Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Aplikacja ODR Olsztyn została stworzona przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie (WMODR) z myślą o rolnikach z województwa warmińsko-mazurskiego.

Główną funkcją aplikacji jest możliwość umawiania się na spotkanie z Doradcą WMODR w gospodarstwie Użytkownika lub w siedzibie Doradcy, a także możliwość dokonania przez Użytkownika zgłoszenia udziału w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez WMODR.

Aplikacja zbudowana jest z kilku modułów.

Moduł „Kontakt z doradcą” - umożliwia Użytkownikowi umówienie się na spotkanie z Doradcą. Użytkownik, dla większej efektywności spotkania, określa zakres tematyczny spotkania. Domyślnie Użytkownik kojarzony jest przez aplikację z Doradcą pracującym na terenie gminy, którą wskazał Użytkownik podczas rejestracji. Niemniej istnieje możliwość wyboru Doradcy z terenu powiatu Użytkownika. Spotkanie może odbyć się gospodarstwie Użytkownika lub w siedzibie Doradcy.

Moduł „Szkolenia” - pozwala Użytkownikowi dokonać zgłoszenia chęci udziału w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez WMODR na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego. Zapisanie na dane wydarzenie odbywa się za sprawą jednego przycisku „Zgłoś chęć udziału”. Informacja o przyjęciu zgłoszenia lub jego odrzuceniu (wraz z powodem odrzucenia), zostanie przesłana Użytkownikowi poprzez aplikację. Użytkownik na dwa dni przed wydarzeniem otrzyma powiadomienie–przypomnienie o temacie, terminie, miejscu odbywania się szkolenia lub konferencji.

Moduł „Mój kalendarz” - to miejsce, w którym automatycznie zapisane zostają informacje o potwierdzonych spotkaniach z Doradcą, szkoleniach i konferencjach, na które zostały przyjęte zgłoszenia chęci udziału Użytkownika, terminach atestów opryskiwaczy i polis ubezpieczeniowych. Użytkownik może ponadto dodać własne wpisy do kalendarza.

Moduł „Zasoby” - pozwala na wprowadzenie terminów atestacji opryskiwaczy oraz terminów polis ubezpieczeniowych. O zbliżających się terminach upływu ważności wymienionych, Użytkownik będzie informowany przez aplikację z wyprzedzeniem dwu-, jednomiesięcznym oraz tygodniowym. Moduł zawiera również kalkulator opłacalności ekonomicznej gospodarstwa rolnego, prognozę pogody pokazywaną na podstawie aktualnej lokalizacji Użytkownika, a także funkcję dodawania notatek tekstowych i głosowych.

Moduł „Informacje” - zawiera dwie sekcje: Aktualności i Wydarzenia. Aktualności – to ważne wiadomości dla branży rolno-spożywczej usystematyzowane wg kategorii: technologia produkcji, ochrona środowiska, PROW, żywność, ekonomika rolnictwa. Wydarzenia mają charakter komunikatów przypominających istotne terminy, np. naboru wniosków, imprez targowych.

Moduł „Powiadomienia” – to zbiór komunikatów dotyczących umawiania się na spotkanie z Doradcą, zgłaszania chęci udziału w szkoleniach i konferencjach, terminów z kalendarza (np. atestacji, polis, własnych wpisów), ogłoszeń konkursów wiedzy dostępnych w aplikacji.

Moduł „Agrofagi” – zawiera komunikaty o wystąpieniu agrofagów. Doradca prowadzący monitoring agrofagów w module tym dokonuje sygnalizacji – wprowadza treść komunikatu, lokalizację (pokazaną na mapie) oraz zdjęcie. Dodatkowo aplikacja zawiera metodyki integrowanej ochrony roślin w formacie pdf.

Użytkownicy aplikacji mogą wziąć udział w konkursach wiedzy organizowanych przez WMODR, a także wyrażać opinie poprzez udostępniane ankiety badające, np.: potrzeby szkoleniowe rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich, jakość imprez targowych.
Olsztyn ODR application was created by the Warmia and Mazury Agricultural Advisory Center, based in Olsztyn (WMODR) with the aim of farmers from the Warmia-Mazury.

The main function of the application is the possibility of arranging a meeting with the Advisor User WMODR the farm or at the headquarters of Advisors, as well as the ability of the user to participate in the training courses and conferences organized by WMODR.

The application is composed of several modules.

Module "Contacting adviser" - allows the user to arrange a meeting with Advisor. The user, for more efficient meetings, determines the thematic scope of the meeting. By default, the user is associated with an application Advisor working in the community, which pointed to user during registration. However, there is a choice of counselors from the county's. The meeting may take place in the farm's headquarters or advisors.

Module "Training" - allows the user to notify desire to participate in training courses and conferences organized by WMODR throughout the Warmia-Mazury. Saving data event takes place thanks to a button "Apply to participate." Information on the receipt of the notification or rejection (including the reason for the rejection) will be sent to you through the application. User two days before the event will receive a notification-reminder about the topic, date, place of event training or conference.

The module "My Calendar" - is a place where are saved automatically confirmed information about the meetings with the advisor, training courses and conferences, which were adopted on the application's desire to participate, dates sprayers certificates and insurance policies. The user may also add your own entries to the calendar.

Module "Resources" - allows the introduction of deadlines and dates of validation sprayers insurance policies. About the upcoming expiry dates listed, you will be informed in advance by the application of two, one-month and one week. The module also includes a calculator economic viability of the farm, the weather forecast shown on the basis of the current location of the user, as well as the function to add text notes and voice messages.

Module "Information" - contains two sections: News and Events. News - This is important news for the agri-food systematized by category: production technology, environmental protection, RDP, food, agricultural economics. Events are of important messages reminding appointments, for example. Call for proposals, trade fairs.

Module "Notifications" - is a collection of messages about arranging a meeting with the Advisor, reporting a desire to participate in training courses and conferences, calendar appointments (eg. Attestation policies, their own entries), announcements of competitions of knowledge available in the application.

Module "Pests" - contains messages about the occurrence of pests. Advisor pests spotter module that performs signaling - introduces the content of the message, the location (shown on the map) and a photo. Additionally, the application includes methods of integrated pest management in pdf format.

Application users can take part in competitions organized by WMODR knowledge, as well as to express opinions through a survey examining available, eg .: training needs of farmers and other rural residents, the quality fairs.
Read more
Collapse
Loading…

Additional Information

Updated
October 21, 2020
Size
38M
Installs
1,000+
Current Version
1.1.4
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
WMODR z siedzibą w Olsztynie
Developer
ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, Polska
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.