Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Platforma Scriptoo umożliwia dostawcom dowolnych treści - w szczególności wydawcom - łatwą i szybką konwersję publikacji papierowych na wersje cyfrowe i ich elektroniczną dystrybucję oraz dodatkową komunikację z czytelnikami, która pozwala zbudować nowe kanały przychodowe i ograniczyć koszty.

Scriptoo to narzędzie dla każdego twórcy publikacji, periodyków (biuletynów i newsletterów, gazet, magazynów i innych czasopism), a także materiałów informacyjnych i reklamowych (ulotki, broszury, instrukcje itp.) i umożliwia dystrybucję treści w dwóch kanałach:
mobilnym - za pomocą dedykowanej i spersonalizowanej aplikacji mobilnej;
www - za pomocą dedykowanej i spersonalizowanej witryny/kiosku www.

Aplikacja Scriptoo pozwala zapoznać się z możliwościami, jakie można zaoferować czytelnikom odbierającym Państwa treści przez dedykowaną aplikację mobilną. Aplikacja zapewni dostęp do e-wydań w nowoczesnym i przyjaznym środowisku. Pozwoli także na udostępnianie dodatkowych treści, w postaci strumienia aktualności, które można wykorzystać na potrzeby redakcyjne, marketingowe i reklamowe lub w innych celach. Dzięki tej funkcjonalności oraz systemowi alertów Push, wydawcy podnoszą zaangażowanie czytelników, oferując ciekawe treści w dowolnym czasu i miejscu, a nie tylko w ramach tradycyjnych wydań.

Aplikacja jest na bieżąco rozwijana na potrzeby największych wydawców, a nowe funkcje pojawiają się w każdym kwartale. Pobierz i zobacz jak wygląda:
podgląd publikacji i treści w trybie tradycyjnym (jak na wydruku) oraz w widoku dostosowanym do urządzenia (web responsive);
odsłuchiwanie treści pojedynczych artykułów i rozdziałów;
dostęp do kanału aktualności z najnowszą komunikacją od wydawcy;
dostęp do materiałów uzupełniających wydania, materiałów multimedialnych i dodatkowych publikacji;
otrzymywanie powiadomień w trybie Push bez konieczności uruchamiania aplikacji;
rozbudowana nawigacja, w tym wyszukiwarka, spis treści i przeglądanie archiwum wydań;
dostęp do pobranych publikacji bez połączenia z Internetem (tryb offline);
możliwość rekomendowania treści znajomym;
budowanie listy ulubionych zasobów.

Inne udogodnienia platformy Scriptoo umożliwiają dostawcom treści, działom komunikacji i biurom reklamy uzyskanie dodatkowych korzyści, takich jak:
szybka i łatwa digitalizacja materiałów przygotowanych do druku w aplikacji Adobe InDesign;
personalizacja przekazu dzięki wykorzystaniu narzędzi do analizy czytelnictwa, zachowań i zainteresowania oraz profili odbiorców;
zaoferowanie nowych możliwości reklamodawcom, w tym reklamę kontekstową, interaktywną, multimedia i profilowanie odbiorców;
pozyskiwanie nowych czytelników z wykorzystaniem funkcji poleceń;
uruchomienie dodatkowych kanałów sprzedażowych w modelu prenumeraty i zakupu indywidualnych publikacji;
zbudowanie archiwum wydań i własnego kiosku z publikowanymi tytułami;
nowoczesny interfejs aplikacji dostosowany do własnych standardów wizerunkowych i odbiorców;
integracja platformy z systemami wydawcy do zarządzania treścią (CMS) i odbiorcami/klientami (CRM);
bezpieczeństwo w przetwarzaniu treści i danych zgodnie z regulacjami prawnymi;
outsourcing procesu wydawniczego najlepszym specjalistom w branży.

Aplikacja mobilna Scriptoo udostępnia przykładowe numery czasopism wiodącego na polskim rynku wydawnictwa Infor PL, będącego liderem dystrybucji wydań elektronicznych. Oferujemy Państwu dostęp do dwóch wydań Dziennika Gazety Prawnej oraz wydania miesięcznika Personel i Zarządzanie.

Wydawnictwa, firmy i instytucje zainteresowane współpracą zachęcamy do kontaktu i przetestowania swoich publikacji z wykorzystaniem naszej aplikacji pod adresem biuro@inforit.pl oraz numerem +48 22 530 4400.
Scriptoo platform enables suppliers of any content - in particular publishers - easy and quick conversion of paper publications to digital versions and their electronic distribution as well as additional communication with readers, which allows to build new revenue channels and reduce costs.

Scriptoo is a tool for every creator of publications, periodicals (newsletters and newsletters, newspapers, magazines and other magazines), as well as information and advertising materials (leaflets, brochures, manuals, etc.) and enables content distribution in two channels:
mobile - using a dedicated and personalized mobile application;
www - using a dedicated and personalized website / kiosk www.

The Scriptoo application allows you to familiarize yourself with the possibilities that can be offered to readers receiving your content through a dedicated mobile application. The application will provide access to e-editions in a modern and friendly environment. It will also allow you to share additional content, in the form of a stream of news that can be used for editorial, marketing and advertising purposes or for other purposes. Thanks to this functionality and the push alert system, publishers increase the readers' engagement by offering interesting content at any time and place, and not only within traditional editions.

The application is constantly developed for the needs of the largest publishers, and new features appear in every quarter. Download and see how it looks:
preview of publications and content in traditional mode (as on the printout) and in a view adapted to the device (web responsive);
listening to the content of individual articles and chapters;
access to the news channel with the latest communication from the publisher;
access to supplementary materials for the issue, multimedia materials and additional publications;
receiving notifications in the push mode without having to launch the application;
extensive navigation, including a search engine, table of contents and reviewing the edition archive;
access to downloaded publications without internet connection (offline mode);
the ability to recommend content to friends;
building a list of favorite resources.

Other Scriptoo platform facilities enable content providers, communication departments and advertising offices to gain additional benefits, such as:
quick and easy digitalization of materials prepared for printing in the Adobe InDesign application;
personalization of the message thanks to the use of tools for reading analysis, behavior and interest, and recipient profiles;
offering new opportunities to advertisers, including contextual advertising, interactive advertising, multimedia and audience profiling;
acquiring new readers using the command function;
launching additional sales channels in the subscription model and purchase of individual publications;
building an archive of issues and your own kiosk with published titles;
modern application interface adapted to own image standards and recipients;
integration of the platform with the publisher's systems for content management (CMS) and recipients / clients (CRM);
security in the processing of content and data in accordance with legal regulations;
outsourcing the publishing process to the best specialists in the industry.

The Scriptoo mobile application provides examples of magazine numbers of the leading Infor PL publishing house on the Polish market, which is the leader in the distribution of electronic editions. We offer you access to two editions of Dziennik Gazeta Prawna and monthly issue of Personel i Zarządzanie.

Publishers, companies and institutions interested in cooperation are encouraged to contact and test their publications using our application at biuro@inforit.pl and the number +48 22 530 4400.
Read more
Collapse
Loading…

What's New

Zmiana silnika aplikacji
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
September 30, 2021
Size
15M
Installs
50+
Current Version
4.0.1
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Digital Purchases
Permissions
Offered By
Infor IT Sp. z o.o.
Developer
ul. Okopowa 58/72 01-042 Warszawa
©2022 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google Play|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.