ZArchiver

Tất cả mọi người
519.849
Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

ZArchiver - is a program for archive management. It has a simple and functional interface.

ZArchiver lets you:

- Create the following archive types: 7z (7zip), zip, bzip2 (bz2), gzip (gz), XZ, tar;
- Decompres the following archive types: 7z (7zip), zip, rar, rar5, bzip2, gzip, XZ, iso, tar, arj, cab, lzh, lha, lzma, xar, tgz, tbz, Z, deb, rpm, zipx, mtz, chm, dmg, cpio, cramfs, img (fat, ntfs, ubf), wim, ecm, lzip, egg, alz;
- View archive contents: 7z (7zip), zip, rar, rar5, bzip2, gzip, XZ, iso, tar, arj, cab, lzh, lha, lzma, xar, tgz, tbz, Z, deb, rpm, zipx, mtz, chm, dmg, cpio, cramfs, img (fat, ntfs, ubf), wim, ecm, lzip, egg, alz;
- Create and decompress password-protected archives;
- Edit archives: add/remove files to/from the archive (zip, 7zip, tar, apk, mtz);
- Create and decompress multi-part archives: 7z, rar(decompress only);
- Partial archive decompression;
- Open compressed files;
- Open an archive file from mail applications;
- Extract splited archives: 7z, zip and rar (7z.001, zip.001, part1.rar, z01);

Key features:
- Multithreading support (useful for multicore processors);
- UTF-8/UTF-16 supporting in filenames. Allows you to use national symbols in filenames;
- No need for enabling multiselect mode. You can select files by clicking on the icon from the left of the filename;

ATTENTION! Any useful ideas and wishes are welcome. You can send them by email or just leave a comment here.

Mini FAQ:
Q: What password?
A: The contents of some archives may be encrypted and the archive can only be opened with the password (don't use the phone password!).
Q: The program is not working correctly?
A: Send me an email with detailed description of the problem.
Q: How to compress files?
A: Select all files, you want to compress, by clicking on icons (from the left of filenames). Click on the one of selected files and choose "Compress" from menu. Set desired options and press OK button.
Q: How to extract files?
A: Click on archive name and select suitable options ("Extract Here" or other).
ZArchiver - là một chương trình để quản lý lưu trữ. Nó có một giao diện đơn giản và chức năng.
 
ZArchiver cho phép bạn:
 
- Tạo các loại lưu trữ sau: 7z (7zip), zip, bzip2 (bz2), gzip (gz), XZ, tar;
- Giải mã các loại lưu trữ sau: 7z (7zip), zip, rar, rar5, bzip2, gzip, XZ, iso, tar, arj, cab, lzh, lha, lzma, xar, tgz, tbz, Z, deb, rpm, zipx, mtz, chm, dmg, cpio, cramfs, img (chất béo, ntfs, ubf), wim, ecm, lzip, trứng, alz;
- Xem nội dung lưu trữ: 7z (7zip), zip, rar, rar5, bzip2, gzip, XZ, iso, tar, arj, cab, lzh, lha, lzma, xar, tgz, tbz, Z, deb, rpm, zipx, mtz, chm, dmg, cpio, cramfs, img (chất béo, ntfs, ubf), wim, ecm, lzip, trứng, alz;
- Tạo và giải nén tài liệu lưu trữ được bảo vệ bằng mật khẩu;
- Chỉnh sửa tài liệu lưu trữ: thêm / xóa tệp vào / từ kho lưu trữ (zip, 7zip, tar, apk, mtz);
- Tạo và giải nén tài liệu lưu trữ đa phần: 7z, rar (chỉ giải nén);
- Giải nén một phần lưu trữ;
- Mở tệp nén;
- Mở tệp lưu trữ từ các ứng dụng thư;
- Trích xuất tài liệu lưu trữ được chia: 7z, zip và rar (7z.001, zip.001, part1.rar, z01);
 
Các tính năng chính:
- Hỗ trợ đa luồng (hữu ích cho bộ xử lý đa lõi);
- Hỗ trợ UTF-8 / UTF-16 trong tên tệp. Cho phép bạn sử dụng các biểu tượng quốc gia trong tên tệp;
- Không cần bật chế độ multiselect. Bạn có thể chọn tệp bằng cách nhấp vào biểu tượng ở bên trái tên tệp;
 
CHÚ Ý! Bất kỳ ý tưởng và mong muốn hữu ích đều được chào đón. Bạn có thể gửi chúng qua email hoặc chỉ để lại nhận xét ở đây.
 
Câu hỏi thường gặp nhỏ:
Q: Mật khẩu gì?
Trả lời: Nội dung của một số tài liệu lưu trữ có thể được mã hóa và kho lưu trữ chỉ có thể được mở bằng mật khẩu (không sử dụng mật khẩu điện thoại!).
Q: Chương trình không hoạt động chính xác?
A: Gửi cho tôi một email với mô tả chi tiết về vấn đề.
Q: Làm thế nào để nén tập tin?
A: Chọn tất cả các tệp, bạn muốn nén, bằng cách nhấp vào biểu tượng (từ bên trái tên tệp). Nhấp vào một trong các tệp đã chọn và chọn "Nén" từ menu. Đặt tùy chọn mong muốn và nhấn nút OK.
Q: Làm thế nào để giải nén tập tin?
A: Nhấp vào tên lưu trữ và chọn tùy chọn phù hợp ("Trích xuất tại đây" hoặc khác).
Đọc thêm
Thu gọn
4,5
Tổng 519.849
5
4
3
2
1
Đang tải...

Tính năng Mới

0.9.2
- Android 10 support;
- Support of extracting EGG and ALZ;
- Updates in UI;
- Bug fixes
0.9.1
- 7zip updated to lates version;
- fix crash.
0.9.0
- Extend Android 7/8 support;
- 7zip updated to lates version;
- LZ4 support;
- Fix for Samsung device;
- Support PIPE formats;
- Update icon and theme;
- Other fixes and improves.
Đọc thêm
Thu gọn

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật
7 tháng 10, 2019
Kích thước
Khác nhau tùy theo điện thoại
Lượt cài đặt
50.000.000+
Phiên bản hiện tại
Khác nhau tùy theo điện thoại
Cần có Android
Khác nhau tùy theo điện thoại
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Cung cấp bởi
ZDevs
Nhà phát triển
©2020 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnNghệ sĩGiới thiệu về Google|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.