Aplikacja Mobilna Leader100

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Aplikacja Mobilna Leader100 umożliwia rodzicom, opiekunom, wychowawcom, nauczycielom i uczniom dostęp do materiałów Programu Leader100 w wersji mobilnej w języku polskim, dostępnych też jako PDF w języku polskim i hiszpańskim na stronach www.leader100.pl / .es. Są tam wszystkie informacje o Fundacji i Programie Leader100. Czerpiąc z kilkuletnich bogatych doświadczeń tysięcy użytkowników Fundacja rozpoczęła prace nad Aplikacją mobilną. Po roku intensywnych prac powstała Aplikacja Leader100, która ułatwi oraz upowszechni dostęp -wszystkim i wszędzie- do Programu Leader100 używanego wcześniej prawie wyłącznie w szkołach w Polsce i Hiszpanii.

Leader100 to program, posiadający narzędzia i materiały pomagające rozwojowi dobrych i przydatnych nawyków i kompetencji u dzieci i młodzieży. Celem fundacji edukacyjnej Leader100 jest udostępnienie materiałów wspierających kształtowanie kompetencji, postaw, cnót, zdolności i nawyków. Skuteczność Programu opiera się na klasycznych, wypróbowanych i sprawdzonych metodach i radach wychowawczych udostępnianych dla wszystkich przy użyciu nowych technologii. Program Leader100, w chwili obecnej, jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży od 10 do 18 lat, ma za zadanie przygotować młodego człowieka do wzięcia odpowiedzialności za swoje życie i jego otoczenie. Materiały dla Rodziców, Wychowawców i Nauczycieli w Programie są za darmo natomiast dla nowych użytkowników są dostępne na początku za darmo i potem na podstawie symbolicznego abonamentu, który Fundacja przeznaczy m.in. na rozszerzenie Programu dla dzieci w wieku od 2 lat.

Aplikacja Leader100 ma dwa profile użytkowników, które wybiera się przy ładowaniu aplikacji do telefonu lub tabletu: dla młodej osoby (Ucznia) i dla dorosłej osoby (Rodzica/Wychowawcy/Opiekuna/Coacha/Nauczyciela), ponieważ w Programie Leader100 uczniowie ze wsparciem dorosłych pracują nad kompetencją bieżącego miesiąca. Każdy z użytkowników posiada indywidualny dostęp do Aplikacji, umożliwiający pobranie lub przeglądanie materiałów potrzebnych do pracy w bieżącym miesiącu, odpowiednich do roli użytkownika. Te role podzielone są na: I. „Uczeń”: dziecko lub młoda osoba, która rozwija swoje nawyki i kompetencje z pomocą Programu Leader100; II. „Rodzice”, włączając opiekunów prawnych Ucznia; oraz III. „Wychowawca”: każda osoba, która pomaga Uczniowi i ich Rodzicom w edukacji i wychowaniu np. nauczyciel, wychowawca klasy, trener, coach, opiekun, tutor, drużynowy, mentor, bliski krewny, itp.

Jak korzystamy z Aplikacji Leader100:
Raz w miesiącu pobiera się materiały miesiąca do rozwoju nawyków i kompetencji. Dalej można korzystać z materiałów bez Internetu.
- Jeżeli jesteś opiekunem Ucznia (tj. Rodzicem, Wychowawcą, Coachem, Nauczycielem itp.), będziesz miał dostęp do materiałów wspierających jego lub jej pracę nad sobą i rozwój w bieżącym miesiącu. Są to następujące materiały: „Co dostają uczniowie”, „Do Pracy w Grupie”, ciekawe artykuły w ramach „Biblioteki Arystotelesa”, "Sugestie dla Rodziców, Opiekunów i Nauczycieli", "Sugestie na rozmowy Rodzice-Wychowawca" i "Wychowawca-Uczeń", „Lista Nawyków i Kompetencji”, etc.
- Jeżeli jesteś Uczniem, Aplikacja w „Menu Ucznia” zaproponuje Tobie kolejne kroki w rozwoju nawyków i kompetencji: 1. Rozwiązanie „Ankiety” na początku miesiąca celem samooceny i poznania Twojego poziomu wykształcanego nawyku. 2. Pozwoli również sformułować „Moje Cele” do ćwiczeń na co dzień oraz „Plan Treningu”, by rozwijać nawyk w następnych tygodniach. 3. W dalszej części miesiąca można uzupełniać swoje rezultaty w „Mój Trening” oraz można robić notatki, które pomogą w czasie rozmowy z wychowawcą/coachem. Uczeń ma również do dyspozycji inne materiały merytoryczne: artykuły z „Biblioteki Arystotelesa”, materiały "Do pracy w grupie", "Sugestie na rozmowy Uczeń-Coach", itp.

Pytania i sugestie można wysłać na info@leader100.pl. Zapraszamy na www.leader100.pl i serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Aplikacji Leader100!
Leader100 Mobile application enables parents, guardians, educators, teachers and students access to materials Leader100 Programme mobile version in Polish, also available as a PDF in Polish and Spanish pages www.leader100.pl / .es. There are all information about the Foundation and Program Leader100. Drawing from several years of rich experience of thousands of users Foundation began work on mobile applications. After a year of intensive work created Leader100 application that will facilitate and disseminate -wszystkim and everywhere-access to the Program Leader100 previously used almost exclusively in schools in Poland and Spain.

Leader100 this program, having the tools and materials to help the development of good and useful habits and skills in children and adolescents. Leader100 aim of the foundation is to provide educational support materials of competencies, attitudes, virtues, skills and habits. Program effectiveness is based on the classic, tried and tested methods and boards of education available for everyone using new technologies. The program Leader100, at present, is designed for children and young people from 10 to 18 years, it aims to prepare young man to take responsibility for his life and his surroundings. Materials for Parents, Educators and Teachers in the program are free while for new users is available for free in the beginning and later on the basis of token subscription, which the Foundation will allocate, among others, to extend the program for children aged 2 years.

Leader100 application has two user profiles that are selected when loading applications to your phone or tablet: for young people (Student), and for an adult (parents / educators / Guardian / Coach / Teacher) because Leader100 Program with the support of adult students working on competence of the current month. Each user has individual access to the Application that allows to download or view the material needed to work in the current month, appropriate to the role. These roles are divided into: I. "Apprentice": a child or young person who develops his habits and skills with the help of Leader100 Programme; II. "Parents," including legal guardians Student; and III. "Teacher" means any person who assists students and their parents in the education and upbringing eg. A teacher, the class teacher, trainer, coach, tutor, tutor, team, mentor, a close relative, etc.

How to use the Application Leader100:
Once a month we collected materials a month to develop habits and skills. Next, you can use the materials without the Internet.
- If you are a caregiver Student (ie. A parent, educator, coach, teacher, etc.), You will have access to materials supporting his or her work on themselves and develop in the current month. These include the following materials: "What the students get," "The Work Group", interesting articles under the "Library Aristotle", "Suggestions for Parents, Guardians and Teachers", "Suggestions for Parents-teacher conversation" and "teacher-student "," List habits and Competence ", etc.
- If you are a disciple, application in "Menu Apprentice" propose to you the next steps in the development of habits and competences: 1. Solution "Surveys" at the beginning of the month purpose of self-esteem and knowledge of your level of wykształcanego habit. 2. It will also formulate "My Goals" to exercise every day and "Training Plan" to develop the habit in the next few weeks. 3. Later in the month, you can supplement your results in the "My Training" and you can make notes to help during a conversation with the class teacher / coach. A student has also relate to substantive materials: articles of "Libraries Aristotle" materials "to work in a group", "Suggestions to talk Student-Coach", etc.

Questions and suggestions can be sent to info@leader100.pl. We invite you to www.leader100.pl and would like to thank all those who contributed to the Leader100 Application!
Read more
4.0
4 total
5
4
3
2
1
Loading...

Additional Information

Updated
May 12, 2015
Size
9.2M
Installs
100+
Current Version
1.2
Requires Android
2.3.3 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Leader100 - Fundacja www.leader100.pl
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.