Hållning är Livet

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Swedish (Sweden)

Iaktta hur du ser ut när du går, står eller sitter!
Sjunker du ihop i kroppen?
Drar du upp dina axlar?
Svankar du?
”Står du och hänger” på ett ben?
Gör stressen att du känner spänningar i nacken, axlarna eller ryggen?

Svarar du ja på någon av frågorna, kan appen Hållning är Livet ge dig medvetenhet, inspiration och ökad förståelse för hur du kan påverka din egen kroppshållning och även din livskvalitet. För mig är kroppshållningen en indikation och ett kvitto på hur min livssituation är.

När du använder dig av verktygen i appen blir du medveten om din hållning vare sig du går, står eller sitter. Genom att förstå ditt rörelsemönster kan du förändra och skapa nya möjligheter till en god kroppshållning. Tycker du att det är många faktorer som du behöver arbeta med, då är det viktigt att du bestämmer dig för vad du först vill ta i tu med i ditt förändringsarbete en längre tid för att sedan gå vidare med de andra områdena eller finslipa detaljer. Detta innebär att din utvecklingsprocess är i ett ständigt flöde.

God kroppshållning har du när din kropp arbetar med minsta möjliga ansträngning. Detta sker när de muskler som är skapade för att göra en viss rörelse, gör precis det. Det förutsätter att tyngdpunkten följer mittlinjen genom hela kroppen. Ändrar du på förutsättningen av någon anledning får det konsekvenser som rörelsebegränsning, snedbelastning eller smärta. Med rätt rörelsemönster kan du förebygga dessa komplikationer och behålla din styrka, uthållighet och livskvalitet.

Om du har en dålig hållning kan det finnas många olika orsaker till detta. Dels kan det vara rent fysiologiskt att du använder kroppen på ett felaktigt vis, kanske av okunskap, muskelsvaghet, stelhet eller stress, dels kan det vara den psykologiska faktorn som påverkar kroppens hållning genom din självkänsla och attityd. Den ena faktorn kan förstärka eller försvaga den andra.


Du kan också ha ett varaktigt fel på skelettet på grund av medfödd åkomma, skada, olycka eller sjukdom. I vissa fall kan det vara svårt att förbättra hållningen när skelettet ser ut som det gör. Det du kan göra är att förhindra att det blir värre genom att använda dig av god hållningsteknik så gott du kan och framförallt stärka dina muskler samt hålla dig mjuk och smidig.

I perioder kan livet vara jobbigt och svårt men det kan ändå vara möjligt att göra förändringar. Oavsett var i livet du är, vilken situation du befinner dig i, är det bra att fråga dig själv då och då:
”Vad skall jag lära mig av detta? Vilket verktyg kan jag använda mig av i denna situation?” Dessa frågor kan hjälpa dig att byta fokus så att till exempel en person som du tycker gör fel, förvandlas till att bli din läromästare. Det gör det lättare att se din egen del och det är just här som ditt fokus skall vara, på dig själv, för det är endast dig själv som du kan förändra. Detta kan vara svårt men är ändå fullt möjligt.

På flera ställen i de olika avsnitten pratar jag om att lyssna på kroppen. Vad betyder det att lyssna på kroppen? Jo, kroppen talar ständigt till dig. Den vägleder dig i vad som är bra och mindre bra. Det intressanta är att du vet vad du tycker om. Under exempelvis en massagebehandling vet du om beröringen är för snabb, långsam, hård eller mjuk för dig. Vid en måltid vet du om maten är för varm, kall, salt, söt eller stark. Här säger kroppen till dig vad du tycker om. Lita på detta. Det handlar om att ingenting är fel eller rätt utan att det ena passar dig bättre just nu, utan värderingar. Det är just detta som är att lyssna på kroppen och att vara sann. Helt utan pekpinnar, dömanden eller att något är bättre än något annat. Allt är lika ”bäst”!

Har du kommit ifrån att lyssna inåt och lita på din känsla och intuition, börja nu! Experimentera, utvärdera, fråga och lär dig igen om dig själv. Det är nästan som att lära dig ett nytt språk.

Lycka till med målet att skapa och bibehålla en stark och hälsosam kropp utifrån dina egna förutsättningar!

Annika Bella Ljungberg
Sol-Lyckan
Observe how you look when you walk, stand or sit!
Drops you together in your body?
Pull up your shoulders?
Sag you?
"If you stand and hangs" on one leg?
Makes the stress that you feel tension in your neck, shoulders or back?

If you answer yes to any of these questions, the app can Demeanor is Life give you awareness, inspiration and understanding of how you can influence your own body posture and even your life. For me, the posture is an indication and an acknowledgment of how my life situation is.

When you use the tools in the app, you will be aware of your posture whether you are walking, standing or sitting. By understanding your movement patterns can change and create new opportunities for a good posture. Do you think there are many factors that you need to work with, then it is important that you decide what you first want to tackle in your change for a long time and then move on to other areas or hone the details. This means that your development is in a constant flow.

Good posture you have when your body is working with minimum effort. This occurs when the muscles that are created to make a certain movement, just do it. It assumes that gravity follows the center line through the entire body. Change the premise for any reason, the consequences of restricted movement, uneven loading or pain. With proper movement patterns can prevent these complications and maintain your strength, endurance and quality of life.

If you have a poor posture can be many different reasons for this. Second, it may be pure physics that you use your body in a wrong way, perhaps out of ignorance, muscle weakness, stiffness or stress, and it may be the psychological factor that affects the body posture by your self-esteem and attitude. One factor can strengthen or weaken the other.


You can also have a lasting malfunction of the bones due to congenital ailment, injury, accident or illness. In some cases it may be difficult to improve posture when the skeleton looks like it does. What you can do is to prevent it becoming worse by use of good posture techniques as well as you can and above all, strengthen your muscles and keep you soft and smooth.

At times, life can be hard and difficult but it may still be possible to make changes. No matter where in life you are, what situation you are in, it is good to ask yourself every now and then:
"What can I learn from this? What tools can I use in this situation? "These questions can help you to change the focus so that such a person that you do make a mistake, turned to be your mentor. It makes it easier to see your own part and that is precisely where your focus should be on you, because it's only yourself that you can change. This can be difficult but is still quite possible.

In several places in the various sections, I talk about listening to your body. What it means listening to your body? Well, the body constantly talking to you. It guides you in what is good and less good. The interesting thing is that you know what you like. For example, during a massage do you know if the touch is too fast, slow, hard or soft for you. In a meal you know if the food is too hot, cold, salty, sweet or strong. This body says to you what you think. Trust this. It is about nothing wrong or right without one suits you better right now, without values. It is precisely this that is to listen to your body and to be true. Without lecturing, judgments, or that something is better than nothing. Everything is just as "best"!

Did you come away to listen within and trust your feelings and intuition, start now! Experiment, evaluate, question and learn again about yourself. It's almost like learning a new language.

Good luck with the goal of creating and maintaining a strong and healthy body based on your own!

Bella Annika Ljungberg
Sol-Happiness
Read more
Collapse
4.5
8 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Kapitlen om "Sömn" samt "Mat och dryck" har uppdaterats.
Read more
Collapse

Additional Information

Eligible for Family Library
Eligible if bought after 7/2/2016. Learn More
Updated
May 18, 2016
Size
38M
Installs
100+
Current Version
1.39
Requires Android
4.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Sol-Lyckan
Developer
Åsenvägen 15 541 47 Skövde Sweden
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.