GoTogether

Contains Ads
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Aplikacja GoTogether umożliwia zakładanie grup użytkowników, podgląd ich bieżącej lokalizacji, kierunku poruszania się oraz komunikację pomiędzy nimi.

Kierowana do ludzi aktywnych w terenie, kierowców, serwisantów, firm dysponujących pracownikami terenowymi i wielu innych grup pracowniczych. Znacząco poprawia bezpieczeństwo, wspiera orientację w terenie oraz pokazuje lokalizację znajomych i przyjaciół.
Możesz mieć wiele grup, pomiędzy którymi wygodnie się przełączasz. Dla swoich najbliższych załóż grupę prywatną, zabezpieczoną hasłem, do której dostęp będziecie mieli tylko Wy. Dołącz do już istniejącej grupy, poznaj nowych i ciekawych ludzi podróżujących do tego samego celu.
Obserwuj zmiany położenia najbliższych w jednym z dwóch widoków: wygodnym kompasie lub precyzyjnej mapie Google lub OSM.
W sytuacji awaryjnej użyj opcji Alarm, powiadomisz o swoich problemach wszystkich w grupie.

Monitoring GPS pracowników

Prowadzisz firmę spedycyjną, pracujesz w logistyce, a może jesteś serwisantem i często jesteś z kolegami w terenie, dzięki GoTogether bez problemu zlokalizujesz współpracowników i skontaktujesz się z nimi. Wysyłasz towar do klienta ? Utwórz grupę w GoTogether i zaproś klienta, dzięki temu będziecie mogli śledzić trasę przesyłki. Znając bieżące położenie swoich pracowników, lepiej zaplanujesz im pracę, oszczędzisz czas i pieniądze.

Wspólna podróż

Dzięki GoTogether wspólne podróżowanie okaże się łatwiejsze niż myślisz. Od teraz już zawsze będziesz wiedział, w jakiej odległości od Ciebie i gdzie dokładnie znajdują się Twoi towarzysze podróży. Bez problemu skontaktujesz się z nim wykorzystując krótkie informacje tekstowe. Dzięki aplikacji będziesz mógł założyć swoją grupę podróżujących. Z łatwością zlokalizujesz dzieci w trakcie wyjazdu, czy bez trudu ustalisz, gdzie są pozostali koledzy z offroad 4x4 w trudnym terenie.

Gdzie są moi najbliżsi ?

Przestaniesz się wreszcie martwić gdzie jest Twoje dziecko, czy bezpiecznie dotarło ze szkoły do domu. Załóż grupę prywatną tylko dla siebie swojej rodziny. Nie możesz doczekać sie spotkania z najbliższą osobą, włącz GoTogether i obserwuj jak zbliżacie się do siebie. Poczuj się pewniej i bezpieczniej wiedząc gdzie są Ci, którzy są dla Ciebie najważniejsi.

To nie wszystko, GoTogether to wiele innych zastosowań:
• Jazda samochodami do wspólnego celu
• Monitorowanie ruchu samochodów ciężarowych, taxi
• Wędrówki piesze, górskie
• Wyjazdy w teren – góry, las, pustynia
• Wspólne wyjazdy do dużego nieznanego miasta
• Quady, offroad 4x4
• Wycieczki grupowe, rodzinne
• Wspólne zwiedzanie
• Zloty motocyklowe, samochodowe
• Śledzenie zmian lokalizacji wybranej osoby
• Gry zespołowe (np. paintball)
• Poprawa bezpieczeństwa turystów

Jak to działa ?
Aplikacja wymaga połączenia do Internetu oraz dostępu do sygnału GPS.
Po zalogowaniu załóż swoją grupę podając jej nazwę i ustalając dla niej hasło (jeśli grupa ma być prywatna) lub dołącz do już istniejącej. Zaraz po dołączeniu do grupy możesz obserwować lokalizacje wszystkich jej członków oraz się z nimi komunikować za pomocą komunikatora

Czy to bezpieczne, jak mieć pewność, że nie wysyłam swojej lokalizacji ?
Aplikację możesz w każdym momencie wyłączyć w menu głównym. Wszystkie aktywnością z nią powiązane zostają wtedy wyłączone.

GoTogether jest aplikacją darmową, do rejestracji wykorzystywane jest konto Google.

GoTogether Pro
Jest to rozszerzona wersja systemu GoTogether, znacznie zwiększająca jego możliwości. Do najważniejszych cech rozszerzających jego darmową wersję można zaliczyć:
• Portal www, z możliwością bieżącego podglądu grupy i komunikacji z poszczególnymi uczestnikami
• Możliwość rejestracji i przeglądu danych geolokalizacyjnych poszczególnych członków grup
• Grupy Pro niewidoczne dla darmowych użytkowników – dostęp jedynie dla użytkowników firmy
• Zwiększone lub zniesione limity zakładanych grup
• Możliwość wysyłki wiadomości do wszystkich osób w grupie (zbiorowe powiadomienia broadcast)
• Brak reklam
GoTogether application allows setting up user groups, view the current location, direction of movement and communication between them.

Addressed to people active in the field, drivers, technicians, companies with field personnel and a number of other employee groups. Significantly improves security, supports orientation in the field and shows the location of friends and acquaintances.
You can have multiple groups, between which switching comfortably. For their loved ones create a private, password-protected access to which will have only you. Join an existing group, meet new and interesting people traveling to the same destination.
Follow the next change of position in one of two views: a comfortable precision compass or map Google or OSM.
In an emergency, use the option Alert notifies all about their problems in the group.

GPS monitoring employees

You run a forwarding company, working in logistics, and maybe you're serviceman and often with colleagues in the field, thanks to GoTogether easily locate colleagues and contacting them. You send the goods to the customer? Create a group in GoTogether and invite the customer, so that you will be able to track the shipment. Knowing the current location of their employees, the better to plan your work, save time and money.

journey together

With GoTogether traveling together will be easier than you think. From now on you you'll always know how far away from you and where exactly are your traveling companions. No problem you contact him using short text messages. With this application you will be able to set up their group of travelers. Easily you locate children during the trip, if you set easily, where are the others colleagues offroad 4x4 in difficult terrain.

Where are my loved ones?

Finally stop worry about where your child is safely arrived home from school. Create a private group only for himself his family. You can not wait to meet the next person GoTogether turn and watch as you approach each other. Feel more confident and safer knowing where you are, who are most important to you.

That's not all, GoTogether many other applications:
• Driving cars for a common goal
• Monitoring of truck traffic, taxi
• Hiking, mountain
• Departures area - mountains, forest, desert
• Common trips to the big unfamiliar city
• Quads, 4x4 offroad
• Group tours, family
• Joint tour
• Gold Motorcycle, Car
• Tracking changes in the location of the selected person
• Team sports (eg. A paintball)
• Improve the safety of tourists

How it's working ?
The application requires a connection to the Internet and access to the GPS signal.
When you log register your group using the name and password setting for her (if the group is to be private) or join an existing one. Immediately after joining the group you can observe the location of all its members and communicate with them using instant messaging

Is it safe to make sure that you do not send your location?
The application can at any time turn off the main menu. All activity related to it are then turned off.

GoTogether is a free application, is used to register your Google account.

GoTogether Pro
This is an extended version of GoTogether, greatly increasing its features. The most important features of the expansion of its free version include:
• Web portal, with a preview of the current group and communication with individual participants
• The ability to record and review the geolocation data of individual group members
• Group Pro invisible to users free - access only to users of
• Increased or abolished limits assumed groups
• Ability to dispatch messages to everyone in the group (collective broadcast notifications)
• No ads
Read more
Collapse
4.1
59 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

1. Usunięto reklamy :)
2. Optymalizacja działania aplikacji
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
October 4, 2019
Size
8.7M
Installs
10,000+
Current Version
1.0.0.21
Requires Android
4.0.3 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users Interact, Shares Location
Permissions
Offered By
Team GoTogether
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.