CallPay Usługi

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

CallPay udostępnia nową, rewolucyjną wersję aplikacji CallPay Usługi do zakupu biletów komunikacji miejskiej.

Aplikacja znacznie upraszcza proces zakupu biletu. Nie jest już konieczne doładowanie Wirtualnej Portmonetki, nie trzeba wymyślać nowych haseł, czy zakładać kolejnego konta, wystarczy zainstalować aplikację, potwierdzić swój numer telefonu i już można kupować bilety płacąc np.: BLIKiem, kartą lub przelewem.

Na instalację i zakup biletu wystarczą 4 minuty - więc można to nawet zrobić na przystanku, tuż przed przyjazdem autobusu lub tramwaju !!!


Jak działa aplikacja:

1. Autoryzacja użytkownika:
Podczas pierwszego użycia aplikacji CallPay Usługi konieczne jest zweryfikowanie numeru telefonu.
Po uruchomieniu aplikacji zostaniemy poproszeni o wpisanie numeru telefonu smartfona, na którym została zainstalowana aplikacja CallPay Usługi. Na ten numer zostanie wysłany specjalny kod.
Po otrzymaniu kodu w wiadomości SMS zostanie on automatycznie wprowadzony do aplikacji i wyświetlony na ekranie. Wystarczy kliknąć „Dalej”, a aplikacja zostanie zautoryzowana.
W przypadku braku otrzymania wiadomości SMS, należy dokładnie sprawdzić, czy podany numer telefonu jest prawidłowy. Jeżeli nie, procedurę autoryzacji można ponowić wpisując prawidłowy numer.
Po wykonaniu autoryzacji, podczas kolejnych uruchomień aplikacji, nie będzie już konieczności wpisywania kodu. Na ekranie zawsze pojawi się nasz numer (na który aktualnie jest zarejestrowana aplikacja). Pod numerem wystarczy klikną „Wejdź” aby uruchomić aplikację.


2. Wybór lokalizacji:
Aplikacja CallPay Usługi pozwala na dwa rodzaje wyboru miast, w których chcemy korzystać z usług CallPay:
- lokalizacja automatyczna, polega na sprawdzaniu naszej lokalizacji za każdym razem, w chwili uruchomienia aplikacji. Wtedy aplikacja automatycznie wybiera miasto w którym się znajdujemy. Gdy jesteśmy w mieście, gdzie CallPay nie świadczy swoich usług stosowna informacja jest wyświetlana na na ekranie.
- lokalizacja ręczna, polega na wybraniu przez użytkownika z listy, miasta, w którym CallPay świadczy swoje usługi i zapisanie tego wyboru na stałe w aplikacji, do momentu kolejnej ręcznej zmiany.


3. Zakup biletu:
Po kliknięciu przycisku „Zakup biletu” wybieramy rodzaj biletu dostępnego w danym mieście.
Następnie pojawia się ekran z informacją o wyborze rodzaju płatności. Zawsze dostępne są następujące rodzaje płatności:
Karta Płatnicza,
Przelew bankowy
BLIK
Wirtualna portmonetka

Karta Płatnicza, Przelew bankowy, BLIK nie wymagają zakładania konta w systemie CallPay. Po ich wybraniu wystarczy, że podamy dane karty, zalogujemy się na konto w banku lub wpiszemy kod BLIK i od razu możemy zakupić bilet.
Wirtualna Portmonetka wymaga założenia konta w systemie CallPay (www.callpay.pl) i przelania środków, z których będą opłacane kupowane bilety.


4. Aktywne bilety:
Wybierając tą funkcję dowiemy się jakie mamy w tej chwili zakupione i aktywne (ważne) bilety. Ta funkcja służy także do okazania biletu podczas kontroli.


5. Historia biletów:
Funkcja pozwala wyświetlić wszystkie zakupione, ale już nieaktywnie (nieważne) bilety.
Chcąc powtórnie kupić któryś z biletów, wystarczy kliknąć na wybrany bilet z listy i można od razu dokonać powtórnego zakupu tego samego biletu. Do tej funkcji mamy także szybki dostęp z głównego ekranu, klikając żółtą ikonę w prawym dolnym rogu.


7. Kontrola biletów:
W przypadku kontroli biletów, klikając na głównym ekranie znajdującą się u dołu żółtą ikonkę, natychmiast przenosimy się do ekranu z aktywnymi biletami.
Po wyświetleniu aktywnych biletów należy wybrać ten, który dotyczy kursu, który akurat wykonuje pasażer i kliknąć na niego, a następnie okazać kontrolującemu ekran z informacją o bilecie.


8. Aktywne karty płatnicze:
Na głównym ekranie, u dołu, po lewej stornie znajduje się żółta ikonka. Po jej kliknięciu na ekranie pojawią się informacje o kartach płatniczych, które mamy podłączone do aplikacji. Jeżeli mamy kilka kart, możemy oznaczyć, która jest domyślna.
CallPay provides a revolutionary new version of the application CallPay Services to purchase public transport tickets.

The application greatly simplifies the process of buying a ticket. It is no longer necessary to reload the Virtual Wallets, you do not need to invent new passwords, or assume another account, just install the application, confirm your phone number and you can buy tickets by paying such .: flare, credit card or bank transfer.

The installation and purchase of the ticket enough four minutes - so you can even do it at the bus stop, just before the arrival of the bus or tram !!!


How does the application:

1. User Authentication:
When you first use the application CallPay services it is necessary to verify their phone number.
After launching the application you will be asked to enter a phone number smartphone on which the application has been installed CallPay Services. This number will be sent a special code.
After receiving the code in a text message you will be automatically entered into the application and displayed on the screen. Just click "Next" and the application is successfully authorized.
In the absence of receipt of SMS messages, check carefully whether the phone number is correct. If not, the authorization procedure can be restarted by entering the correct number.
After completing authorization, anytime applications will no longer need to enter the code. On the screen there will always be our number (which is currently registered application). At number simply click "Enter" to launch the application.


2. Choice of locations:
CallPay Application Services allows you to choose from two types of cities in which we want to use the services CallPay:
- Automatic location, is to check our location every time, when you start the application. The application then automatically selects the city in which we find ourselves. When we are in a city where CallPay does not provide its services relevant information is displayed on the screen.
- Location of hand, relies on the user selects from the list, the city where CallPay provides its services and save this selection permanently in the application until the next manual change.


3. Purchase of a ticket:
When you click "Buy Ticket" select the type of ticket available in the city.
Then a screen appears with information about the selection of the type of payment. Always available are the following types of payment:
Credit card,
Bank transfer
BLIK
Virtual purse

Card Payment, Bank Transfer, BLIK not require creating an account on the system CallPay. Once they are selected, it is sufficient that we give card details, log in to your bank account or you type code BLIK and once we buy a ticket.
Virtual Wallet account is required in the system CallPay (www.callpay.pl) and transferring funds from which will be paid for purchased tickets.


4. Active tickets:
By selecting this function we find out what we have at the moment purchased and active (valid) tickets. This function is also used for the production of a ticket during inspection.


5. History of tickets:
This function allows you to display all purchased, but inactive (invalid) tickets.
To re-buy one of the tickets, simply click on the selected ticket from the list and you can immediately make a repeat purchase the same ticket. For this function, we also have quick access to the main screen by clicking the yellow icon in the lower right corner.


7. Ticket control:
In the case of ticket control, clicking on the main screen at the bottom of the yellow icon, immediately move to the screen with active tickets.
When you see the active ticket, select the one that applies to the course, which just carries passengers and click on it, and then turn the checker screen with information about the ticket.


8. Active cards:
On the main screen, bottom, left flounder is a yellow icon. If you click on the screen will show information about payment cards, which we have attached to the application. If you have several cards, we can determine which is the default.
Read more
2.3
313 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Drobne poprawki błędów.
Read more

Additional Information

Updated
October 30, 2018
Size
4.6M
Installs
10,000+
Current Version
1.5.2
Requires Android
4.0 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Digital Purchases
Permissions
Offered By
CallPay sp. z o.o.
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.