Domino

Для всіх вікових груп
38 580
Містить рекламу
·
Пропонуються покупки в додатках
Перекласти опис вибраною мовою (Українська) у Перекладачі Google?Відновити опис такою мовою: Англійська (Сполучені Штати)

Dominoes (or dominos) is a board game played with rectangular "domino" tiles.

Features:
- ten different domino games (classic dominoes, draw game, block game, mexican train, muggins (All fives), naval kozel, jackass, human-human-wolf, kozel, bergen ,cross), more games will be added in next update (Chicken foot, blitz)
- three different online multiplayer games (draw game, block game, muggins (All fives))
- daily bonus
- 2-4 players
- friendly UI
- tough AI
- global cloud leaderboard
- comprehensive singleplayer stats
- mexican train will be available for multiplayer in next update

The dominos gaming pieces make up a domino set, sometimes called a deck or pack. The traditional Sino-European domino set consists of 28 dominoes, colloquially nicknamed bones, cards, tiles, tickets, stones, or spinners. Each domino is a rectangular tile with a line dividing its faceinto two square ends. Each end is marked with a number of spots or is blank. A domino set is a generic gaming device, similar to playing cards or dice, in that a variety of games can be played with a set. There are some extended domino sets (double 9 and double 12). They are used for Mexican train, Chicken Foot and similar games. Each country has it’s own set of dominoes games: England - muggins (All fives), scandinavian countries - Bergen, Mexico - Mexican train, Spain - Matador.
The earliest mention of dominos is from Song Dynasty China. Dominoes first appeared in Italy during the 18th century, and although it is unknown how Chinese dominos developed into the modern game.

General rules of dominoes:

Blocking game
The most basic dominos variant is for two players and requires a double six set. The 28 domino tiles are shuffled face down and form the stock or boneyard. Each player draws seven tiles; the remainder are not used. Once the players begin drawing tiles, they are typically placed on-edge before the players, so that each player can see his own domino tiles, but none can see the value of other players' tiles. Every player can thus see how many tiles remain in the other players' hands at all times during gameplay. One player begins by downing (playing the first tile) one of their tiles. In different games first tiles are also different. In Muggins player should start with the highest double (6-6), in Bergen the first move should be 0-0, in Mexican train each round starts with the next lower double. This tile starts the line of play, a series of tiles in which adjacent tiles touch with matching, i.e. equal, values. The players alternately extend the line of play with one tile at one of its two ends. The game ends when one player wins by playing their last tile, or when the game is blocked because neither player can play. If that occurs, whoever caused the block gets all of the remaining player points not counting their own.
Scoring game
Players accrue points during game play for certain configurations, moves, or emptying one's hand. Most scoring games use variations of the draw game. In Muggins (All fives) player must make the open ends of the layout add up to 5s or a multiple of five (5s, 10, 15, 20, etc.) In bergen player scores when numbers on the open ends are equal. If a player does not call "domino" before the tile is laid on the table, and another player says 'domino' after the tile is laid, the first player must pick up an extra domino. In Mexican train the double zero domino is scored as 50 points.
Draw game
In a draw game (blocking or scoring), players are additionally allowed to draw as many tiles as desired from the stock before playing a tile. The score of a game is the number of pips in the losing player's hand plus the number of pips in the stock. Most rules prescribe that two tiles need to remain in the stock. The Draw game is often referred to as simply "dominos".

Mexican train has arrived! Enjoy our dominos game with the full set of this game varieties! You can play domino online (Draw game, Block game and Muggins (All fives)) for free!
Доміно (або доміно) являє собою настільну гру грав з прямокутними "Доміно" плитки.

Особливості:
- Десять різних доміно гри (класичні доміно, малювати гру, гру блок, мексиканська поїзд, Маггінс (Всі п'ятірки), військово-морський Козел, осел, людина-людина-вовк, Козел, Берген, поперечне), більше ігор буде додано в наступному оновленні (Курка ноги, бліц)
- Три різних онлайн багатокористувацькі гри (нічия, блок гру, Маггінс (Всі п'ятірки))
- Щодня бонус
- 2-4 гравців
- Дружній інтерфейс
- Жорстка А.І.
- Глобальна хмара лідерів
- Комплексні статистика одиночної
- Мексиканська поїзд буде доступна для мультиплеєра в наступному оновленні

Доміно ігрові шматки складають доміно набір, який іноді називають колода або пакет. Традиційна китайсько-європейських набір доміно складається з 28 доміно, в просторіччі прозваний кістки, карти, плитка, квитки, каменів або болісно. Кожен доміно являє собою прямокутну плитку з лінії, що розділяє його faceinto два квадратні кінця. Кожен кінець відзначено ряд плям або порожній. Доміно набір є універсальним ігровим пристроєм, подібно зіграти в карти або в кості, в тому різні ігри можна грати з набором. Є деякі розширені набори доміно (подвійний 9 і двічі 12). Вони використовуються для мексиканської поїзд, курка стопи і подібних ігор. Кожна країна має свій власний набір доміно гри: Англія - ​​Маггінс (Всі п'ятірками), скандинавських країнах - Берген, Мексика - мексиканський поїзд, Іспанія - Matador.
Найперша згадка про доміно від династії Сун Китаю. Доміно вперше з'явився в Італії в 18 столітті, і, хоча невідомо, як китайський доміно розроблена в сучасній грі.

Загальні правила доміно:

Блокування гра
Саме основне доміно варіант для двох гравців і вимагає подвійного шостій набір. 28 доміно плитки перемішуються обличчям вниз і утворюють запас або Boneyard. Кожен гравець бере сьомій плиток; інші не використовуються. Після того, як гравці починають малювати плитки, як правило, вони розміщені на краю перед гравцями, так що кожен гравець може бачити свої власні доміно плитки, але ніхто не може побачити значення плиток інших гравців. Кожен гравець може, таким чином, бачити, як багато плитки залишаються в руках інших гравців на всі часи під час гри. Один гравець починає з Даунінг (грає першу плитку) одну зі своїх плиток. У різних іграх першого плитки також різні. У Маггінс гравця повинні почати з найвищим подвійним (6-6), в Бергені перший крок повинен бути 0-0, в мексиканському поїзді кожен раунд починається з наступної нижче в два рази. Це плитки починається лінію гри, серія плитки, в якому сусідні плитки зв'язку з узгодження, тобто рівними, цінності. Гравці по черзі продовжити лінію гри з однієї плитки на одному зі своїх двох кінцях. Гра закінчується, коли один гравець виграє, граючи свою останню плитку, або коли гра блокується, оскільки жоден з гравців може грати. Якщо це відбувається, хто викликав блок отримує всі залишилися ігрових очок, не рахуючи своїх власних.
Скоринг гра
Гравці додається точок під час гри для певних конфігурацій, рухається, або спорожнення одній руці. Більшість забив гри використовують варіації нічиєю. У Маггінс (Всі п'ятірок) гравець повинен зробити відкриті кінці макета додати до 5 секунд або кратного п'яти (5S, 10, 15, 20, і т.д.) в Бергені оцінки гравців, коли цифри на відкритих кінцях рівні. Якщо гравець не ставить "доміно", перш ніж плитка поклав на стіл, а інший гравець говорить "доміно" після плитка укладається, перший гравець повинен підібрати додаткові доміно. У мексиканському поїзді два нулі доміно забив у 50 пунктів.
Нічия
У нічию (блокування або забив), гравці додатково дозволило зробити стільки плитки, як вимагається від складі, перш ніж грати плитку. Рахунок у грі кількість пунктів у руці переможеного гравця плюс число пунктів в наявності. Більшість правил передбачено, що два плитки повинні залишатися в запасі. Жеребкування гра часто згадується як просто "доміно".

Мексиканська поїзд прибув! Насолоджуйтесь нашим доміно гри з повним набором цієї гри сортів! Ви можете грати в доміно онлайн (нічия, блок гру і Маггінс (Всі п'ятірки)) безкоштовно!
Більше інформації
Згорнути
4,2
Усього 38 580
5
4
3
2
1
Завантажується…

Додаткова інформація

Оновлено
30 жовтня 2017 р.
Розмір
26M
Встановлення
5 000 000+
Поточна версія
3.3.3
Потрібна ОС Android
2.3.3 і новіших версій
Вікові обмеження
Для всіх вікових груп
Інтерактивні елементи
Покупки цифрового вмісту
Контент, що продається через додаток
1,16 USD – 20,26 USD за продукт
Постачальник
App Holdings
©2019 GoogleУмови використання сайтуКонфіденційністьРозробникиВиконавціПро Google|Країна: Сполучені ШтатиМова: Українська
Купуючи цей продукт, ви оплачуєте його через Google Payments і приймаєте Умови використання та Примітку про конфіденційність Google Payments.