mobiDOM - pomaga w budowie domu

Contains Ads
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

mobiDOM to aplikacja przeznaczona na smartfony i tablety, która pomaga w budowie domu – poradnik, dziennik budowy i baza kontaktów w jednym.
Dzięki darmowej aplikacji mobiDOM zyskujesz:
1. dostęp do kompleksowego przewodnika i kompendium wiedzy jak budować dom
2. praktyczny planer i organizer, który krok po kroku przeprowadzi Cię przez każdy etap inwestycji budowlanej
3. mobilny dziennik budowy, w którym możesz zapisywać wszystkie niezbędne informacje i dokumentować postępy prac w formie zdjęć
4. zbiór kontaktów do architektów i doradców technicznych z branży – fachową pomoc ekspertów na każdym etapie budowy
5. atrakcyjną grę, w której zbierasz punkty, zdobywasz poziomy i odbierasz nagrody!

Zmień budowę domu w przygodę! Zainstaluj bezpłatną aplikację mobiDOM!

Aplikacja mobiDOM to:

BAZA WIEDZY
Aplikacja mobiDOM to kompleksowy przewodnik dla inwestorów budujących dom – solidna porcja wiedzy podana w przystępny i przyjazny sposób. W aplikacji znajdziesz szczegółowy plan budowy z listą czynności do wykonania krok po kroku, a ponadto odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania – od czego zacząć budowę? O czym pamiętać? Jakie materiały zakupić? Co trzeba sprawdzić na danym etapie? Jacy wykonawcy są potrzebni? Jakie są ich obowiązki? Jakie prace zaplanować? Co jest zalecane przez specjalistów? W aplikacji czekają na Ciebie również informacje o sprawdzonych rozwiązaniach i technologiach, cenne wskazówki architektów oraz praktyczne instrukcje ekspertów z branży.

DZIENNIK BUDOWY
Serce aplikacji – interaktywny dziennik, który porządkuje całą budowę. Miejsce na notatki, zdjęcia, dokumenty, kontakty i wszystkie informacje związane z Twoją budową – kronika i FOTOblog w jednym. Dzięki regularnie prowadzonym wpisom, będziesz mógł obserwować postępy prac, dokumentować ich przebieg, a w razie potrzeby – szybko wrócisz do konkretnej daty i sprawdzisz, np. gdzie przebiegają kable instalacji. Do wpisu możesz dodać zdjęcia dokumentów związanych z danym etapem, m.in. umowę z wykonawcą, protokół odbioru prac, czy fakturę za zakupione materiały budowlane – dzięki aplikacji mobiDOM wszystkie informacje związane z budową swojego domu będziesz mieć zawsze pod ręką!

POLECANE FIRMY I PRODUKTY
W aplikacji znajdziesz również zestaw firm i produktów rekomendowanych przez architektów – tylko najlepsze i sprawdzone rozwiązania. Dzięki aplikacji mobiDOM na każdym etapie budowy otrzymasz informacje o polecanych produktach, które wyróżniają się trwałością, jakością i energooszczędnymi parametrami. Korzystając z aplikacji, szybko i sprawnie przeniesiesz się do dodatkowych treści na stronach producentów – łatwo sprawdzisz dostępne wersje, kolory, wymiary, a dzięki zawartym w aplikacji danym teleadresowym, szybko połączysz się z doradcą technicznym, który pomoże dopasować optymalne rozwiązanie dla Twojego domu.

BAZA KONTAKTÓW
Kierownik budowy, inspektor nadzoru, elektryk, montażysta, tynkarz – telefony do wszystkich osób zaangażowanych w Twoją budowę, czytelnie przyporządkowane do konkretnych etapów – łatwa komunikacja i wymiana informacji z niezbędnymi wykonawcami – dzwonisz, pytasz, potwierdzasz, konsultujesz, rozwiewasz wątpliwości! Zawsze, gdy będziesz potrzebował dodatkowych informacji, uzyskasz profesjonalną pomoc – dzięki aplikacji mobiDOM, na każdym etapie otrzymasz kontakt do architekta oraz doradcy technicznego z danej dziedziny – fachowe wsparcie zawsze pod ręką.

GRA
Każda Twoja aktywność w aplikacji to punkty! Buduj, graj, korzystaj! Ciesz się mocą korzyści, które płyną z użytkowania aplikacji! Zaangażuj całą rodzinę – budujcie i bawcie się razem!
Dodawaj wpisy oraz zdjęcia, udostępniaj produkty – zbieraj odznaki, zdobywaj poziomy, wygrywaj rabaty! Wyprzedź innych w wyścigu o miano najlepszego budowniczego!

Aplikacja mobiDOM – budowa domu jeszcze nigdy nie była tak przyjemna!
mobiDOM is an application designed for smartphones and tablets, which helps to build a house - a guide, a log building and contact database in one.
With the free application mobiDOM get:
1. Access to a comprehensive guide and a compendium of knowledge of how to build a house
2. Practical planner and organizer, a step-by-step guides you through every step of the construction project
3. Mobile log construction, where you can store all necessary information and document the progress of work in the form of photographs
4. collection of contacts to architects and technical consultants in the industry - expert professional assistance at every stage of construction
5. attractive game where you collect points, you gain levels and receive prizes!

 Change the construction of a house in the adventure! Install the free application mobiDOM!

Application mobiDOM are:

KNOWLEDGE BASE
MobiDOM application is a comprehensive guide for investors building a house - a solid portion of the knowledge presented in an accessible and friendly manner. In the application, you will find a detailed plan to build a list of to-do step by step, and also answers to frequently asked questions - where to start building? What to remember? What materials to buy? What you need to check on that stage? What kind of artist are needed? What are their responsibilities? What work schedule? What is recommended by specialists? The applications are waiting for you also information on best practices and technologies, architects valuable tips and practical instruction from industry experts.

LOG BUILDING
The heart of the application - an interactive diary that organizes the entire building. Space for notes, photos, documents, contacts, and all the information related to your building - a chronicle and a photoblog in one. Thanks to regularly conducted entries, you can watch the progress, document their progress and, if necessary - quickly return to a specific date and check, for example. Where the cables installation. For the entry you can add photos of documents related to the particular stage, including an agreement with the contractor, the acceptance protocol works, or invoice for purchased construction materials - thanks to the application mobiDOM all information related to the construction of your home will be always at hand!

RECOMMENDED COMPANIES AND PRODUCTS
In the application, you will find a set of companies and products recommended by architects - only the best and proven solutions. With this application mobiDOM at every stage of construction you will receive information about featured products that are characterized by durability, quality and energy-saving parameters. Using an application, quickly and efficiently move to additional content on the producers - easily check available versions, colors, dimensions, and thanks contained in the application teleadresowym quickly connect a technical consultant who will help match the optimum solution for your home.
 
BASE CONTACT
Construction manager, inspector, electrician, editor, plasterer - calls to all the people involved in your building, clearly assigned to specific stages - easy communication and exchange of information with the necessary contractors - are calling, asking you confirm consult, dispelling doubts! Whenever you need additional information, you get professional help - thanks to mobiDOM applications at each stage receive a contact to the architect and technical adviser of the field - professional support always at hand.

THE GAME
Each of your activity in your application the points! Build, play, enjoy! Enjoy the power of benefits that accrue from the use app! Involve the whole family - built up and have fun together!
Add entries and photos, share products - collect badges, earn levels, win discounts! Stay ahead in the race for the title of best builder!

Application mobiDOM - building a house has never been so fun!
Read more
Collapse
Loading…

What's New

Drobne poprawki
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
April 27, 2018
Size
9.3M
Installs
5,000+
Current Version
1.3.4
Requires Android
4.0 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users Interact
Permissions
Offered By
ARCHIPELAG Pracownia Projektowa
Developer
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG ul. Smoluchowskiego 56/3 50-372 Wrocław
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.