Đọc Báo & Tạp Chí - sapbao.com
(109)

Reviews

What's New
- Thêm chức năng 'khám phá' - hiển thị các nội dung nỗi bật của mỗi tạp chí
- Thêm chức năng tiện ích dữ liệu: cho phép tự động download hay xóa nội dụng đã download
- Thêm tính năng xem thử với các tạp chí trước khi mua
- Thay đổi giao diện các chức năng Thư Viện, Sạp Báo, giúp sử dụng hiệu quả hơn.
- Tăng tốc độ download và xem trang

Similar

More from developer