Betongtorkning

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Swedish (Sweden)

Appen beräknar minimitorktid från det att omgivande byggnad är tät. Beräkningarna är lämpade för standardbjälklag av betong med Portlandcement (CEM I) som bindemedel.

Resultatet (högst upp i appen) anger en bedömning av den kortaste antalet dygn det tar för betongenkonstruktionen att torka ut till den önskade relativ fuktigheten för den härdningsmiljön som ställs in.


HJÄLP
=====
Önskad relativ fuktighet (RF) - Den RF du önskar att betongenkonstruktionen ska nå ned till kan anges mellan 85 och 90%. Vi rekommenderar 85%.

Vattencementtalet (vct) - anger förhållandet mellan vatten och cement i betong. Generellt torkar en betong med ett lågt vct (litet vatteninnehåll) fortare än en betong med högt vct (högt vatteninnehåll). I appen kan ett vct mellan 0,4 och 0,7 anges.

Konstruktionstjocklek - En tjocklek på konstruktionen mellan 10 och 25 cm kan anges. Uttorkningshastigheten för betong med olika vct påverkas olika vid olika tjocklekar.

Enkel eller dubbelsidig uttorkning? - Uttorkningen av bjälklaget är enkel- eller dubbelsidig. Filigranbjälklag kan betraktas som dubbelsidigt uttorkade om plattans totala tjocklek har räknats in i konstruktionstjockleken. Räknas endast pågjutningens tjocklek bör uttorkningen beräknas som enkelsidig uttorkning från bjälklaget. Platta på mark betraktas som enkelsidigt uttorkande.

Omgivningens temperatur och luftfuktighet - Den omgivande luftens temperatur och relativa fuktighet (RF) har betydelse för hur snabbt betongen torkar ut. Genom att utsätta betongen för torr (lågt RF) och varm luft kan uttorkningstiden reduceras avsevärt. Vilken temperatur och relativ fuktighet den omgivande luften har under uttorkningsskedet är något du kan påverka och styra själv.

Härdingsmiljö - För att uppnå en torr betong är det viktigt att uttorkningen startar så snart som möjligt efter gjutning, då betongen är som mest öppen. Efter hand tätnar den, vilket förlänger uttorkningstiden för konstruktionen. För att uppnå en betong med avsedd relativ fuktighet är det viktigt att uttorkningen startar så snart som möjligt efter gjutning, då betongen lättare avger fukt till omgivningen. Efter hand tätnar betongen mer, vilket förlänger torktiden. För uttorkning av betongen till 90% RF gäller följande härdningsförutsättningar.

1) Torr väderlek - Härdningsfaktorn vid torr väderlek anges genom att ikonen för "solen" markeras.
2) 4 veckor fuktmättad luft eller tät täckning - Härdningsfaktorn vid fyra veckors fuktmättad luft alternativt vid tät täckning anges genom att ikonen för "mattan" markeras.
3) 4 veckor regn - Härdningsfaktorn vid fyra veckors regn anges genom att ikonen för "regnmolnet" markeras.

Torkstart börjar då konstruktionen inte tillförs mer fukt, dvs när den omgivande byggnad eller konstruktionen är tät.


BAKGRUND OCH SYFTE
===================
Avsikten med projektet har varit att genom ny teknik förbättra entreprenörers tillgång till kunskap om byggfuktproblemet vid uttorkning av betong i bostadshus.

Beräkningarna är baserade på resultaten från ett tidigare projekt som bland annat utgått från forskning som bedrivits av Göran Hedenblad med flera vid Fuktgruppen vid LTH. I SBUF projektet utvecklades en metodik för bedömning av uttorkningstider av betongkonstruktioner som sammanställdes i en lathund. Lathunden baseras på fem tabeller för olika mätvärden, som sedan multipliceras samman för att bedöma antalet dygn för den uppskattade minimitorktiden under vissa förhållanden.

I den här appen har ytterligare steg tagits med automatiska beräkningar där parametrarna kan ställas in på högre detaljnivå genom interpolering av tidigare mätvärden.


OM APPEN
=========
SBUF (Svenska Byggbranschens UtvecklingsFond) har stått för initativ och finansering av Betongtorknings-appen. Appen har producerats av Profundis. Bakgrunden till de datavärdena i beräkningarna har baserats på Betongtorkning - lathund publicerad i SBUF Informerar 95:14.
The app calculates the minimum drying time from the surrounding building is tight. The calculations are suitable for standard slabs of concrete with Portland cement (CEM I) as binder.

The result (at the top of the app) gives an assessment of the minimum number of days it takes for the concrete structure to dry out to the desired relative humidity of the hardening environment is being set.


HELP
=====
The desired relative humidity (RH) - The RF you wish concrete structure should reach down to be set between 85 and 90%. We recommend 85%.

The water-cement ratio (VCT) - the ratio between water and cement in concrete. Generally a dry concrete having a low cement ratio (low water content) faster than a concrete with high cement ratio (high water content). The app allows a VCT between 0.4 and 0.7 indicated.

Construction Thickness - The thickness of the structure between 10 and 25 cm can be mentioned. Dehydration rate of concrete with different VCT affected differently at different thicknesses.

Single or double-sided dehydration? - Drying of the floor is single or double sided. Filigranbjälklag can be regarded as double-sided dehydrated if the total thickness of the plate has been included in the design thickness. Is only pågjutningens thickness, the drying is calculated as one-sided drying out from the soffit. Slab on the ground is regarded as one-sided drying.

Ambient temperature and humidity - The ambient air temperature and relative humidity (RH) is important for how fast the concrete dries out. By subjecting the concrete to dry (low RF) and the hot air drying time can be reduced considerably. What temperature and relative humidity of the surrounding air during the drying stage is something you can influence and control yourself.

Harding Environment - To achieve a dry concrete, it is important that the drying start as soon as possible after molding, when the concrete is most open. After the hand thickens, prolonging drying time of design. In order to achieve a concrete intended relative humidity, it is important that the drying start as soon as possible after molding, when the concrete easier emit moisture to the surroundings. Gradually thickens more concrete, which prolongs the drying time. For drying of concrete to 90% RH, the following curing conditions.

1) Dry weather - Hardening factor in dry weather indicated by the icon of the "sun" is highlighted.
2) 4 weeks moisture saturated air or dense coverage - hardening factor at four weeks of the moisture saturated air or alternatively by dense coverage indicated by the icon for "carpet" is highlighted.
3) 4 weeks of rain - hardening factor at four weeks of rain indicated by the icon of "rain cloud" is highlighted.

Drying Home begins when the design is not applied more moisture, ie when the surrounding building or structure is dense.


BACKGROUND AND PURPOSE
===================
The aim of the project has been to using new technology to improve entrepreneurs' access to knowledge about building moisture problem by drying of concrete in residential buildings.

The calculations are based on the results of a previous project including assumed research conducted by Goran Hedenblad with several at Damp Group at LTH. In SBUF project developed a methodology for assessing the drying times of concrete which was compiled in a crib. The crib is based on the five tables for different metrics, which are then multiplied together to determine the number of days to the estimated minimum drying time under certain conditions.

In this app, further steps have been taken with automatic calculations for which parameters can be set at a higher level of detail by interpolating the previous readings.


If the app
=========
SBUF (Swedish Construction Industry Development) have accounted for the initiative designed and financing of Concrete Drying app. The app was produced by Profundis. The background to the data values ​​in the calculations have been based on Concrete Curing - Crossword published in SBUF Informs 95:14.
Read more
Collapse
4.7
7 total
5
4
3
2
1
Loading...

Additional Information

Updated
December 17, 2013
Size
2.0M
Installs
1,000+
Current Version
1.1
Requires Android
2.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Profundis
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.