Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Slovenian

mBank@Net – Nova KBM

Mobilna banka mBank@Net je sodobna bančna aplikacija Nove KBM, ki vam omogoča varno, enostavno in hitro sklepanje produktov in opravljanje bančnih storitev na mobilnih napravah. Je preprosta in prijazna do uporabnika, zato boste nad njo navdušeni tudi manj vešči uporabniki mobilnih aplikacij.

NOVOSTI:
• poenostavljena prijava s prstnim odtisom, če vaša naprava to omogoča,
• enostavnejši prenosi denarja med uporabniki mBank@Neta z Nakaži mi/Nakažem ti (QR koda), brez zamudnega sporočanja oz. vpisovanja podatkov,
• hitrejši dostop in poenostavljeno izvajanje plačil,
• polnitev Varčevalnika in predplačniške kartice Visa,
• možnost sklepanja produktov (npr. kredita Takoj do 5.000 EUR, varčevanj, plačilnih kartic, varnostnega SMS sporočila) oz. oddaje naročil (limit na osebnem računu in plačilnih karticah),
• oblikovanje kartice zase ali za pooblaščenca s fotografijo iz galerije na vašem telefonu,
• enostavno in varno pošiljanje sporočil v vašo poslovalnico (namesto e-pošte).
OSTALE FUNKCIONALNOSTI:
• preverjanje prometa na računih, karticah, bančni Moneti, varčevalnih računih in Varčevalniku, depozitih in kreditih,
• upravljanje nastavitev računov, kartic (npr. limiti) in obveščanja,
• enostavno plačevanje položnic (UPN) s funkcijo Skeniraj in plačaj,
• pregled prejetih e-računov, SEPA direktnih bremenitev in drugih sporočil v nabiralniku,
• iskalnik najbližjega bankomata oz. poslovalnice skupaj s kontaktnimi podatki.

KAJ MORATE VEDETI PRED POSODOBITVIJO APLIKACIJE:
• V kolikor ste že uporabnik aplikacije mBank@net vas prosimo, da si pred posodobitvijo aplikacije, prenesete vse morebitne lokalne zahteve, saj bodo v nasprotnem primeru izbrisane.
• Če ste do sedaj uporabljali mGeslo, staro ne bo več uporabno. Ob prijavi si boste lahko nastavili novo mGeslo.
• V primeru, da pri nastavitvi mGesla pride do težav, ker imate preveč povezanih naprav, stare povezave izbrišite v spletni banki Bank@Net (Nastavitve - Upravljanje z uporabniki);

Za dodatne informacije in pomoč smo vam na voljo na e-naslovu: bankanet@nkbm.si, na telefonski številki 02 229 27 60 ali naši spletni strani www.nkbm.si/m-bankanet.

Mobilno aplikacijo mBank@Net lahko uporabniki spletne banke Bank@Net uporabljajo brezplačno. Če spletne oz. mobilne banke še ne uporabljate, lahko enostavno pristopite na naši spletni strani www.nkbm.si/m-bankanet ali v najbližji poslovalnici Nove KBM. Nekomitenti pa lahko preko aplikacije oddate naročilo za odprtje računa.
Za uporabo aplikacije morate imeti omogočeno podatkovno povezavo na mobilni napravi.

VARNOST
Mobilna banka mBank@Net zagotavlja visok nivo varnosti. Dostop do finančnih podatkov je enak kot v spletno banko – za vstop v mobilno banko lahko torej uporabite:
• enkratno prijavo:
 Transakcijski uporabniki (polni dostop) vpišite vaše uporabniško ime, PIN in enkratno geslo,
 Vpogledni uporabniki (delni dostop) vpišite vaše uporabniško ime in geslo,
• prijavo z mGeslom. Pri nastavitvi mGesla vašo mobilno napravo povežete s svojim uporabniškim računom v Bank@Netu,
• prijavo s prstnim odtisom – omogočena na napravah Apple in napravah z operacijskim sistemom Android v.6 ali višje, če ima naprava bralnik prstnih odtisov in če imate na napravi nastavljeno mGeslo.

Dodatni overitveni element za potrjevanje plačil in sklepanje je RSA ključek ali mobilna aplikacija RSA Soft token, ki generirata enkratno geslo.
Dodatno varnost zagotavlja samodejna odjava, saj po izhodu iz aplikacije uporabnika po določenem času samodejno odjavimo. V primeru izgube ali odtujitve mobilnega telefona lahko onemogočite dostop do finančnih podatkov z razvezavo naprave kar na daljavo, preko spletne banke Bank@Net.

Nova KBM
mBank @ Net - Nova KBM

Mobile bank mBank @ Net is a modern bank Nova KBM application that lets you securely, easily and quickly enter the products and the provision of banking services on mobile devices. It is simple and user friendly, so you will be impressed with it even less expert users of mobile applications.

NEWS:
• Simplified login with your fingerprint if your device supports it,
• easier money transfers between users mBank @ Net remittances me / you transfer (QR code), no time-consuming or communication. Subscription information
• faster access and simplified implementation of payments,
• filling Saver and prepaid cards Visa,
• the possibility of concluding products (eg. Credit immediately to 5000 euros, savings, credit cards, security SMS) or. procurement (personal account overdraft and debit cards)
• Creating cards for themselves or a proxy with a photo from the gallery on your phone,
• easily and securely send messages to your office (rather than email).
OTHER FUNCTIONALITY:
• checking transactions on accounts, cards, bank Moneta, Varčevalniku and savings accounts, deposits and loans,
• configuration management accounts, cards (eg. Overdrafts) and information
• Easy payment of bills (UPN) using Scan and Pay,
• Review of received e-invoices, SEPA direct debits and other messages in the mailbox,
• Search the nearest ATM or convenience. branch along with the contact information.

WHAT YOU SHOULD KNOW BEFORE app updates:
• If you are already a user application mBank @ net please you before updating applications, download any local requirements, as it will otherwise be deleted.
• If you have so far used mGeslo old is no longer useful. When registering you will be able to set a new mGeslo.
• In the event that the setting mGesla problems occur because you have too many connected devices, delete old links in the online bank of Bank @ Net (Settings - Manage users);

For additional information and help are available to you at the email address: bankanet@nkbm.si, on telephone number 02 229 27 60 or our website www.nkbm.si/m-bankanet.

Mobile app mBank @ Net users online Bank @ Net used free of charge. If the website or. mobile banks are not in use, can be easily approached in our website www.nkbm.si/m-bankanet or the nearest branch of the Nova KBM. Non-clients can place an order through an application to open an account.
To use the application you must have enabled the data connection on your mobile device.

SAFETY
Mobile bank mBank @ Net provides a high level of security. Access to financial data was the same as in online banking - to enter the mobile bank can therefore use:
• Single sign-on:
 Transaction users (full access), enter your username, PIN and one-time password,
 sight users (partial access), enter your username and password,
• login with mGeslom. When setting mGesla your mobile device to connect to your user account in the Bank @ Net,
• login using your fingerprint - enabled devices on Apple devices and Android V.6 or higher, if the device has a fingerprint reader, and if you have your device set mGeslo.

Additional authentication element for certification of payments and the conclusion of the RSA dongle or mobile application RSA soft token to generate a one-time password.
Additional security guarantees automatic logout, because after exiting application user after a certain time automatically logged off. In case of loss or theft of a mobile phone, you can disable access to financial data with the unbundling of the device which remotely through a web of Bank @ Net.

Nova KBM
Read more
4.2
726 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

- Dodana dodatna polja za oceno življenjskih stroškov pri naročilu produktov
- Manjši popravki
Read more

Additional Information

Updated
February 5, 2018
Size
20M
Installs
50,000+
Current Version
2.0.7
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Unrestricted Internet
Permissions
Offered By
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.