PORTFEL SGB

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Dzięki aplikacji Portfel SGB masz możliwość sprawdzenia środków dostępnych dla karty płatniczej wydanej w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej, podglądu historii transakcji dokonanych kartą, a przypadku posiadania karty mobilnej - dokonywania szybkich płatności zbliżeniowych za pomocą Twojego telefonu.


Funkcjonalności aplikacji Portfel SGB:
- możliwość dodania w aplikacji każdej karty płatniczej wydanej Banku należącym do Spółdzielczej Grupy Bankowej,
- możliwość sprawdzenia środków dostępnych dla karty
- podgląd historii transakcji dokonanych kartą,
- szybkie płatności telefonem (w przypadku posiadania karty mobilnej),
- możliwość zmiany kodu dostępu do aplikacji,
- podgląd szczegółów karty kredytowej (limit kredytowy, minimalna kwota do spłaty, termin spłaty kwoty minimalnej itp.), jeśli użytkownik aplikacji nie posiada takich informacji w ramach usługi bankowości elektronicznej,
- włączanie/wyłączanie płatności automatycznych do karty mobilnej,
- informacja o liczbie transakcji możliwych do dokonania kartą mobilną bez dostępu do Internetu,
- możliwość ręcznej aktualizacji kluczy niezbędnych do dokonania transakcji.
Wymagania formalne:
- posiadanie w Banku należącym do Spółdzielczej Grupy Bankowej co najmniej jednej karty wydanej na podstawie umowy,
- aktywacja aplikacji Portfel SGB w telefonie,
- akceptacja Warunków korzystania z Portfela SGB (treść dostępna jest na stronie internetowej www.sgb.pl oraz w Bankach należących do Spółdzielczej Grupy Bankowej )
- akceptacja Umowy licencyjnej w przypadku dodawania karty mobilnej (treść dostępna jest na stronie internetowej www.sgb.pl/hce oraz w Bankach należących do Spółdzielczej Grupy Bankowej oferujących kartę mobilną).
Wymagania techniczne:

- system Android w wersji minimum 4.4,
- dostęp do Internetu w momencie aktywacji aplikacji Portfel SGB,
- telefon z funkcją NFC (dotyczy tylko kart mobilnych).

Karta mobilna umożliwia dokonywanie szybkich i wygodnych płatności zbliżeniowych za pomocą Twojego telefonu w każdym punkcie handlowo-usługowym w kraju i zagranicą, akceptującym transakcje zbliżeniowe Visa. Aplikacja wykorzystuje technologię HCE dzięki czemu jest całkowicie niezależna od operatorów telefonii komórkowej i posiadanej karty SIM (nie trzeba posiadać karty SIM NFC). Aby zostać posiadaczem karty mobilnej wystarczy pobrać bezpłatną aplikację Portfel SGB i udać się do najbliższej placówki Banku należącego do Spółdzielczej Grupy Bankowej oferującej karty mobilne (najbliższą placówkę Banku należącego do Spółdzielczej Grupy Bankowej znajdziesz na www.sgb.pl), gdzie po dopełnieniu formalności otrzymasz komplet danych do aktywacji na Twoim telefonie. Aby dokonać transakcji niezbędne jest włączenie komunikacji NFC i zbliżenie telefonu z odblokowanym ekranem do czytnika kart zbliżeniowych, jeśli w aplikacji masz włączone „płatności automatyczne’’. Jeżeli ta opcja jest wyłączona, to należy zalogować się do aplikacji i wybrać opcję „zapłać”dostępną pod wizerunkiem karty mobilnej. Do dokonywania transakcji dostęp do Internetu nie jest potrzebny, jednak jest konieczny w przypadku wygaśnięcia ważności kluczy niezbędnych do dokonywania transakcji lub ich wyczerpania.
Szczegóły oferty, w tym informacje o opłatach i prowizjach, dostępne są w placówkach Banków należących do Spółdzielczej Grupy Bankowej, mających w swojej ofercie karty mobilne.

UWAGA:
W celu zachowania maksymalnego poziomu bezpieczeństwa w korzystaniu z aplikacji Portfel SGB pamiętaj o:
- instalacji i bieżącej aktualizacji oprogramowania antywirusowego w telefonie,
- instalowaniu w telefonie wyłącznie aplikacji pobranych z Google Play pochodzących od zaufanych i znanych dostawców.

Więcej informacji na stronie www.sgb.pl

Sprzedawca:
SGB-Bank S.A.
ul. Szarych Szeregów 23a
60-462 Poznań

Odwiedź witrynę www.sgb.pl
Napisz e-maila: call.center@sgb.pl
With SGB wallet you can check the funds available for the payment card issued in the framework of the Cooperative Banking Group, viewing the history of card transactions, and if you have a mobile card - make fast contactless payments using your mobile phone.


SGB ​​wallet functionality:
- the ability to add applications in each payment card issued Bank belonging to the Cooperative Banking Group,
- the ability to check the funds available for the card
- view the history of card transactions,
- quick phone payment (if you have a mobile card)
- the ability to change the access code to the application,
- view details of a credit card (credit limit, minimum amount to repay, the repayment amount of the minimum, etc.), If the user application does not have such information in the context of electronic banking services,
- enable / disable the automatic payment cards for mobile
- information on the number of transactions possible to make a card without mobile access to the Internet,
- the ability to manually rekey necessary for the transaction.
Formal requirements:
- possession of the Bank belonging to the Cooperative Banking Group at least one card issued under the contract,
- activation of SGB wallet on your phone,
- acceptance of the Terms of SGB Portfolio (content is available on the website and in the www.sgb.pl Banks belonging to the Cooperative Banking Group)
- acceptance of the License Agreement in the case of adding a card to the mobile (the content is available on the website and in the www.sgb.pl/hce Banks belonging to the Cooperative Banking Group offering mobile card).
Technical requirements:

- Android version 4.4 minimum,
- access to the Internet at the moment of activation Wallet SGB,
- NFC-enabled phone (mobile cards only).

Mobile card allows you to make fast and convenient contactless payments using your mobile phone at any point of sale in the country and abroad, accepting Visa transactions proximity. The application uses technology HCE so it is completely independent of mobile operators and SIM card (no need to have NFC SIM card). To become a cardholder simply download the free mobile application portfolio SGB and go to the nearest branch of the Bank belonging to the Cooperative Banking Group offers mobile cards (the nearest branch of the Bank belonging to the Cooperative Banking Group, please www.sgb.pl), where he will receive a set of formalities to activate the data on your phone. To make a transaction is necessary to enable NFC and close the phone unlocked screen to the reader, if you have the application on "automatic payments ''. If this option is disabled, you must be logged in to the application and select the "pay" option under the image of the mobile card. For transactions Internet access is not required, but it is necessary in the case of expiry of the keys necessary for the transaction or exhausted.
Details, including information on fees and commissions are available in institutions Banks belonging to the Cooperative Banking Group, capable of offering mobile card.

WARNING:
In order to maintain the maximum level of safety in the use of SGB wallet, be sure to:
- installing and updating anti-virus software running on your phone,
- installing phone only application downloaded from Google Play coming from the trusted and well-known suppliers.

More information on www.sgb.pl

Dealer:
SGB-Bank SA
ul. Gray Ranks 23a
60-462 Poznan

Visit www.sgb.pl
Write e-mail: call.center@sgb.pl
Read more
Collapse
3.4
207 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Drobne usprawnienia
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
November 3, 2018
Size
6.6M
Installs
10,000+
Current Version
2.0.3-1810181444
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Digital Purchases
Permissions
Offered By
SGB-Bank S.A.
Developer
ul. Szarych Szeregów 23a 60-462 Poznań
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.