Litánie k Duchu svätému Slovensky Audio

Contains Ads
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Slovak

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému…

BUĎ ZVELEBENÝ! (opakuje sa za každou prosbou)

• Duchu Svätý, zostúp z trónu svojej velebnosti a vybuduj si stánok v srdci svojho služobníka!

• Duchu Svätý, ktorý si Otcom i Synom uctievaný, nauč ma žiť v stálej prítomnosti Božej!

• Duchu Svätý, ktorý si Otcom i Synom uctievaný, nauč ma žiť podľa vôle Najvyššieho!

• Duchu Svätý, ktorý sídliš v srdci Božieho Syna, nauč ma poznávať Ťa a úprimne milovať!

• Duchu Svätý, ktorý sa staráš o slávu Boha Otca, nauč ma žiť v odovzdanosti a v úplnej dôvere v Boha!

• Duchu Svätý, znamenie ohnivých jazykov, zapáľ v mojom srdci oheň svojej lásky!

• Duchu Svätý, tajomná holubica, nauč ma chápať Sväté písmo!

• Duchu Svätý, ktorý nemáš tvár ani meno, nauč ma správne sa modliť!

• Duchu Svätý, ktorý hovoríš ústami prorokov, nauč ma žiť v pokoji a vo vyrovnanosti ducha – duše!

• Duchu Svätý, horiace ohnisko lásky, nauč ma žiť múdro a trpezlivo!

• Duchu Svätý, darca všetkých darov, nauč ma žiť v pokore a skromnosti!

• Duchu Svätý, pretekajúca pokladnica milosti, nauč ma chápať cenu utrpenia!

• Duchu Svätý, bezodná pokladnica milosti, nauč ma správne využívať drahocenný čas!

• Duchu Svätý, z pokladnice ktorého neubúda, chráň ma od každej nelásky a pýchy!

• Duchu Svätý, ktorého bohatstvo nikto nespočíta, nauč ma čeliť zbytočným predstavám a myšlienkam!

• Duchu Svätý, premnohých darov, nauč ma vyhýbať sa neužitočnej činnosti a planým rečiam!

• Duchu Svätý, z ktorého plnosti sme všetci prijali, nauč ma mlčať a prehovoriť v pravý čas!

• Duchu Svätý, láska večná, nauč ma dávať dobrý príklad iným!

• Duchu Svätý, dobrota nekonečná, daj mi vytrvalosť v dobrom!

• Duchu Svätý, sladký učiteľ, nauč ma správne zaobchádzať s ľuďmi!

• Duchu Svätý, milý priateľ duší, nauč ma nikoho neposudzovať a na krivdy nikdy nespomínať!

• Duchu Svätý, obšťastňujúce Svetlo duše, nauč ma vidieť potreby iných a nezanedbávať dobré skutky!

• Duchu Svätý, Otče úbohých, daj mi poznať svoje chyby!

• Duchu Svätý, ktorý konáš v dušiach zázraky, veď ma bdelosťou k dokonalosti!

• Duchu Svätý, pred ktorým nič nie je utajené, nauč ma unikať osídlam diablovým!

• Duchu Svätý, ktorý poznáš budúcnosť vesmíru, pomôž mi vymaniť sa z područia tela a diabla!

• Duchu Svätý, ktorý poznáš i moju budúcnosť, zverujem do Tvojej ochrany i moju rodinu, priateľov, dobrodincov a všetkých ľudí!

Duchu Svätý, s Tvojou Božskou pomocou nauč ma žiť na česť a slávu Božiu, k spáse duší a k radosti Matke Božej, aby som mohol umrieť ako užitočný sluha. Amen.


Prisľúbenie Boha Otca tým, ktorí sa aspoň 3x týždenne vrúcne budú modliť tieto litánie:

Vytrhnem Ťa z rúk protivníka viditeľným spôsobom.
Odstránim prekážky, ktoré Ti bránia v ceste k dokonalosti.
Odstránim prekážky, ktoré Ti bránia v ceste k dokonalosti.
Vytrváš na ceste cnosti.
Dobre spoznáš svoje nedostatky.
Dostaneš silu vymaniť sa z hriešnych návykov.
Upevním v tebe vieru, nádej a lásku.
Vytrhnem ťa z hmotnej biedy.
Tvoja rodina bude žiť vo svornosti, vo vzájomnej láske.
Kto chce pomôcť svojim blízkym, musí sa modliť tieto litánie denne aspoň pol roka.
Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit ...

EITHER blessed! (Repeated for every request)

• Holy Spirit, come down from the throne of thy majesty and build a stand at the heart of your servant!

• Holy Spirit, who the Father and the Son worshiped, teach me to live in the constant presence of God!

• Holy Spirit, who the Father and the Son worshiped, teach me to live according to the will of the Most High!

• Holy Spirit, who is housed in the heart of the Son of God, teach me to explore and sincere love Thee!

• Holy Spirit, who takes care of the glory of God the Father, teach me to live in surrender and total trust in God!

• Holy Spirit, a sign of tongues of fire, lit in my heart the fire of your love!

• Duchu Holy mysterious dove, teach me to understand Scripture!

• Holy Spirit, who you have no face or name, teach me to make the right to pray!

• Holy Spirit, who spoke through the prophets teach me to live in peace and serenity of spirit - the soul!

• Duchu Holy fireplace burning love, teach me to live wisely and patiently!

• Duchu Holy giver of all gifts, teach me to live in humility and modesty!

• Holy Spirit, overflowing pokladnica grace, teach me to understand the price of suffering!

• Holy Spirit, bottomless pokladnica grace, teach me to make good use precious time!

• Holy Spirit, from the treasury ktorého diminished, protect me from any non-love and pride!

• Holy Spirit, whose wealth can not count one, teach me to face unnecessary ideas and thoughts!

• Holy Spirit, premnohých gifts, teach me to avoid unprofitable activities and rhetoric!

• Holy Spirit, from which fullness we have all received, teach me to remain silent and to speak at the right time!

• Holy Spirit, eternal love, teach me give a good example to other!

• Holy Spirit, infinite goodness, give me perseverance good!

• Holy Spirit, sweet teacher, teach me properly handle the people!

• Holy Spirit, dear friend souls, teach me not to judge anyone and never mentions the injustice!

• Holy Spirit, joyful Light of the Soul, teach me to see the needs of others and do not neglect good deeds!

• Holy Spirit, poor Father, let me know your mistakes!

• Holy Spirit, who konáš souls in miracles, lead me to wakefulness perfection!

• Holy Spirit, before whom nothing is hidden, teach me escape snares of the devil!

• Holy Spirit, who knows the future of the universe, help me break free from the bondage of flesh and the devil!

• Holy Spirit, who know and my future, I entrust into your protection and my family, friends, benefactors and all people!

Holy Spirit, with your divine help teach me to live for honor and glory of God, the salvation of souls and to the delight of the Mother of God, that I may die as a useful servant. Amen.

 
God the Father's promise to those who are at least 3 times a week will fervently pray this litany:

Thee will deliver from the hands of the enemy in a visible manner.
Remove the obstacles that prevent you from road to perfection.
Remove the obstacles that prevent you from road to perfection.
Remain on the path of virtue.
Familiarize yourself with your weaknesses.
You get the strength to break free from sinful habits.
I will establish you in faith, hope and love.
I will deliver you from material poverty.
Your family will live in harmony, in mutual love.
Who wants to help their loved ones must pray this litany daily for at least six months.
Read more
4.4
7 total
56
4
3
2
11
Loading...

What's New

Vymenené audio za rýchlejšiu verziu.
Read more

Additional Information

Updated
August 23, 2017
Size
3.4M
Installs
500+
Current Version
2.0
Requires Android
2.3 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Rosary, prayers & other apps
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.