Demokratska stranka

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Serbian

Izgradnja demokratskog društva širenjem slobode i jednakosti građana, socijalna pravda, poštovanje ljudskih i građanskih prava, jačanje vladavine prava, državno uređenje zasnovano na podeli i ravnoteži zakonodavne, izvršne i sudske vlasti uz postojanje i poštovanje opozicije u parlamentu i slobodne kritičke javnosti, stvaranje snažnih, nezavisnih institucija i poštovanje demokratskih procedura pri donošenju odluka, razvoj i podrška civilnom društvu - programski su ciljevi koje je Demokratska stranka objavila pre 25 godina, kao prva opoziciona stranka, na svojoj Osnivačkoj skupštini i nikad ih se nije odrekla.

Sa takvim programom Demokratska stranka se svrstala u grupu najprogresivnijih, modernih partija današnjice baštineći humane i slobodarske vrednosti Evrope. Svih ovih godina Demokratska stranka istrajava u mirotvornoj politici, zalažući se za dijalog i toleranciju, osuđujući diskriminaciju, zločine i govor mržnje, izlažući se, pri tom, napadima represivnih režima.

Demokratska stranka je upornom borbom, okupljajući sve demokratske snage zemlje, izvojevala izbornu pobedu i najvećim demonstracijama koje su zabeležene, odbranila glasove građana i svoju pobedu 5. oktobra 2000. godine. Tom pobedom Demokratske opozicije Srbija je izašla iz režima izolacije, sankcija i isključenosti iz međunarodnih organizacija. To su dela i zasluge Demokratske stranke koje nikakve klevete i organizovane hajke ne mogu opovrći. Demokratska stranka je ponosna na to što sve vlade formirane od tada baštine tekovine i dostignuća petog oktobra, slobode i prava i saradnju sa svetom.

Danas smo suočeni sa dubokom krizom srpske privrede, društva i države, koja se može ublažiti i savladati samo osmišljenim, kompetentnim i pravednim ekonomskim reformama, značajnim podizanjem nivoa obrazovanja i kulture, jačanjem autoriteta nauke i znanja, kao i zdravstvene zaštite. Pluralizam i konkurencija političkih i ekonomskih subjekata i medija moraju biti odbranjeni od vladavine jedne partije i jednog čoveka, od monopola finansijskih oligarha i režimskih medija. Država kao sekularna republika i njene institucije moraju biti odbranjene od svih vidova uzurpacija njenih nadležnosti od strane nedržavnih organizacija i korporacija. Društvo se mora odbraniti od svih oblika nasilja, verbalnog i fizičkog: u porodici, školi, na ulici, na sportskim priredbama, kao i na radnom mestu. Država i društvo moraju podsticati i negovati dijalog i argumentovanu raspravu.

Vapaj za socijalnom pravdom stotina hiljada siromašnih, nezaposlenih i obespravljenih ljudi u Srbiji postaje sve glasniji - to obavezuje Demokratsku stranku, kao stranku socijaldemokratske orijentacije, da se angažuje u borbi za pravedniju raspodelu društvenog bogatstva, za ukidanje enormnih razlika između sveta bogatih i sveta siromašnih, između sveta rada i sveta kapitala. Smatramo da je moralno nedopustivo i društveno i istorijski opasno tako drastično raslojavanje društva povećavanjem jaza između bogatih i siromašnih. Verujemo da samo socijalno odgovorna država, uz podizanje male i srednje domaće privrede, uz ulaganja u znanja i inovacije, uz podsticanje razvoja i kulture može da stvori ravnopravne šanse mladima da razvijaju svoje talente. Demokratska stranka nikada neće zanemarivati visoku, humanu vrednost solidarnosti sa ugroženim i nemoćnim građanima, za suzbijanje siromaštva i nezaposlenosti, za rodnu ravnopravnost, za prava, slobode i zaštitu manjina.

Odlučno se borimo protiv svakog narušavanja ljudskih prava koje se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, starosnom dobu, izgledu, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima.
Building a democratic society by spreading freedom and equality, social justice, respect for human and civil rights, strengthening the rule of law, state structure based on the separation and balance of legislative, executive and judicial powers to the existence and respect for the opposition in parliament and free critical public, creating a strong, independent institutions and respect for democratic procedures in decision-making, development and support to civil society - program goals are that the Democratic party was published 25 years ago, as the first opposition party, at its founding assembly and never did not give up.

With such a program, the Democratic Party is in the group of the most progressive, modern party today inheriting humane and libertarian values ​​of Europe. All these years the Democratic Party insists bring peace policy, advocating dialogue and tolerance, condemning discrimination, crimes and hate speech, exposing themselves at the same time, attacks by repressive regimes.

The Democratic Party's persistent fight, bringing together all the democratic forces of the country, had won the election victory of the biggest demonstrations that were recorded, defended the voices of citizens and their victory on 5 October 2000. Tom victory of the Democratic Opposition of Serbia has emerged from the regime of isolation, sanctions and exclusion from international organizations. These are part of the merits of the Democratic Party that no libel and organized hunt can not refute. The Democratic Party is proud that all governments formed since then heritage achievements and accomplishments of the fifth of October, freedoms and rights and cooperation with the world.

Today we face a deep crisis of the Serbian economy, society and the state, which can be mitigated and overcome only designed, competent and fair economic reforms, significant raising the level of education and culture, strengthening the authority of science and knowledge, as well as health care. Pluralism and competition of political and economic subjects and media must be defended from the rule of one party and one man from the monopoly of the financial oligarchy and the regime media. The State as a secular republic and its institutions must be defended against all forms of usurpation of its powers by the non-government organizations and corporations. Society must be defended against all forms of violence, verbal and physical: in the family, at school, on the street, at sports events, as well as in the workplace. State and society should encourage and foster dialogue and reasoned debate.

The cry for social justice hundreds of thousands of poor, unemployed and disenfranchised people in Serbia are becoming louder - it obliges the Democratic Party as the party of social democratic orientation, to engage in the struggle for a more equitable distribution of social wealth, the abolition of the enormous difference between the world of the rich and the world of the poor, between the world of work and the world of capital. We believe that it is morally unacceptable and socially and historically dangerous disintegration of society so drastically increasing the gap between rich and poor. We believe that the only social responsibility of the State, while raising small and medium domestic economy, with investment in knowledge and innovation, encouraging development and culture can create equal chances for young people to develop their talents. The Democratic Party will never ignore a high value of human solidarity with the vulnerable and disabled citizens, to combat poverty and unemployment, for gender equality, the rights, freedoms and the protection of minorities.

Resolutely fight against any violation of human rights based on race, color, ancestry, citizenship, nationality or ethnic origin, language, religious or political beliefs, gender, gender identity, sexual orientation, financial status, birth, genetic characteristics, health, disability, marital and family status, age, appearance, or presumed personal characteristics.
Read more
4.9
28 total
5
4
3
2
1
Loading...

Additional Information

Updated
February 2, 2018
Installs
100+
Current Version
1.0.9
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Demokratska stranka
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.