Od Słowa do Życia

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Prezentowana Aplikacja zrodziła się z pragnienia podzielenia się bogactwem słowa, które otrzymujemy każdego dnia w liturgii. Jest ona także konkretną odpowiedzią na zaproszenie wyrażone w Konstytucji o Liturgii Soboru Watykańskiego II, aby „wierni czynnie uczestniczyli w obrzędach liturgicznych, ponieważ tego właśnie domaga się sama liturgia” (por. KL 14). Dlatego też mamy nadzieję, że tym, którzy będą z niego korzystali nasza aplikacja pomoże w bardziej świadomym, a przez to pełniejszym i czynnym uczestniczeniu w liturgii.

Tytuł „Od Słowa do Życia” wskazuje drogę, którą mamy do pokonania. Słowo, które słyszymy w liturgii – nie tylko w czytaniach, ale również to, które w naszym imieniu jest wypowiadane przez kapłana w formie modlitw – ma stawać się naszym życiem, ma je przemieniać i kształtować. Dlatego też proponujemy, aby spotkanie ze słowem odbywało się na trzech płaszczyznach:

umysłu – który przez uważne czytanie i słuchanie słowa otwiera się na zawartą w nim prawdę;

woli – która jest wzmacniana przez rozważanie słowa przy pomocy zamieszczonego na wstępie ogólnego wprowadzenia do całej liturgii i rozważania po każdym czytaniu, dzięki czemu zostajemy ugruntowani w pragnieniu podążania za Jezusem, który jest drogą i wskazuje nam swoim życiem właściwy kierunek;

serca – które poruszone słowem będzie się rozpalało miłością do Jezusa Mistrza i braci oraz sióstr. A miłość ta wyrazi się przez podjęcie konkretnego działania w życiu.

Pomocą w rozpoznaniu, jakie to ma być działanie, mogą być zarówno pytania, które można znaleźć na końcu każdego dnia, jak również nasze własne poruszenia serca.

W aplikacji zostały także umieszczone dodatkowe teksty, które mogą pomóc w lepszym przeżywaniu liturgii i osobistej modlitwy: teksty prefacji i modlitw eucharystycznych, które stanowią integralną część liturgii Mszy św. – warto poświęcić trochę czasu na rozważanie również tych tekstów, aby i one stawały się inspiracją do modlitwy płynącej z serca. Ponadto modlitwy poranne i wieczorne, modlitwę do św. Michała Archanioła. Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa, do Najdroższej Krwi, do Najświętszego Imienia Jezus a także Litanię Loretańską do Najświętszej Maryi Panny oraz rozważania różańcowe.

Pragniemy życzyć, aby nasza aplikacja stała się pomocą również dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć w codziennej liturgii, a chcą się nią ubogacić, zrozumieć ją i pogłębić jej znaczenie w swojej codziennej modlitwie. Mamy nadzieję, że wszystkim z niej korzystającym aplikacja będzie towarzyszyć w różnych sytuacjach dnia codziennego: podczas dojazdów do pracy, do szkoły, na uczelnię, a przede wszystkim podczas codziennych spotkań z Panem.

Sama aplikacja jest bezpłatna, ale dostęp do pewnych jej części takich jak komentarze czy wprowadzenia do czytań jest płatna. Ma to pomóc nam ją utrzymać i dostosowywać jej treści do potrzeb osób, które korzystają zarówno z aplikacji jak też z tradycyjnej, drukowanej wersji naszego miesięcznika liturgicznego „Od Słowa do Życia”.
The application presented was born of the desire to share the richness of the word that we receive every day in the liturgy. It is also a concrete response to the invitation expressed in the Constitution on the Liturgy of the Second Vatican Council that "the faithful actively participate in liturgical celebrations, because this is what the liturgy itself demands" (see KL 14). Therefore, we hope that our application will help in a more conscious and thus more complete and active participation in the liturgy.

The title "From Words to Life" indicates the path we have to overcome. The word that we hear in the liturgy - not only in the readings, but also the one that is spoken on our behalf by the priest in the form of prayers - is to become our life, to transform and shape it. Therefore, we propose that the meeting with the word should take place on three levels:

the mind - which, by carefully reading and listening to the word, opens itself to the truth contained in it;

the will - which is strengthened by considering the word with the help of the general introduction to the whole liturgy and consideration after each reading, thanks to which we are grounded in the desire to follow Jesus who is the way and shows us his life in the right direction;

hearts - which, moved by the word, will be kindled with love for Jesus, the Master and brothers and sisters. And this love will be expressed by taking a concrete action in life.

Help in recognizing what action to do is both questions that can be found at the end of each day, as well as our own movements of the heart.

The application also includes additional texts that can help in better experiencing the liturgy and personal prayer: texts of Eucharistic preferences and prayers that form an integral part of the Liturgy of the Mass. - it is worth taking some time to consider these texts too, so that they too become an inspiration for the prayer that comes from the heart. In addition, morning and evening prayers, a prayer to Saint. Michael the Archangel. A litany to the Sacred Heart of Jesus, to the Precious Blood, to the Most Holy Name of Jesus, as well as the Litany of Loreto to the Blessed Virgin Mary and rosary meditations.

We would like to wish that our application will also help those who can not participate in the daily liturgy and want to enrich it, understand it and deepen its meaning in their daily prayer. We hope that all of its users will be accompanied by the app in various everyday situations: during commuting to work, to school, to the university, and above all during everyday meetings with the Lord.

The application itself is free, but access to certain parts such as comments or readings is payable. This is to help us maintain it and adapt its content to the needs of people who use both the application and the traditional, printed version of our monthly liturgical magazine "From the Word to Life".
Read more
Collapse
Loading...

What's New

Publikacja wersji 1.0
Pragniemy życzyć, aby nasza aplikacja stała się pomocą w codziennej liturgii, jak również dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć, a chcą się nią ubogacić, zrozumieć ją i pogłębić jej znaczenie w swojej codziennej modlitwie.
Mamy nadzieję, że dzięki tej formie będzie można zabrać ze sobą wszędzie i skorzystać z niej w różnych sytuacjach dnia codziennego: podczas dojazdów do pracy, do szkoły, na uczelnię, a przede wszystkim podczas codziennych spotkań z Panem.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
April 6, 2019
Size
Varies with device
Installs
100+
Current Version
Varies with device
Requires Android
Varies with device
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
In-App Purchases
Permissions
Offered By
Edycja Świetego Pawła
Developer
Edycja Świętego Pawła ul. Św. Pawła 13/15 42-221 Częstochowa
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.