Portal Aktywizacji Zawodowej

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Aplikacja pozwala na mobilny dostęp do Portalu Aktywizacji Zawodowej, którego celem jest wsparcie procesu aktywizacji zawodowej kobiet bezrobotnych. Portal Aktywizacji Zawodowej umożliwia budowanie sieci współpracy pomiędzy kobietami pozostającymi bez zatrudnienia, a agencjami zatrudnienia oraz doradcami zawodowymi. Jego zadaniem jest prowadzenie użytkownika „krok po kroku” przez proces rozwoju kompetencji zawodowych i aktywne wspieranie go w budowaniu osobistych zdolności i postaw zwiększających wartość na rynku pracy.

Aplikacja umożliwia:
1. Kobietom pozostającym bez zatrudnienia:
• bezpłatny dostęp do Portalu Aktywizacji Zawodowej zarządzającego całym procesem doradztwa zawodowego i rozwoju osobistego,
• możliwość samodzielnego przeprowadzenia bezpłatnych testów kompetencyjnych i osobowościowych,
• bezpłatny dostęp do programu szkoleniowego, przygotowanego specjalnie dla kobiet bez zatrudnienia,
• możliwość zaktualizowania/dopasowania swoich kwalifikacji zawodowych do aktualnego rynku pracy oraz nabycia/zwiększenia kompetencji przekrojowych, poszukiwanych przez pracodawców,
• stworzenie i udostępnianie CV/Resume,
• przechowywanie i udostępnianie elektronicznej historii edukacji, zatrudnienia, osiągniętych certyfikatów, zaświadczeń, świadectw, dyplomów, itp.
• kompleksowe wsparcie i coaching profesjonalnego doradcy zawodowego,
• opracowanie wraz z doradcą zawodowym indywidualnego terminarza kariery (IPD),
• możliwość budowania sieci wsparcia pomagających rozwiązywać problemy i poszukiwać pracy,
• dostęp do bazy pracodawców i ogłoszeń o pracę.

2. Agencjom Zatrudnienia:
• dostęp do wspólnej bazy danych kobiet poszukujących pracy, agencji zatrudnienia i aktywnych Doradców Zawodowych,
• wsparcie i automatyzację pełnego procesu doradztwa zawodowego od testów osobowości do IPD,
• możliwość optymalnego i szybkiego dopasowania kandydatki do potrzeb pracodawcy, przez co skrócimy okres poszukiwania pracy przez kandydatki,
• narzędzia do monitoringu pracy doradców zawodowych współpracujących z agencją,
• raportowanie działań rozwojowych i doradczych prowadzonych przez pracowników Agencji,
• podniesienie kompetencji doradców zawodowych, w szczególności w zakresie pracy i komunikacji na odległość, co zwiększy ich skuteczność i efektywność pracy.

3. Doradcom zawodowym:
• bezpłatny dostęp do kompleksowego, innowacyjnego i skutecznego Portalu Aktywizacji Zawodowej służącego do półautomatycznego badania i rozwijania kompetencji kandydatek do pracy, dostosowanego do sposobu myślenia i działania kobiet i ich preferencji zawodowych,
• mobilne narzędzie - bazę danych swoich Klientek z możliwością monitorowania ich aktywności zawodowej i doradztwa na odległość,
• pełne wsparcie procesu doradztwa zawodowego od testów osobowości do IPD,
• szybką ścieżkę badania i oceny potencjału kandydatki do pracy oraz rozwoju jej kompetencji kluczowych, pozwalające na szybkie (półautomatyczne) sporządzenie wielowymiarowej diagnozy szczegółowej,
• nowatorskie metody aktywizacji zawodowej kobiet o wysokiej skuteczności,
• bezpłatne szkolenia rozwojowe i certyfikat Doradcy Zawodowego Kobiet, co zwiększa prestiż Doradcy Zawodowego na rynku, podnosi jego skuteczność,
Zainstaluj aplikację już teraz i sprawdź co jeszcze dla Ciebie przygotowaliśmy!

Aplikacja dostępna jest w ramach projektu „Polskie Agencje Zatrudnienia centrami skutecznej aktywizacji kobiet” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
The application allows for mobile access to the Professional Activation Portal whose aim is to support the professional activation of unemployed women. Professional Activation Portal allows you to build networks between women remaining unemployed, and employment agencies and counselors. Its mission is to conduct user "step by step" through the development of professional competence and actively support it in building personal abilities and attitudes that increase the value of the labor market.

The application enables:
1. Women are remaining unemployed:
• Free access to the Portal Professional Activation managing the entire process of career counseling and personal development,
• the ability to independently carry out a free trial competence and personality,
• Free access to the training program prepared specifically for women without employment,
• the ability to update / matching their professional qualifications to the current labor market and the acquisition / increase transversal competences, sought by employers,
• creating and sharing your CV / Resume
• storing and sharing electronic history of education, employment, achieved certificates, certificates, certificates, diplomas, etc.
• comprehensive support and coaching professional counselor,
• develop, together with a professional counselor individual career planner (IPD)
• the possibility of building a support network to help solve problems and look for a job,
• access to a database of employers and job advertisements.

2. Employment Agencies:
• access to a common database of women job seekers, employment agencies and active Guidance Counselors,
• support and automate the entire process of vocational guidance of personality tests to IPD
• the possibility of optimal and rapid matching candidates to the needs of the employer, which will shorten the period of job search for candidates,
• tools for monitoring the work of guidance counselors cooperate with the agency,
• reporting of development activities and advisory activities of employees of the Agency,
• improving the competence of guidance counselors, in particular in the field of work and communication at a distance, which will increase their effectiveness and efficiency.

3. Advisers work:
• Free access to comprehensive, innovative and effective Professional Activation Portal used for semi-automatic research and competence development candidates to work, adapted to the way of thinking and acting of women and their occupational preferences,
• Mobile tool - a database of your customers with the ability to monitor their activity and counseling at a distance,
• full support for the process of vocational guidance to personality tests IPD
• fast-track the testing and evaluation of potential candidates to work and the development of its key competences, enabling fast (semi-automatic) drawing up a detailed multidimensional diagnosis,
• innovative methods of helping women with high efficiency,
• free training, development and certification Consultants Professional Women, which increases the prestige of Vocational Counselors in the market, increases its effectiveness,
Install now and see what else we have prepared for you!

The application is available in the framework of the project "Polish Employment Agencies centers effective mobilization of women" co-financed by the European Union under the European Social Fund.
Read more
Collapse
Loading...

What's New

Aplikacja jest wersją mobilną Portalu Aktywizacji Zawodowej.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
January 18, 2018
Size
10M
Installs
50+
Current Version
1.1
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users Interact
Permissions
Offered By
Growing Institute
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.