okres testowy jest bezpłatny i nie zobowiązuje do dalszej współpracy.


Działanie aplikacji.

- Po uruchomieniu aplikacji wymagane jest zalogowanie za pomocą danych logowania z serwisu www.biznes-polska.pl lub wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego w celu utworzenia konta.
- Po zalogowaniu automatycznie ładowana jest lista najnowszych ogłoszeń z ostatnio używanego profilu.
- Z poziomu menu górnego, oprócz wyboru profilu istnieje możliwość przejścia do schowka lub do listy wyników postępowań.
- Obok nazwy profilu widnieje data raportu z ogłoszeniami (domyślnie bieżąca). Kliknięcie w datę powoduje wyświetlenie kalendarza. Użytkownik może wybrać dowolny dzień, z którego następnie zostaną wyświetlone ogłoszenia.
- Kliknięcie w wybrane ogłoszenie z listy powoduje wyświetlenie jego szczegółów. Przechodzenie do kolejnych ogłoszeń możliwe jest poprzez przeciągnięcie po powierzchni ekranu.
- Każde ogłoszenie może być dodane do schowka poprzez kliknięcie w gwiazdkę a następnie usunięte ze schowka poprzez ponowne kliknięcie gwiazdki. Do każdego ogłoszenia w schowku istnieje możliwość zapisania swojej notatki. Ogłoszenia dodane do schowka w aplikacji będą widniały także w schowku na stronie serwisu.
- Użytkownik może dowolnie filtrować otrzymane ogłoszenia w zakresie słów występujących w ogłoszeniach, kategorii lub terytorium. W tym celu należy wybrać ikonę lupy.
- Aby załadować ogłoszenia z innego profilu (o ile takowy został zdefiniowany) należy przejść do opcji, a następnie wybrać odnośnik Profile wyszukiwania.
- Czas przechowywania ogłoszeń na urządzeniu oraz czasy pobierania nowych ogłoszeń można zdefiniować w Ustawieniach.

Wszelkie sugestie lub pytania prosimy kierować na adres aplikacja@biznes-polska.pl

Życzymy miłego korzystania z aplikacji.
NOTE: Access to the full functionality of the application requires activation on the website https://www.biznes-polska.pl/

GBP tenders are the first application on the market that provides constant access to announcements and results: public procurement, requests for proposals, purchase and sale offers, published by public administration units and private enterprises. Our employees browse tens of thousands of websites and newspapers daily for the latest order notices. The collected information is cataloged by us and then sent to our clients.
The application is connected to the account that the User has on the website www.biznes-polska.pl and downloads to the device new ads that have been added to the tender site. Announcements are selected based on the profiles defined in the User's account created on the website www.biznes-polska.pl. Thanks to this, the User receives announcements about pending proceedings according to his own preferences.

Application features:
- Access to the database of the latest tender procedures, offer inquiries, invitations to submit offers, price inquiries as well as results of tenders
- Information on announcements published in the Public Procurement Bulletin, Supplement to the Official Journal of Public Procurement of the European Union (TED) and published directly on the websites of public institutions and private companies
- Current notifications about new proceedings and results from selected profiles
- Option to add selected ads to the clipboard
- Synchronization with profiles created on the website www.biznes-polska.pl

If you would like to use the application and you do not have an account on our tender site, install the application and then send a registration request to create an account and define a profile to send notifications of new offers. After sending the registration request, our employees will contact you to create a free test account for 1 month. After this period, you decide whether you want to continue using our services. The trial period is free and does not oblige to further cooperation.


Application operation.

- After starting the application, it is required to log in using the login details from the website www.biznes-polska.pl or to send a registration application to create an account.
- After logging in, a list of the latest ads from the most recently used profile is automatically loaded.
- From the top menu, in addition to selecting a profile, you can go to the clipboard or to the list of results of proceedings.
- Next to the profile name is the date of the announcement report (current by default). Clicking on the date will display the calendar. The user can choose any day from which ads will then be displayed.
- Clicking on the selected ad from the list displays its details. Moving to the next ads is possible by dragging the screen.
- Any advertisement can be added to the clipboard by clicking on the star and then removed from the clipboard by clicking on the star again. You can save your note for each ad in the clipboard. Ads added to the clipboard in the application will also appear in the clipboard on the website.
- The user can freely filter the received offers in terms of words appearing in the ads, categories or territory. To do this, select the magnifying glass icon.
- To load ads from another profile (if one has been defined), go to options and then select the Search Profiles link.
- The time of storing ads on the device and the times of downloading new ads can be defined in Settings.

Please direct any suggestions or questions to the following address: praca@biznes-polska.pl

Have fun using the application.
Read more
Collapse
3.9
10 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

- poprawka wyświetlania kalendarza
- poprawa otwierania linków w treści
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
June 4, 2020
Size
6.4M
Installs
1,000+
Current Version
2.0.8
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Biznespolska
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.