Totus Tuus Ludwik De Monfort

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Oddanie się Maryi Niepokalanej to:

Naśladowanie Jezusa Chrystusa Syna Bożego, który oddał się Maryi cały, stając się od Niej zależnym w ziemskim życiu: Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im posłuszny.

Bezpieczne schronienie przed złem, które nam zagraża/ Dobra złożone w Sercu Maryi są bezpieczne - szatan nie ma już do nich dostępu.

Droga powrotna do Boga, do utraconego raju. W Jej Niepokalanym Sercu zamieszkał Bóg, który ma na imię Miłość. Jest spotkaniem z Bogiem żywym.

Wypełnienie Testamentu Krzyża: Oto Matka twoja - jako nakazu Chrystusa przyjęcia Maryi za Matkę. Ona nas rodzi i wychowuje do nowego życia dzieci Bożych.

Oddanie Maryi Powinno Być :

Osobistym aktem woli. Jest to nasza indywidualna, świadoma i dobrowolna decyzja. Jest odpowiedzią na Boże zaproszenie.

Bezwarunkowe. Oddajemy się Jej, nie spodziewając się niczego w zamian - sama przynależność do Mary jest wielkim Bożym darem. Wierząc w Jej dobroć i miłość, z radością się Jej poświęcamy.

Całkowite. Oddajemy Maryi Niepokalanej wszystko: nasz umysł, serce, wolę, dusze, ciało, zmysły, emocje, pamięć, zranienia, słabości, przyszłość, teraźniejszość, i przeszłość, śmierć, wieczność, nasze rodziny i przyjaciół, zajęcia, pracę, modlitwy, choroby, problemy i cierpienia, dobra materialne.

Trwałe. Chociaż ma początek, to nie ma końca. Maryi wystarczy raz się oddać, a Ona już nigdy nas się nie wyprze. Ponawiamy nasze zawierzenie, ponieważ jesteśmy słabi i skłonni do zapominania.

Otwarte. Odnawiając oddanie, możemy dokładać nowe sprawy i okoliczności. Doświadczając interwencji Maryi, coraz bardziej Ją poznajemy, a przez to bardziej Jej ufamy i zawierzamy kolejne sprawy.

CO LUB KOGO MOGĘ ODDAĆ MARYI?

Siebie i wszystko, co jest moje: rodzinę, pracę, naukę, parafię, wspólnotę, Ojczyznę itd.(wg przymiotów wymienionych wyżej).

Inne osoby, ich sprawy: instytucje, organizacje, sprawy itd. Maryja w Fatimie prosi o poświęcenie Jej Sercu ateistycznej Rosji, obiecując pokój na świecie i nawrócenie. Możemy Jej oddać każdego i każdą, sprawy własne i cudze, prosząc ją o opiekę i wstawiennictwo u Boga.

Każde oddanie się Maryi jest Jej miłe. Najlepiej zrobić to na Eucharystii, w miarę możliwości będąc po spowiedzi świętej.

Oddanie wyrażamy własnymi słowami w prostocie serca lub korzystając z istniejących Aktów oddania np z,, Traktatu o Prawdziwym Nabożeństwie Do Najświętszej Maryi Panny Św. Ludwika Grignon De Montfort'' lub napisanych przez innych świętych i zatwierdzonych przez Kościół.

Zachęca się do wyrażenia swego oddania Maryi na piśmie z podpisem.: kto, kiedy i gdzie dokonał aktu zawierzenia.

W trudnościach, okolicznościach od nas niezależnych wystarczy oddanie się Maryi wewnętrznym aktem woli.

Wielu świętych i błogosławionych podążało tą drogą maryjnej konsekracji św. Jan Paweł II, św. Maksymilian M. Kolbe, św. Ludwik Grignnon De Montfort, Stefan Kardynał Wyszyński, męczennicy z Niepokalanowa: bł Pius Bartosik, bł. Antoni Bajewski, bł. Tymoteusz Trojanowski, bł. Bonifacy Żukowski i wielu innych.

,,Bracie, idź oddaj się Niepokalanej, nie martw się, Ona o wszystko się zatroszczy'' mówił św.Maksymilian przychodzącym o poradę.
Devotion to Mary Immaculate is:

Imitation of Jesus Christ, the Son of God, who gave herself to Mary, becoming dependent on her in earthly life: Then he went with them and returned to Nazareth and obeyed them.

Safe shelter from the evil that threatens us / The goods deposited in the Heart of Mary are safe - Satan no longer has access to them.

The way back to God, to the lost paradise. In her Immaculate Heart, God lived, whose name is Love. It is a meeting with the living God.

Fulfillment of the Holy Testament: Here is your mother - as the command of Christ to receive Mary for her Mother. She gives birth to us and brings us into the new life of God's children.

Devotion to Mary Should Be:

A personal act of will. This is our individual, conscious and voluntary decision. It is a response to God's invitation.

Unconditional. We give ourselves to her without expecting anything in return - the mere affiliation with Mary is a great gift of God. Believing in her goodness and love, we are joyfully dedicated to her.

Total. We give to Mary Immaculate everything: our mind, heart, will, soul, body, senses, emotions, memory, wounds, weaknesses, future, present, and past, death, eternity, our families and friends, activities, jobs, prayers, diseases, problems and suffering, material goods.

Permanently. Although it has a beginning, there is no end. Mary will give her once and she will never deny us again. We renew our trust, because we are weak and willing to forget.

Open. By renewing devotion, we can add new matters and circumstances. When we experience Mary's intervention, we get to know her more and more, and thus we trust her more and entrust us with further matters.

WHAT OR WHO CAN I GIVE TO MARY?

Self and everything that is mine: family, work, study, parish, community, homeland, etc. (according to the qualities mentioned above).

Other people, their affairs: institutions, organizations, matters, etc. Mary in Fatima asks for dedication to her Heart of atheistic Russia, promising peace in the world and conversion. We can give her to each and every one, her own and others' affairs, asking her for protection and intercession with God.

Every devotion to Mary is pleasing to her. It is best to do this on the Eucharist, if possible after a holy confession.

We express devotion in our own words in the simplicity of the heart or using the existing Devotional Acts, eg from the "Treaty on True Devotion to the Blessed Virgin Mary. Ludwika Grignon De Montfort '' or written by other saints and approved by the Church.

You are encouraged to express your devotion to Mary in writing with the signature: who, when and where he made the act of entrustment.

In difficulties, circumstances that are independent of us, it is enough to entrust to Mary with an inner act of will.

Many Saints and Blesseds followed the Marian consecration of Saint. John Paul II, Saint. Maksymilian M. Kolbe, Saint. Ludwik Grignnon De Montfort, Stefan Cardinal Wyszyński, martyrs from Niepokalanów: Blessed Pius Bartosik, Blessed Antoni Bajewski, bl. Tymoteusz Trojanowski, bl. Bonifacy Żukowski and many others.

"Brother, go give yourself to the Immaculate, do not worry, she will take care of everything," said St.Maxymilian, who was coming for advice.
Read more
Collapse
4.8
15 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Naprawa problemu z otwarciem traktatu o prawdziwym nabożeństwie.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
May 21, 2019
Size
1.9M
Installs
1,000+
Current Version
2.0
Requires Android
4.3 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
MARIA - DEBORA
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.