Medjugorje Mir

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Medjugorje Mir to aplikacja komunikacyjna i informacyjna. Za jej pośrednictwem przekazywane są Orędzia Matki Bożej kierowane do osób widzących, aktualności i informacje z Medziugorja - małej miejscowości na terytorium Bośni i Hercegowiny. Objawienia trwają od 1981 roku do dziś.
W ustawieniach aplikacji można wybrać rodzaj informacji, jakie chcemy otrzymywać. Podzielone są na działy tematyczne. Są to np. orędzia z każdego 25 dnia miesiąca, przekazywane przez Matkę Bożą dla świata poprzez Mariję Pavlocić-Lunetti, orędzia z 2 dnia każdego miesiąca dla Miriany, informacje i aktualności dotyczące wydarzeń codziennych w Medziugorju i na świecie, o spotkaniach, rekolekcjach i ciekawych inicjatywach.
Poprzez aplikacje można również odpowiadać na wiadomości i wysyłać swoje komentarze do publikacji, podobnie jak na Facebooku. Komunikacja jest więc dwukierunkowa. To pierwsza aplikacja na świecie, spełniająca zadanie komunikacyjne i informacyjne, o tematyce związanej z Medziugorjem. Aplikacja będzie rozbudowywana i co jakiś czas będą się pojawiały aktualizacje.
Aplikacja została przygotowana i uruchomiona przez Fundację Divine Mercy. Dodatkowo do celów komunikacyjno-informacyjnych został uruchomiony portal www.medjugorje.pl ściśle powiązany z aplikacją.
W 1981 roku kiedy rozpoczęły się objawienia Matki Bożej, życie parafii się zmieniło. Matka Boża oprócz sześciorga wizjonerów wybrała całą parafię i pielgrzymów na swoich współpracowników. Szczególnie było to widoczne w orędziu, w którym powiedziała:«Wybrałam tę parafię w szczególny sposób i pragnę ją prowadzić» ( 01.03.1984 ).
24 czerwca 1981 roku około godz. 18 sześcioro młodych ludzi - Ivanka Ivanković, Mirjana Dragićević, Vicka Ivanković, Ivan Dragićević, Jakov Čolo, Marija Pavlović - zobaczyło na wzgórzu Crnica, kilkaset metrów ponad miejscem zwanym Podbrdo, młodą Niewiastę z dzieckiem na ręku, która dawała im znak dłonią, aby się do Niej zbliżyli. Ale zaskoczeni i przestraszeni, nie podeszli do Niej.
Następnego dnia 25 czerwca 1981 w tym samym czasie, czworo z nich: Ivanka Ivanković, Mirjana Dragićević, Vicka Ivanković i Ivan Dragićević, odczuło mocne przyciąganie, by iść w stronę miejsca, gdzie dzień wcześniej widzieli Tę, którą rozpoznali jako Matkę Bożą. Przyłączyli się do nich: Marija Pavlović i Jakov Čolo.
Trzeciego dnia objawień, 26 czerwca 1981 roku, Matka Boża wezwała do pokoju słowami: «Pokój, pokój, pokój – i tylko pokój! Pokój musi zapanować pomiędzy Bogiem i człowiekiem, ale i pomiędzy ludźmi!» Ludzie zainteresowani objawieniami i wezwaniem Matki Bożej - najpierw z parafii, a potem z innych miejscowości i innych części świata - zaczęli się gromadzić i modlić na wzgórzu, a później w kościele.
Od początku objawień zaczęło się prześladowanie wizjonerów, ich rodziców, rodzin, parafian, tutejszych księży, a nawet pielgrzymów. Wizjonerzy byli zabierani na przesłuchania milicyjne i badania psychiatryczne, ale zawsze potwierdzano, że są zdrowi. To samo potwierdziły badania dokonane w późniejszym okresie.
Ówczesny proboszcz medziugorski o. Jozo Zovko OFM półtora miesiąca po pierwszym objawieniu został pojmany i choć niewinny - skazany przez sąd komunistyczny na trzy i pół roku więzienia.
Dzięki objawieniom Matki Bożej zwykła wiejska parafia Medziugorje przemieniła się w miejsce, gdzie gromadzą się tłumy pielgrzymów z całego świata i dzieki temu w jedno z największych światowych centrów modlitwy porównywalnych z Lourdes i Fatimą. Niezliczone świadectwa pielgrzymów mówią o tym, że właśnie tutaj odnaleźli wiarę i pokój.
Zgodnie z jednogłośnym świadectwem wizjonerów Matka Boża daje im orędzia, aby przekazali je parafii i światu. Są to: POKÓJ, WIARA I NAWRÓCENIE, MODLITWA I POST. Przede wszystkim sami parafianie i pielgrzymi mają się stać świadkami Jej objawień i orędzi, aby później wraz z wizjonerami mogli się przyłączyć do realizowania planu nawrócenia świata i pojednania z Bogiem.
Orędzia Matki Bożej w Medziugorju stanowią swoistą szkołę pokoju, modlitwy i miłości
Medjugorje Mir is an application communication and information. Through it passed Our Lady's messages are directed to sighted people, news and information from Medjugorje - a small village on the territory of Bosnia and Herzegovina. Revelation underway since 1981 until today.
In application settings, you can choose the type of information they want to receive. They are divided into thematic sections. These are eg. The message of every 25th of the month, provided by the Mother of God the world through Marija Pavlocić-Lunetti, the message of the 2nd day of each month for Miriam, news and updates on events daily in Medjugorje and in the world, meetings, retreats and interesting initiatives.
Through applications you can also reply to and send their comments to be published, as well as on Facebook. Communication is therefore two-way. This is the first application in the world, fulfilling the task of communication and information about topics related to Medjugorje. The application will be developed and periodically updates will appear.
The application has been prepared and launched by the Foundation Divine Mercy. In addition, for the purpose of communication and information portal was launched www.medjugorje.pl closely associated with the application.
In 1981, when the beginning of the apparitions of Our Lady, the life of the parish changed. Our Lady of the six visionaries chose the whole parish and pilgrims on their associates. This was particularly evident in the message, which said: "I have chosen this parish in a special way and I wish to lead it" (03/01/1984).
June 24, 1981 at approx. 18 six young people - Ivanka Ivankovic, Mirjana Dragicevic, Vicka Ivankovic, Ivan Dragicevic, Jakov Colo, Marija Pavlovic - saw on the hill Crnica few hundred meters above the place called Podbrdo, a young woman with a child in her arms, who gave them a sign with his hand, to the to her they approached. But surprised and scared, they did not approach her.
The next day, June 25, 1981 at the same time, four of them: Ivanka Ivankovic, Mirjana Dragicevic, Vicka Ivankovic and Ivan Dragicevic, felt the strong pull to go toward the place where the day before seen the person, which is recognized as Our Lady. They were joined by Marija Pavlovic and Jakov Colo.
On the third day of the apparitions, June 26, 1981, Our Lady called for peace, saying, "Peace, peace, peace - and only peace! Peace must reign between God and man and between men! "People interested in apparitions and Our Lady - first from the parish and then from other villages and other parts of the world - started to gather and pray on the hill, and later in the church.
Since the beginning of the apparitions began persecution of the visionaries, of their parents, families, parishioners and priests, and even of the pilgrims. The visionaries were taken for questioning by militiamen and psychiatric examination, but always confirmed that they are healthy. The same is confirmed by tests carried out at a later date.
The former pastor of Medjugorje. Jozo Zovko month and a half after the first apparition was captured and though innocent - condemned by a communist court to three and a half years in prison.
Thanks to Our Lady's apparitions ordinary rural parish of Medjugorje transformed into a place of gathering for a multitude of pilgrims from all over the world and thanks to this in one of the world's biggest prayer centers, comparable to Lourdes and Fatima. Innumerable witnesses say that right here found faith and peace.
According to the unanimous testimony of the visionaries, Our Lady gives them messages to be transmitted to the parish and to the world. They are: PEACE, FAITH, CONVERSION, PRAYER AND POST. The parishioners and the pilgrims have to become witnesses of her apparitions and messages, that together with the visionaries able to join in the implementation plan of the conversion of the world and reconciliation with God.
Messages of Our Lady in Medjugorje constitute a specific school of peace, prayer and charity
Read more
Collapse
Loading…

What's New

- Poprawiono przewijanie widoku wiadomości
- Poprawiono wygląd dat w wątku
- Poprawiono akcję po kliknięciu w wiadomość push
- Dodano możliwość sortowania grup
- Poprawiono powiadomienia push
- Poprawiono splash screen
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
February 17, 2020
Size
17M
Installs
5,000+
Current Version
2.0.23
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
COMVERGA Sp. z o.o.
©2022 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google Play|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.