Różańcowy Szlak

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

W aplikacji „Różańcowy Szlak” zamieszczone są teksty modlitw i rozważań dla wszystkich, którzy odmawiają różaniec w sposób praktykowany przez wspólnotę Żywego
Różańca. Czyni się to w taki sposób, że jedną tajemnicę różańcową rozważa się przez cały
miesiąc. Potem przechodzi się do następnej tajemnicy, którą również przeżywa się przez
trzydzieści dni.

Takie przeżywanie modlitwy różańcowej jest wielkim darem, ale też niełatwym
zadaniem. To dar przebywania przez dłuższy czas w przeżywaniu z Jezusem i Maryją
konkretnego wydarzenia. Najpierw zatrzymujemy się przy zwiastowaniu Najświętszej Maryi Pannie powracając codziennie do Nazaretu, do mieszkania Maryi, gdzie przychodzi do Niej Anioł, gdzie ma miejsce ważna rozmowa i gdzie Syn Boży poczyna się w łonie Maryi.

Pięknie jest rozważać dzień po dniu to misterium, a potem podobnie czynić przy następnych tajemnicach.

Codzienna medytacja jest również trudnym wymaganiem. Modlący się człowiek nie
tylko powtarza „Zdrowaśki”, lecz także rozważa słowa i czyny Jezusa oraz postawę Maryi.
Właśnie w tym rozważaniu pomagają teksty zamieszczone w aplikacji „Różańcowy Szlak”.

Zawierają one wprowadzenia i wyjaśnienia, dotyczące poszczególnych części różańca i
poszczególnych tajemnic, a także wiele modlitw związanych z przeżywanymi prawdami
wiary. Przede wszystkim jednak w aplikacji znajdują się teksty do rozważań na każdy dzień miesięcznej drogi modlitwy. Są to najpierw krótkie teksty biblijne, a następnie odpowiednie, również krótkie komentarze. Pomagają one modlącemu się człowiekowi wyraźniej zobaczyć różnorodne aspekty rozważanej tajemnicy różańcowej. Wyjaśnienia zaczerpnięte są bardzo często z nauczania św. Jana Pawła II, papieża Benedykta XVI, Katechizmu Kościoła Katolickiego i innych źródeł.

Całość tekstów podzielona jest na cztery części, zgodnie z podziałem tajemnic różańcowych. Po kliknięciu na wybraną część odsłaniają się tajemnice, a po kliknięciu na
daną tajemnicę można korzystać z medytacji.

Należy zaznaczyć, że w aplikacji zamieszczone są również pomoce do przeżywania
miesięcznych rekolekcji na zakończenie kolejnych etapów różańcowego szlaku.
Propozycja takich rekolekcji zrodziła się z zachwytu nad niezwykłym bogactwem duchowych treści, które ciągle na nowo odkrywamy w kolejnych częściach różańca. Rekolekcje pomagają spojrzeć na wszystkie pięć tajemnic danej części różańca według pewnych tematów, które w danej części są szczególnie ważne.

Niech Maryja prowadzi do Jezusa wszystkich, którzy zechcą skorzystać z pomocy
zamieszczonych w „Różańcowym Szlaku”.

Autor tekstów Różańcowego Szlaku ks. Stanisław Szczepaniec
The application "Rosary Trail" contains texts of prayers and meditations for all who pray the rosary in a way practiced by the Living Community
Rosary. This is done in such a way that one rosary mystery is considered throughout
month. Then he goes to the next secret, which is also lived through
thirty days.

This experience of the rosary prayer is a great gift, but it is not easy
task. It is a gift of staying with Jesus and Mary for a long time
specific event. First, we stop at the preaching of the Blessed Virgin Mary, returning to Nazareth every day, to Mary's apartment, where the Angel comes to her, where an important conversation takes place and where the Son of God conceives in the womb of Mary.

It is beautiful to ponder this mystery day after day, and then do the same with the next secrets.

Daily meditation is also a difficult requirement. Praying man no
he only repeats "Hail Mary", but also considers the words and deeds of Jesus and the attitude of Mary.
It is in this reflection that the texts in the "Rosary Trail" application help.

They contain introductions and explanations regarding individual parts of the Rosary and
individual mysteries, as well as many prayers related to the lived truths
faith. Above all, however, the application contains texts for reflection for each day of the monthly prayer path. These are first short biblical texts, and then relevant short comments as well. They help the praying person to see more clearly the various aspects of the mystery of the Rosary being considered. The explanations are very often taken from the teaching of Saint. John Paul II, Pope Benedict XVI, Catechism of the Catholic Church and other sources.

The entire text is divided into four parts, according to the division of rosary mysteries. After clicking on the selected part, the secrets are revealed, and after clicking on
a given secret can be used for meditation.

It should be noted that the application also includes survival aids
a monthly retreat at the end of the stages of the Rosary Trail.
The offer of such retreats was born out of admiration for the extraordinary richness of spiritual content that we are constantly rediscovering in subsequent parts of the Rosary. The retreat helps to look at all five secrets of a given part of the Rosary according to certain topics that are particularly important in that part.

May Mary lead Jesus to all those who would like to receive help
posted in the "Rosary Trail".

Author of the texts of the Rosary Trail, Father Stanisław Szczepaniec
Read more
Collapse
Loading…

What's New

Kolejna wersja aplikacji - dodano Tajemnice Bolesne
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
February 28, 2021
Size
6.7M
Installs
100+
Current Version
1.11.0
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Piotr S.
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.