Znajdź Wacława

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Wacław - to taki ktoś, kto usilnie chce zabrać głos na każdy temat, totalnie nie wiedząc o co chodzi. Wacław jest jeden i pilnie się ukrywa, tak by nie zostać rozpoznanym...
Zna jedynie kategorię hasła, ale nie samo hasło. Jeśli uda mu się je odgadnąć zanim skończy się gra: WYGRYWA!

Zadaniem pozostałych graczy jest wytypowanie gracza będącego Wackiem. Ale ostrożnie! Wacław nie może dostać zbyt wielu wskazówek, bo wówczas zgadnie hasło i wygra!
Żaden z graczy nie może bezpośrednio zapytać albo przyznać się do nie bycia Wacławem - wówczas gra traci sens a zbyt wylewny gracz przegrywa.


Podstawy:

Minimalna liczba graczy: 3
Długość rozgrywki uzależniona jest od liczby graczy

Zasady Gry:

W tej grze chodzi o to by odgadnąć kto w waszym towarzystwie jest prawdziwym Wacławem.
Wacław w każdej rundzie jest wybierany losowo, i jest to wyłącznie jedna osoba z grupy. Jeśli mamy 4 graczy, to trzech z nich dostanie hasło a czwarty zamiast hasła zobaczy na ekranie jedynie informację: "Jesteś Wacławem" wraz z kategorią hasła.

Cel Gry:

Celem Wacława jest odgadnięcie hasła lub przetrwanie do końca gry pozostając nierozpoznanym. Celem pozostałych graczy jest wytypowanie Wacława przed upływem czasu przeznaczonego na rozgrywkę.

Przygotowanie do gry:

Każdy z graczy musi mieć własnego smartfona, laptopa, tablet lub jakiekolwiek inne urządzenie pozwalające na wejście na stronę znajdzwaclawa.pl lub ściągnąć aplikacje na Androida.

Jeden z graczy jest Hostem gry w tym celu wybiera przycisk Będę Hostem po czym podaje pozostałym graczom PIN.
Pozostali gracze wybierają opcję Przyłącz się a następnie podają otrzymany od hosta PIN.
Po upewnieniu się, że wszyscy gracze dołączyli Host wybiera opcję Rozpocznij grę i rozgrywka automatycznie się rozpoczyna.

Rozgrywka:

Grę rozpoczyna najmłodszy zawodnik, zadając pytanie związane z hasłem (lub jeśli jest Wacławem związane z kategorią) dowolnie wybranemu graczowi. Następnie wytypowany gracz odpowiada na pytanie, po czym to on zadaje pytanie innemu, dowolnie wytypowanemu graczowi. Uwaga! Nie może to być ten sam gracz, który właśnie zadał mu pytanie.
I tak do końca wyznaczonego czasu, po upływie którego Wacław wygrywa. Dlatego tak ważne jest by przed upływem czasu zgadnąć kto jest Wacławem i przeprowadzić głosowanie. Głosowanie może być zainicjowane przez dowolnego gracza (w tym Wacława) w dowolnym momencie rozgrywki. Głosowanie jest ważne jeśli większość graczy głosowała za proponowaną osobą, wtedy gracz, który został wytypowany w głosowaniu musi powiedzieć czy rzeczywiście był Wacławem w tej rozgrywce.

Pytania:

Pytania nie mogą sugerować odpowiedzi, bo Wacław z łatwością odgadnie hasła. Nie mogą też dotyczyć samego hasła np. "Czy hasło jest krótkie" lub "Czy hasło zaczyna się na literę D" Mogą być zarówno otwarte jak na przykład: "Z jakim zapachem kojarzy ci się to miejsce?", albo zamknięte: "Czy lubisz tam przebywać?".
Wacław
Jeśli wylosujesz Wacława postępuj ostrożnie. Nie chcesz się zdradzić wobec pozostałych graczy, więc twoje pytania muszą być ogólne. Na przykład, jeśli wylosowano kategorię "Miejsce", pytając czy "w tym kraju jest ciepło" a hasło brzmiało "Piaskownica" zdradzisz się od razu i przegrasz. Spróbuj formułować pytania w bardziej ogólny sposób, np. "Czy byłeś/aś tam kiedyś?".
Pozostali gracze
Uważaj żeby nie wyjawić Wacławowi zbyt wiele szczegółów. Jeśli hasło brzmi "Piaskownica" a ty zapytasz: "Czy jest tam piasek?" Wacław otrzyma zdecydowanie zbyt wiele informacji, szybko odgadnie hasło i wygra. Zapytaj na przykład: "Czy to miejsce jest odpowiednie dla dzieci?" - wówczas dasz znać innym graczom, że nie jesteś Wackiem, a jednocześnie pomożesz skutecznie wytypować właściwego Wacka.

Punktacja:

Jeśli Wacław odgadnie hasło otrzymuje 3 pkt.
Jeśli graczom nie uda się odgadnąć kto był Wacławem to Wacław otrzymuje 1 pkt.
Jeśli gracze prawidłowo odgadną kto był Wacławem to każdy z nich otrzymuje 1 pkt.
Wacław - is someone who is eager to talk about anything, totally unaware of what's going on. Wacław is one and he hides himself diligently so as not to be recognized ...
He only knows the password category, but not the password itself. If he manages to guess them before the game ends: WIN!

The task of other players is to choose a player who is Wacek. But be careful! Wacław can not get too many tips, because then he will guess the password and win!
None of the players can directly ask or admit not to be Wacław - then the game loses meaning and the overly effusive player loses.


Basics:

The minimum number of players: 3
The length of the game depends on the number of players

Game rules:

This game is about guessing who in your company is the real Wacław.
Wenceslas in each round is chosen randomly, and it is only one person from the group. If we have 4 players, three of them will get a password and the fourth one will see on the screen only the information: "You're Wacław" along with the password category.

Game goal:

Wacław's goal is to guess the password or survive until the end of the game while remaining unrecognized. The goal of the other players is to choose Wacław before the end of the time devoted to the game.

Preparation for the game:

Each player must have their own smartphone, laptop, tablet or any other device that allows to enter the Znajdzwaclawa.pl website or download Android applications.

One of the players is the Game Host for this purpose selects the button I will be Host and then gives the remaining players a PIN.
The remaining players choose the option Join and then give the PIN received from the host.
After making sure that all of the players have joined, Host selects the option Start game and the game starts automatically.

Game:

The youngest player starts the game by asking a question related to the slogan (or if he is Wacław related to the category) to any chosen player. Then the selected player answers the question, after which he asks the question to another, selected player. Attention! It can not be the same player who just asked him a question.
And so until the end of the appointed time, after which Wacław wins. That is why it is so important to guess who Wacław and vote before the lapse of time. Voting can be initiated by any player (including Wacław) at any time during the game. Voting is important if most of the players voted for the proposed person, then the player who was selected in the voting must say whether he was really Wacław in this game.

questions:

Questions can not suggest answers, because Wacław will easily guess the password. They also can not deal with the password itself, eg "Is the password short" or "Does the password begin with the letter D" Can be both open, for example: "With what scent do you associate this place?" Or closed: "Do you like stay there? "
Waclaw
If you draw Wacław, proceed with caution. You do not want to betray the other players, so your questions must be general. For example, if you picked the category "Place", asking if "in this country is warm" and the slogan was "Sandbox" you will betray yourself immediately and lose. Try to formulate questions in a more general way, e.g. "Have you ever been there?".
Other players
Be careful not to reveal too much detail to Wacław. If the password is "Sandbox" and you ask: "Is there sand there?" Wacław will receive far too much information, quickly guess the password and win. Ask for example: "Is this place suitable for children?" - then you will let other players know that you are not Wackie, and at the same time you will help to effectively select the correct Wacek.

Punctation:

If Wacław guesses the password, he receives 3 points.
If the players fail to determine who Wacław was, Wacław receives 1 point.
If the players correctly guess who Wacław was, each of them receives 1 point.
Read more
Collapse
Loading…

What's New

Znajdź Wacława to najlepsza gra towarzyska - świetna na imprezy!
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
March 21, 2019
Size
302k
Installs
100+
Current Version
1.0.0
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users Interact
Permissions
Offered By
WacławTeam
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.