Bornholmslek

7
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Swedish (Sweden)

Nu finns den kända Bornholmsmodellen® som app. Den lämpar sig för barn från ca tre år och uppåt. Den passar lika bra i förskolan/förskoleklassen/skolan, som hemma. Tillsammans med en vuxen eller äldre läskunnig kamrat gör barnen upptäckter som får dem att förstå hur det går till att läsa.

Bornholmslek® är vetenskapligt väl förankrad och bygger på en teoretisk syn på läsning där betydelsen av fonologisk medvetenhet tydliggörs. Genom appens olika lekar läggs grunden till en god läs- och skrivstart. Hur låter olika saker och företeelser? Vilka ord rimmar? Hur låter orden i början och i slutet? Hur går det till att bygga och läsa ett ord? Allt detta har barnen möjlighet att utforska med Bornholmslek®. Barnen är välkomna in i språklek-huset för att se vad som döljer sig på de olika våningarna.

Appen Bornholmslek® saknar poängsystem, tidsbegränsningar och stressig musik. Följande lekar ingår:

LYSSNA
Barn behöver öva att lyssna och uppmärksamma ljud i omgivningen, som inte är språkljud. Färdigheten hjälper barnen senare att växla uppmärksamheten mot språkljuden. Lyssnande lekarna passar lika bra för de allra yngsta, som de äldre eleverna.

LJUD
Leken innehåller många ljudillustrationer med ute- och inneljud. Barnen ska identifiera och koppla samman ljudet med rätt bild. Först är det ljud till konkreta föremål och färre bilder att välja mellan. På den andra nivån ökar svårighetsgraden något genom att det finns fler bilder med abstrakta ljud, exempelvis blåst. Elever med annat modersmål gynnas speciellt av de många vardagsljuden, som kan vara bekanta för dem. I naturliga samtal om ljuden utvecklas både ordförråd och berättande.

SAGOR
Barnen får lyssna på animerade minisagor med och utan rim. De kan också själva trycka på föremålen i sagan för att i efterhand lyssna och återberätta sagan.

RIMLEK
Tidigt börjar barnen att fascineras av rimord. Rimlekarna utvecklar barnens förmåga att avgöra vilka ord som rimmar. Det är ett första steg i att börja uppmärksamma språkets form. Den första rimleken omfattar enstaviga rimpar. Scenen skiftar därefter och nya tvåstaviga rimpar presenteras.

LIKA I BÖRJAN
Här får barnen öva att lyssna och identifiera första ljudet utan koppling till bokstav. I varje omgång visas ett föremål/djur. Rösten uttalar ordet. Därefter presenteras fler föremål/djur som ska sorteras efter begynnelseljudet, som hör till den aktuella omgången.

HUR LÅTER ORDEN?
För att kunna gå vidare i läs- och skrivutvecklingen måste alla barn inse hur våra språkljud representeras av olika tecken, bokstäver. Det första steget är att lyssna efter vad ett ord börjar med för ljud och hitta rätt bokstav. Nästa steg är att identifiera hur ordet låter i slutet. Språkljuden uttalas klart och tydligt och kan också vara till stor hjälp för alla med ett annat modersmål än svenska.

BYGGA ORD
Sista steget handlar om att barnen ska lyssna efter vilka ljud som hörs i ett ord och koppla varje ljud till rätt bokstav. Orden är alla ljudenligt stavade med en något stegrande svårighetsgrad. Barn som klarar denna nivå har tillägnat sig kunskap om hur det går till att läsa och skriva. Förutsättningarna är nu de allra bästa för att utveckla en god läs- och skrivförmåga.

Lekarna har anpassats för barn med motoriska svårigheter. Förutom att dra och släppa, går det även att trycka på föremålen/bilderna för att få dem att automatiskt förflytta sig.

MER INFO
Mer information och material om Bornholmsmodellen finns på www.bornholmsmodellen.se.
Bornholmslek är utvecklad med produktionsstöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten (www.spsm.se).

Idé och pedagogisk utformning: Ingrid Häggström, Ing-Read AB
Bildmaterial: Irene Hedlund och Ida Gyulai
Text: Irene Hedlund, Claes Rosvall, Karin Gyulai
Uppläsning: Anna Frylmark, Clara och Elsa Carmesten
Ljuddesign: Decibel Produktion AB
Apputveckling: XLENT Norr
Now it is known that Bornholmsmodellen® app. It is suitable for children from three years and upwards. It is equally good in the nursery / pre-school class / school, at home. Together with an adult or older literate companion makes kids discoveries that allowed them to understand how it is to read.

Bornholmslek® is scientifically well established and based on a theoretical approach to reading where the importance of phonological awareness is clarified. Through the app's various games, the foundations for a good read and write start. How does different things and phenomena? What words rhyme? How does the words at the beginning and at the end? How is it to build and read a word? All these children have the opportunity to explore with Bornholmslek®. Children are welcome in the language game-house to see what lies on the various floors.

The app Bornholmslek® miss scoring system, time constraints and stressful music. The following games are included:

LISTEN
Children need to practice to listen and pay attention to the sound around you, that is not the language sounds. The skill helps children later to switch attention to the sounds of language. Listening Games is equally suitable for the youngest children, as the older students.
 
SOUND
The game contains many sound illustrations of indoor and outdoor sound. The children will identify and connect the sound with the right picture. First, it sounds to specific objects and fewer images to choose from. On the second level difficulty increases slightly in that there are more pictures of abstract sounds, such as wind. Pupils with another mother tongue is favored especially by the many everyday sounds, which may be familiar to them. In natural conversation about the sounds evolve both vocabulary and narrative.

TALES
The children will listen to the animated mini stories with and without rhyme. They are also able to tap on the items in the saga for later listening and retelling the tale.

RIMLEK
Early starts kids fascinated with rhyming words. Rimlekarna develops children's ability to determine which words that rhyme. It is a first step in starting to pay attention to language form. The first rimleken includes monosyllabic Rimpar. The scene then shifts and new bisyllabic Rimpar presented.

LIKE THE BEGINNING
Here the children practice listening and identifying the first sound without any connection to the letter. In each round, an object / animal. The voice pronounce the word. Then presented more items / animals to be sorted by the beginning of the sound, which belongs to the current round.

How does WORDS?
In order to move forward in literacy development, all children realize how our language sounds represented by different characters, letters. The first step is to listen for what a word starting with the sounds and find the right letter. The next step is to identify how the word sounds at the end. Language sounds are pronounced clearly and can also be very helpful for anyone with a mother tongue other than Swedish.

Build words
The last step involves the children to listen for the sounds in a word and associate each sound to the correct letter. The words are all sound as spelled with a slightly increasing difficulty. Children who can handle this level have acquired knowledge about how it is to read and write. The conditions are now the best in order to develop a good reading and writing skills.

The games have been adapted for children with motor difficulties. In addition to drag and drop, you can also press the objects / pictures to get them to move automatically.

MORE INFO
For more information and materials about Bornholmsmodellen available on www.bornholmsmodellen.se.
Bornholmslek is developed with production support from Special Needs Education Authority (www.spsm.se).

Concept and pedagogical design: Ingrid Häggström, Ing ReadSoft AB
Artwork: Irene Hedlund and Ida Gyulai
Text: Irene Hedlund, Claes Rosvall, Karin Gyulai
Reading: Anna Frylmark, Clara and Elsa Carmesten
Sound Design: Decibel AB
App development: XLENT North
Read more
Collapse
4.1
7 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Nu med en länk till Bornholmsstugan!
Read more
Collapse

Additional Information

Eligible for Family Library
Eligible if bought after 7/2/2016. Learn More
Updated
November 18, 2019
Size
102M
Installs
1,000+
Current Version
3.1.0
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Permissions
Offered By
Google Commerce Ltd
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Language: English (United States)All prices include VAT.
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.