Atrax4 KT4

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

1. Aby korzystać z aplikacji mobilnej, Użytkownik musi posiadać aktywne konto w systemie ATRAX4 z uprawnieniami do korzystania z aplikacji Atrax4 KT4, zaś uruchomienie aplikacji z uwzględnieniem wyżej opisanych wymagań technicznych, odbywa się poprzez wygenerowanie loginu i hasła w systemie ATRAX4 i posłużenie się tymi danymi przy logowaniu do aplikacji Atrax4 KT4.

2. Korzystanie z aplikacji mobilnej nie wymaga podania jakichkolwiek danych osobowych. Ewentualne przetwarzanie danych osobowych może odbywać się wyłącznie w celu realizacji umowy i dotyczyć wyłącznie danych Użytkowników systemu ATRAX4 tj. pracownicy i kierowcy (o ile dane te mają charakter danych osobowych) i odbywa się w zgodzie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). Właściciel zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych.

3. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności proszę nie instalować aplikacji lub ją odinstalować. Trwałe usunięcie aplikacji z urządzenia mobilnego jest równoznaczne z zakończeniem korzystania z aplikacji.

* 8 wersji językowych (angielska, czeska, francuska, hiszpańska, niemiecka, polska, rosyjska, ukraińska).
* Możliwość zalogowania do aplikacji KT4 dwóch kierowców, z opcją przełączania się między użytkownikami, bez konieczności przelogowania.
* W pełni konfigurowalne menu boczne i menu statusów i czynności - klient decyduje co, jak i gdzie ma się wyświetlać.
* Nawigacja SYGIC Transport zintegrowana z aplikacją KT4 - nie ma konieczności przełączania między aplikacjami.
* Możliwość zdalnego odczytywania plików DDD z karty kierowcy - kierowca nie musi pojawiać się w biurze firmy, aby dopełnić obowiązku przekazania danych (urządzenie musi obsługiwać USB OTG).
* Komunikacja KT4 z aplikacją mobilną Atrax4Mobile.
* Ciągła i archiwizowana komunikacja kierowcy ze spedytorem niezależnie od miejsca jego pobytu, możliwość przesyłania załączników (zdjęcia, dokumenty w każdym formacie) w czasie rzeczywistym, z prędkością SMS.
* Obsługa zleceń transportowych (przesyłanie przez spedytora do kierowcy zleceń wraz z zaplanowanymi trasami oraz automatyczne zwrotki od kierowcy do spedytora o statusach zlecenia).
* Aplikacja KT4 umożliwia zdalne wyznaczanie przez spedytora trasy i przesyłanie jej do kierowcy.
* KT4 pozwala prowadzić kierowcę drogą dokładnie taką, jaka została wyznaczona przez spedytora w systemie ATRAX4 lub określoną poprzez wskazanie punktu docelowego czy adresu wg parametrów mapy. Poprzez zastosowanie nowej technologii, w sytuacji gdy pojazd zboczy z wyznaczonej trasy, nawigacja nie będzie szukała innej drogi a będzie próbowała "dociągnąć" pojazd na wyznaczoną trasę.
* Funkcja elektronicznej karty drogowej pozwala wyeliminować prowadzenie i składowanie tradycyjnych kart drogowych wypełnianych przez kierowcę, umożliwiając rozliczanie kilometrów ładownych i pustobiegów, zarówno w kraju jak i za granicą.
* Kierowca może wybrać i określić stan wszystkich czynności i status pojazdu adekwatny do sytuacji np.: załadunek, rozładunek, awaria, odpoczynek, prom, itp. Informacje są od razu zapisane w systemie, co ułatwia spedytorowi sprawne zarządzanie flotą pojazdów.
* Kierowca może zarejestrować koszty, jakie poniósł podczas trasy (np. parking, tankowanie, myjnia, autostrady, itp.).
* Wszystkie dane są zapisywane i magazynowane w programie. Istnieje również możliwość ich eksportu do Excela czy PDF. Dzięki temu odszukanie potrzebnych informacji zajmuje chwilę, a rozliczenie kierowcy jest możliwe w momencie zakończenia przez niego pracy.
1. To use the mobile application, the User must have an active account in the ATRAX4 system with the authorization to use the Atrax4 KT4 application, and launching the application taking into account the above-described technical requirements, is done by generating a login and password in the ATRAX4 system and using this data when logging in to the Atrax4 KT4 application.

2. Using the mobile application does not require providing any personal data. Any processing of personal data may take place only for the purpose of the contract and refer only to users of the ATRAX4 system, ie employees and drivers (if these data are personal data) and in accordance with the provisions of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016 / 679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and the repeal of Directive 95/46 / EC ("RODO"). The owner provides appropriate technical and organizational measures to protect personal data.

3. If you do not agree to this privacy policy, please do not install the application or uninstall it. Permanent removal of an application from a mobile device is tantamount to terminating the use of the application.

* 8 language versions (English, Czech, French, Spanish, German, Polish, Russian, Ukrainian).
* The ability to log in to the KT4 application of two drivers, with the option of switching between users, without the need to override.
* Fully configurable side menu and menu status and actions - the customer decides what, how and where to display.
* SYGIC navigation Transport integrated with the KT4 application - there is no need to switch between applications.
* The ability to read DDD files remotely from the driver card - the driver does not have to appear in the company's office to fulfill the obligation to provide data (the device must support USB OTG).
* KT4 communication with the Atrax4Mobile mobile application.
* Continuous and archived communication of the driver with the shipper regardless of where he is staying, the ability to send attachments (photos, documents in any format) in real time, with the speed of SMS.
* Handling transport orders (sending orders by the shipper to the driver along with planned routes and automatic verbs from the driver to the forwarder with the status of the order).
* The KT4 application enables the forwarding agent to route remotely and send it to the driver.
* KT4 allows the driver to drive the route exactly as it was determined by the forwarder in the ATRAX4 system or determined by indicating the destination or address according to the map parameters. By using the new technology, in a situation when the vehicle slopes from the designated route, the navigation will not look for another way and will try to "tighten" the vehicle to the designated route.
* The electronic road card feature allows you to eliminate the driving and storage of traditional road cards filled by the driver, enabling settling kilometers of load and emptying, both at home and abroad.
* The driver can choose and determine the status of all activities and vehicle status adequate to the situation, eg: loading, unloading, breakdown, rest, ferry, etc. Information is immediately stored in the system, which facilitates the efficient forwarding of the fleet of vehicles.
* The driver can register the costs he incurred during the route (eg parking, refueling, car wash, motorways, etc.).
* All data is saved and stored in the program. There is also the possibility of exporting them to Excel or PDF. As a result, finding the information you need takes a while, and the driver's settlement is possible at the end of work.
Read more
Collapse
5.0
3 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

- dodane pole "foreignOrderId" do zleceń
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
February 12, 2019
Size
27M
Installs
100+
Current Version
1.0.5
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
TRONIK Sp.k.
Developer
TRONIK Sp.k. ul. Radarowa 6A 02-137 Warszawa
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.