Landräddningen personlarm

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Swedish (Sweden)

Landräddningen är en nationellt heltäckande larm- och stödfunktion byggd på socialt engagemang och medmänsklighet med väletablerade ideella organisationer som bas. Vi förmedlar ideellt stöd på plats och vår målsättning är att skapa en ny folkrörelse med mottot – ett tryggt och aktivt liv för alla.

Med Landräddningens app kan du larma eller låta dina följare följa din förflyttning. Du kan utnyttja appen för ett ta emot larm från dina anhöriga, som antingen larmar från sin app eller från ett GPS-baserat mobilt trygghetslarm. Appen låter dig dessutom vara med och skapa en folkrörelse för trygghet och aktivitet utanför hemmet, då den ger möjlighet att ge stöd även till andra behövande medmänniskor i din närhet.

FUNKTIONER

Följ mig:
Appen ger möjlighet att låta anhöriga eller en larmcentral följa hur du rör dig vid tillfällen då du känner dig otrygg.

Hjälp mig:
Förhoppningsvis händer inget som gör att du behöver larma, men om det skulle ske kan du antingen larma utvalda följare eller till en välrenommerad larmcentral som bedömer dina behov och antingen vidarekopplar dig till 112, anhöriga eller söker volontärer som är beredda att ge stöd på plats (OBS! Volontärsmatchning via larmcentral är inledningsvis bara tillgänglig i Västerås och Gävle med omnejd).

Ta emot larm:
Appen gör det även möjligt att ta emot larm från anhöriga och underlättar då för er att hitta varandra på plats.

Landräddare:
Om du bor i Västerås eller Gävle med omnejd kan du även registrera dig som landräddare (volontär) och få möjlighet att stödja behövande medmänniskor. Det innebär inga andra förpliktelser än att du accepterar att systemet vet var du är och att du får en förfrågan om du befinner dig i närheten av en larmande.

SPECIALANPASSADE GPS-LARM

Landräddningen erbjuder även möjlighet att larma från specialanpassade GPS-larm, som förutom att bäraren av larmet har möjlighet att larma också har funktioner för att söka personens position eller skapa trygghetsområden så att ni informeras om bäraren går ovanligt långt bort. Larmen används idag i omsorgen av personer med en demensproblematik eller andra funktionsnedsättningar som gör att man kan försvinna utan mål.

TILLSAMMANS BLIR VI BÄTTRE

Landräddningen ska inte ersätta räddningstjänsten, polisen eller den kommunala omsorgen utan är ett komplement. Möjligheten att larma till larmcentral och matcha volontärer erbjuds inledningsvis bara i Västerås och Gävle med omnejd (överallt annars kan man larma till sina följare). Där bedrivs en vetenskaplig studie av Landräddningens partnerskap ihop med Västerås Stad, Hälsohögskolan i Jönköping och Högskolan i Borås med ambitionen att tillsammans med er användare utveckla funktionen och folkrörelsen. Så tack för att du vill vara med och utveckla Landräddningen, genom att använda denna app!

För mer information besök oss på:
www.landraddningen.com
www.facebook.com/landraddningen

Vi tar tacksamt emot åsikter på vad vi kan utveckla och förbättra. Våra resurser är små men tillsammans kan vi skapa stordåd. Så sprid ryktet om Landräddningen och maila oss och berätta hur vill du hjälpa till.

Keywords: Följ mig, positionering, GPS-larm, personlarm, sos, nödlarm, folkrörelse, personal safety, säkerhet, larm, trygghetslarm, Landräddningen, Landraddningen, Posifon, Civilförsvarsförbundet, SPF, Västerås, trygghet, aktivitet, Elicit, Tunstall, larmcentral, anhöriga, volontär, demens, hjälpmedel, kognitiva hjälpmedel, panik,
Country Save is a national comprehensive alarm and support function based on social commitment and compassion with well-established non-profit organizations as a base. We provide volunteer support in place and our goal is to create a new popular movement with the motto - a safe and active life for all.

With Country of salvation app can alert you, or let your followers track your movement. You can utilize the app for a receive alarms from your relatives, either alerts from their app or from a GPS-based mobile safety alarms. The app also allows you to participate in creating a popular movement for security and activity outside the home, as it gives the opportunity to provide assistance to other needy fellows in your vicinity.

FEATURES

Follow me:
The app provides the ability to let relatives or an alarm center monitor how you are moving at times when you feel unsafe.

Help me:
Hopefully nothing happens that makes you have to raise the alarm, but if it should happen, you can either alert the chosen followers or a reputable alarm center that assesses your needs and either divert up to 112, relatives or seek volunteers who are prepared to provide support in place ( NOTE: Volunteer Matching via emergency service is initially available only in Västerås and Gävle vicinity).

Receive alarms:
The app also makes it possible to receive alarms from relatives and facilitates time for you to find another place.

Country Rescuer:
If you live in Västerås and Gävle vicinity, you can also register as a country savior (volunteer) and get the opportunity to support needy fellowmen. That means no obligations other than the acceptance that the system knows where you are and that you get an inquiry if you are near a boisterous.

CUSTOMISED GPS ALARM

Country Rescue also offers the opportunity to alert the custom GPS alarm, which in addition to the carrier of the alarm has been able to raise the alarm also has features to search the person's position or create security areas so that you are informed of the wearer goes unusually far away. Alarms are used today in the care of people with dementia problems or other disabilities that make it can go away without a goal.

TOGETHER WE ARE BETTER

Save the Country should not replace the emergency services, the police or municipal care but are complementary. The ability to alert the monitoring center and match volunteers offered initially only in Västerås and Gävle vicinity (everywhere else can be alerted to their followers). There, conducted a scientific study of the Country of salvation partnership together with the City of Västerås, School of Health Sciences and the University of Borås with the ambition to work with you to develop user function and people's movement. So thank you because you want to help develop the country save, by using this app!

For more information visit us at:
www.landraddningen.com
www.facebook.com/landraddningen

We are grateful for opinions on what we can develop and improve. Our resources are small, but together we can create great deeds. So spread the word about Land Saving and email us and tell us how you want to help.

Keywords: Follow me, positioning, GPS alarms, personal alarms, SOS, emergency alarm, popular movement, personnel safety, security, alarms, security alarms, Shore Rescue, Landraddningen, Posifon, Civil Defence League, SPF, Vasteras, safety, activity, Elicit, Tunstall, emergency center, relatives, volunteer, dementia, aids cognitive devices, panic,
Read more
Collapse
4.3
19 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

- Uppdaterat stöd för VoiceOver
- Fixat diverse buggar och krascher
- Förstorat vissa knappar för enklare användning
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
September 17, 2018
Size
30M
Installs
1,000+
Current Version
3.0.6
Requires Android
4.0.3 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users Interact, Shares Location
Permissions
Offered By
Landräddningen
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.