Smart UP App

3.0
72 reviews
10K+
Downloads
Content rating
Rated for 3+
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

เปิดโลกดิจิทัลด้วย Smart UP แอปพลิเคชันสำหรับนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อใช้ในการเข้าถึงบริการออนไลน์และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วยบริการด้านข้อมูลการศึกษา เช่น ข้อมูลตารางเรียน ตารางสอบ ผลการเรียน และปฏิทินการศึกษา บริการอื่น ๆ ภายใต้โครงการ Smart UP เช่น ระบบ Smart Transit เพื่อตรวจสอบเส้นทางและเวลาของรถเมล์ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อรับส่งนิสิตและบุคลากร นอกจากนั้่นยังจะมีบริการอื่น ๆ อีกมากมายเพิ่มเติมในอนาคต
Updated on
Jan 22, 2021

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available
3.0
72 reviews

What's new

+ แก้ไขปัญหาตารางเรียนไม่แสดง
+ แก้ไขปัญหาตารางสอบไม่แสดง
* หากอัปเดตแล้วไม่สามารถใช้งาน โปรดทำการถอนการติดตั้งแล้วติดตั้งแอปใหม่