eKEPI Gospodarka Koła

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Aplikacja eKEPI, na telefony z systemem Android przeznaczona jest dla myśliwych, polujących w kołach łowieckich, które używają programu eKEPI Gospodarka Koła, w tym z modułem elektronicznej ewidencji polowań indywidualnych, oferowanego przez redakcję dziennika "Łowiecki". Jeżeli Twoje koło nie używa tego programu, a chciałoby usprawnić zarządzanie kołem i jego dokumentację oraz umożliwić swoim członkom bieżący dostęp do informacji o ich odstrzałach, wykonaniu planu, zobowiązaniach finansowych, rozrachunkach, wykonanych pracach gospodarczych i planie polowań zbiorowych oraz umożliwić zapisywanie się na polowania indywidualne bez konieczności jeżdżenia do książki, skontaktuj się z nami telefonicznie lub na email. Zapisy w ewidencji polowań możliwe są przez aplikację eKEPI oraz infolinię telefoniczną, SMS lub stronę web. Jeżeli w kole korzystacie już z programu eKEPI Gospodarka Koła z modułem ewidencji polowań, a chcesz mieć możliwość błyskawicznego uzyskania informacji, o których wyżej oraz szybko dokonywać wpisów do ewidencji polowań indywidualnych, to aplikacja eKEPI znakomicie to ułatwi.

Po ściągnięciu aplikacji eKEPI na swój telefon, trzeba się zalogować na pierwszym wyświetlającym się ekranie, poprzez podanie swojego nazwiska i numeru PESEL lub pierwszego hasła, wprowadzonych do programu przez zarząd koła (hasło można od razu zmienić na stronie www programu). Jeżeli polujesz w więcej jak w jednym kole, które używają naszego programu, to aplikacja poprosi o wskazanie koła, z którym chcesz mieć połączenie w danym momencie.

Na głównym ekranie aplikacji pokazują się menu z ikonami do poszczególnych rodzajów informacji, jakie możesz wyciągnąć z programu eKEPI Gospodarka Koła. A więc:
- upoważnienia
- wykonanie
- rozliczenia
- godziny prac
- plan polowań
- książka ewidencji.
Wybierając odpowiednią ikonę z pierwszych pięciu funkcji wyżej, otrzymujesz na ekran smartfonu informacje jak przez przeglądarkę internetową na komputerze.

Szósta ikona daje dostęp do ewidencji polowań, jednego z modułów programu eKEPI Gospodarka Koła, w pełni zintegrowanego z innymi modułami programu. Aplikacja pozwala łatwo dokonywać wszystkich wpisów do ewidencji polowań dotyczących swojego polowania indywidualnego. Na ekranie ‘Rejony’, są numery rejonów na tle jasno szaro-zielonym, oznaczającym rejony wolne, kolorze żółtym, zajętych przez innych myśliwych, a w kolorze zielonym rejon, na jaki się zapisałeś. Można z tego ekranu wywołać plany pozyskania z informacją o zaawansowaniu wykonania oraz mapy obwodów, na których będą urządzenia łowieckie z nawigacja pozwalająca oglądać drogę, jaka przebywasz w obwodzie oraz wskazywać innym miejsce, gdzie się właśnie znajdujesz. Ponadto, aplikacja pozwala wyświetlić na ekranie telefonu wszystkich polujących w danej chwili w kole, z podaniem obwodu i rejonu. Wpisu rozpoczęcia polowania, wypisu jego końca oraz wprowadzenie strzelonej zwierzyny i oddanych strzałów dokonuje się łatwo i nie potrzeba do tego żadnej instrukcji, po prostu kieruj się nazwami przycisków na ekranie, przedstawionymi w kolorze pomarańczowym, wybierając te, które opisują czynność, której chcesz dokonać. Jedyny przycisk w innym kolorze, to przycisk dokonujący bezpośrednio wpisu informacji do ewidencji, który wyświetla się w aplikacji w kolorze jaskrawo zielonym.
W kołach nie korzystających z modułu ewidencji polowań, z aplikacji eKEPI korzysta się zawsze bezpłatnie, a jeżeli moduł ewidencji jest używany, to pełen dostęp do tego modułu możliwy jest przez okres 30 dni i po tym okresie, licencje do korzystania przez 12 miesięcy udostępnia zarząd koła, a jeżeli z licencji tej się nie korzysta, to aplikacja ograniczy się do pokazywania wolnych i zajętych rejonów w obwodach.

Więcej informacji na stronie http://www.lowiecki.pl/eKEPI/.
Można też dzwonić na numer telefonu 583409398 lub pytać na email: redakcja@lowiecki.pl.
EKEPI application for Android phones is designed for hunters, hunting in hunting circles that use the eKEPI Economy Circle, including the module electronic records of individual hunting, offered by the editorial staff of "Hunting". If your wheel does not use this program, and would like to improve the management of the wheel and its documentation and to allow its members access to current information about their odstrzałach, execution plan, financial liabilities, settlement, performed works and economic plan of hunting collective and enable writing on the individual hunting driving without the need to book, please contact us by phone or email. The records of hunting are possible by the application eKEPI and telephone hotline, SMS or website. If you are using already in the circle of the economy eKEPI wheels with the module register hunting, and you want to have the ability to instantly obtain information as above, and quickly make entries in the register of individual hunting, the app is a great eKEPI easier.

After downloading the application eKEPI on your phone, you need to log in on the first display screen, by entering your name and your social security number or password first introduced the program by the board of the wheel (the password can be changed immediately on the website of the program). If you hunt in more than one circle that use our program, the application will ask you to indicate the wheel, you want to have a connection at any given time.

The main screen shows a menu with icons for different types of information that can be drawn from the eKEPI Economy Circle. And so:
- authorization
- execution
- settlements
- Hours of work
- hunting plan
- the book of records.
Selecting the appropriate icon from the first five function above, you receive information on your smartphone screen as a web browser on your computer.

Six icon gives access to the records of hunting, one of the program modules eKEPI Economy Wheels, fully integrated with other modules of the program. The application allows you to easily make all the entries in the register of hunting on their individual hunting. On the screen 'Areas', numbers are regions on the background of light gray-green, meaning areas free, yellow, occupied by other hunters, and green area, for which it is saved. You can call up this screen with plans to acquire information on the progress of the implementation of circuits and maps, on which devices will be hunting with navigation allows you to watch the road, which are in a different circuit and indicate the place where you are currently. In addition, the application allows you to display on your phone all hunting at the moment in a circle with a circumference and area. Entry start hunting, discharge its end and the introduction of the shot game and total shots made easily and do not need to any instructions, just follow the names of the buttons on the screen, shown in orange, choosing those that describe the action that you want to make. The only button in a different color, making it the direct entry of information into the register, which is displayed in the application in the color bright green.
The wheels not using the module register hunting applications eKEPI use are always free of charge, and if the module register is used, it full access to the module is possible for 30 days and after this period, licenses to use for 12 months provides management circles and if the license is not used, the application will be limited to show the free and occupied areas in the circuits.

For more information visit http://www.lowiecki.pl/eKEPI/.
You can also call the phone number 583409398 or email to ask: redakcja@lowiecki.pl.
Read more
Collapse
4.0
26 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Ta wersja pozwala oglądać na mapie obwodu do 999 rejonów polowania, bo dotychczasowa wersja obsługiwała tylko 99 rejonów.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
June 10, 2018
Size
5.5M
Installs
5,000+
Current Version
3.1
Requires Android
3.2 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
P&H Limited
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.